പൗലോസ് സ്വർഗത്തിൽ പോയോ അതോ അവൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണോ സംസാരിച്ചത്?

BibleAsk Malayalam

പൗലോസ് എഴുതി, “പ്രശംസിക്കുന്നതിനാൽ പ്രയോജനമില്ല എങ്കിലും അതു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദർശനങ്ങളെയും വെളിപ്പാടുകളെയും കുറിച്ചു പറവാൻ പോകുന്നു. ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു: അവൻ പതിന്നാലു സംവത്സരം മുമ്പെ മൂന്നാം സ്വർഗ്ഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു; ശരീരത്തോടെയോ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല, ശരീരം കൂടാതെയോ എന്നുമറിയുന്നില്ല; ദൈവം അറിയുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ പരദീസയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു; ശരീരത്തോടെയോ ശരീരം കൂടാതെയോ എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല; ദൈവം അറിയുന്നു.മനുഷ്യന്നു ഉച്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ വാക്കുകളെ അവൻ കേട്ടു എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു. അവനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പ്രശംസിക്കും; എന്നെക്കുറിച്ചോ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രശംസിക്കയില്ല” (2 കൊരിന്ത്യർ 12:1-5).

2 കൊരിന്ത്യർ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ, പൗലോസ് തന്നെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനിപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാ

  1. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിജീവിതവും കർത്താവിനുള്ള സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം.
  2. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തനിക്കുതന്നെ ഉണ്ടായതായി പൗലോസ് കാണിച്ചു: “വെളിപാടുകളുടെ സമൃദ്ധിയാൽ ഞാൻ ഉയരത്തിൽ എത്താതിരിക്കാൻ, ജഡത്തിൽ ഒരു മുള്ള് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു, എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാത്താന്റെ ഒരു ദൂതനെ തന്നു” (വേഴ്സസ് 7).
  3. പൊങ്ങച്ചം പറയാതിരിക്കാൻ പൗലോസ് മൂന്നാമത്തെ ആളെ ഉപയോഗിച്ചു. സമാനമായ രീതിയിൽ, യോഹന്നാൻ, താഴ്മയോടെ, തന്നെത്തന്നെ പരാമർശിച്ചില്ല (യോഹന്നാൻ 13:23, 24; 19:26; 21:20).

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിജീവിതവും കർത്താവിനുള്ള സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം.

ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തനിക്കുതന്നെ ഉണ്ടായതായി പൗലോസ് കാണിച്ചു: “വെളിപാടുകളുടെ സമൃദ്ധിയാൽ ഞാൻ ഉയരത്തിൽ എത്താതിരിക്കാൻ, ജഡത്തിൽ ഒരു മുള്ള് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടു, എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാത്താന്റെ ഒരു ദൂതനെ തന്നു” (വേഴ്സസ് 7).

പൊങ്ങച്ചം പറയാതിരിക്കാൻ പൗലോസ് മൂന്നാമത്തെ ആളെ ഉപയോഗിച്ചു. സമാനമായ രീതിയിൽ, യോഹന്നാൻ, താഴ്മയോടെ, തന്നെത്തന്നെ പരാമർശിച്ചില്ല (യോഹന്നാൻ 13:23, 24; 19:26; 21:20).

ദർശനങ്ങളിൽ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി അറിയാത്തതിനാൽ താൻ എങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടുവെന്ന് പോൾ അറിഞ്ഞില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അമാനുഷിക ശക്തി മനുഷ്യർക്ക് അറിയാത്ത വഴികളിൽ വെളിപ്പെടുന്നു (യെശയ്യാവ് 55:8-9). ദർശനത്തിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയും ചില സമയങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിലെ പങ്കാളിത്തവും ജീവിതത്തിന്റെ സാധാരണ ശാരീരികാനുഭവങ്ങൾ പോലെ അവബോധത്തിന് തികച്ചും യഥാർത്ഥമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോൾ താൻ കണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എഴുതാത്തതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഒന്നുകിൽ താൻ കണ്ടതും കേട്ടതും വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് അവനോട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് വിവരിക്കാൻ മനുഷ്യ ഭാഷ അപര്യാപ്തമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 3:2).

മഹത്തായതും അതുല്യവുമായ ഒരു വെളിപാട് പൗലോസിന് ലഭിച്ചെങ്കിലും, അത് തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒരു ക്രെഡിറ്റും ആയിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി (1 തിമോത്തി 1:15). അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ള ഒരേയൊരു കാരണം, എതിർക്കുന്നവരുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുക എന്നതാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: