പർവതങ്ങൾ നീക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്താനാകും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വിശ്വാസം എന്നതോ, ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയവും ആകുന്നു.(എബ്രായർ 11:1). ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കരുതെന്നും വിശദീകരിക്കാൻ യേശു പറഞ്ഞു, “ആരെങ്കിലും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംശയിക്കാതെ താൻ പറയുന്നതു സംഭവിക്കും എന്നു വിശ്വസിച്ചുംകൊണ്ടു ഈ മലയോടു: നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായിട്ടു നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മർക്കോസ് 11:23).

നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ, റോമർ 10:17-ൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, “ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു” നാം എത്രയധികം ദൈവവചനം പഠിക്കുകയും നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്നതിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അത്രയധികം അവനിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തിരുവെഴുത്തുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്താം (1 തിമോത്തി 4:1).

നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം തെറ്റായി പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം. നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വഴിക്ക് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ സംശയം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, നമുക്ക് അവനിൽ ജീവനുള്ള വിശ്വാസമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം, അവ എത്ര വലുതായി തോന്നിയാലും, നമ്മെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അവന്റെ ദൈവിക പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തെ തടയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (യെശ. 45:18; 55:8-11).

എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാൻ, നാം ആദ്യം ദൈവഹിതം അറിയുകയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിക്കും. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതുന്നു, “അവന്റെ കല്പനകളെ നാം പ്രമാണിച്ചു അവന്നു പ്രസാദമുള്ളതു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു എന്തു യാചിച്ചാലും അവങ്കൽനിന്നു ലഭിക്കും” (1 യോഹന്നാൻ 3:22).

അവസാനമായി, വിശ്വാസം എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും പർവതങ്ങളെയോ ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെയോ നീക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കാൻ യേശു കടുകുമണിയുടെ ഉദാഹരണം നൽകി (മത്തായി 17:20). കടുക് വിത്ത് ചെറുതായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതിന് ജീവനുണ്ട്, അതിന് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത് വളരും. അതിനാൽ, അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശക്തമാവുകയും വളരുകയും ചെയ്യും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments