ഫറവോന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും അവയുടെ വ്യാഖ്യാനവും എന്തായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഫറവോൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു; ഫറവോൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതെന്തെന്നാൽ: 2അവൻ നദീതീരത്തു നിന്നു. അപ്പോൾ രൂപഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശു നദിയിൽനിന്നു കയറി, ഞാങ്ങണയുടെ ഇടയിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവയുടെ പിന്നാലെ മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള വേറെ ഏഴു പശു നദിയിൽ നിന്നു കയറി, നദീതീരത്തു മറ്റേ പശുക്കളുടെ അരികെ നിന്നു. മെലിഞ്ഞും വിരൂപമായുമുള്ള പശുക്കൾ രൂപഗുണവും മാംസപുഷ്ടിയുമുള്ള ഏഴു പശുക്കളെ തിന്നുകളഞ്ഞു; അപ്പോൾ ഫറവോൻ ഉണർന്നു. അവൻ പിന്നെയും ഉറങ്ങി, രണ്ടാമതും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു; പുഷ്ടിയുള്ളതും നല്ലതുമായ ഏഴു കതിർ ഒരു തണ്ടിൽ നിന്നു പൊങ്ങി വന്നു.അവയുടെ പിന്നാലെ നേർത്തും കിഴക്കൻ കാറ്റിനാൽ കരിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന ഏഴു കതിർ പൊങ്ങിവന്നു. നേർത്ത ഏഴു കതിരുകൾ പുഷ്ടിയും മണിക്കരുത്തുമുള്ള ഏഴു കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫറവോൻ ഉണർന്നു, അതു സ്വപ്നം എന്നു അറിഞ്ഞു” (ഉൽപത്തി 41:1-7).

ഈജിപ്തിലെ മുഴുവൻ ദേശത്തെയും ചുറ്റുമുള്ള ജനതകളെയും ഭാവിയിൽ അഗാധമായി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതു എന്ത് എന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയതായി ജോസഫ് ഫറവോനോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഒരേ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഏഴ് വർഷം വീതമുള്ള രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളെയാണ് ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. തടിച്ച പശുക്കളും നിറഞ്ഞ കതിരുകളും ഏഴ് സമൃദ്ധമായ വിളവെടുപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; മെലിഞ്ഞവ, ഏഴ് ഫലമില്ലാത്ത വർഷങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വന്യമായ വർഷങ്ങൾ സമൃദ്ധമായ വർഷങ്ങളെ പിന്തുടരും അങ്ങനെ ക്ഷാമത്തിന്റെ വർഷങ്ങൾ സമൃദ്ധമായ ഏഴു വർഷങ്ങളുടെ ഒരു അടയാളവും അവശേഷിപ്പിക്കുകയില്ല. ജോസഫിന്റെ ഉറപ്പായ വ്യാഖ്യാനം വ്യക്തമായിരുന്നു അത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ജ്ഞാനികളുടെ വ്യാഖ്യനത്തിന് വിപരീതവുമായിരുന്നു. (വാ. 8).

ഫറവോൻ ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ ദേശത്തുടനീളം ഭക്ഷണ ശുശ്രൂഷകനായി നിയമിക്കണമെന്നും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അവന്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കണമെന്നും ജോസഫ് ഉപദേശിച്ചു. സമൃദ്ധിയുടെ ഏഴു വർഷങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് ജനങ്ങളുടെമേൽ നികുതിയായി ചുമത്തുകയും രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു.

തന്റെ എല്ലാ ഉപദേശകരുമായും ജോസഫിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ ഫറവോൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു, രാജാവ് അവനെ ഭക്ഷണ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കുകയും ഈജിപ്തിന്റെ അടിയന്തര അധികാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. ജോസഫിനെ രാജാവിന്റെ കീഴിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തി.

ദൈവം ജോസഫിന് നൽകിയ പ്രവചനം കൃത്യമായി നിവർത്തിച്ചു. ധാന്യം സമൃദ്ധമായി വളർന്നു, യോസേഫ് അതിന്റെ 20 ശതമാനം ദേശത്തുടനീളമുള്ള ധാന്യശാലകളിലാക്കി, ധാന്യത്തിന്റെ അളവ് വളരെ വലുതായിരുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.