പൗലോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ അപ്പൊ പ്രവൃത്തി 20-ലെ ചെന്നായ്ക്കൾ ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ചെന്നായ്ക്കളെക്കുറിച്ച് പ്രവൃത്തി 20-ൽ എഫെസൊസിലെ മൂപ്പന്മാർക്ക് എഴുതി, അവരെ അവൻ “മേൽവിചാരകന്മാർ” എന്ന് വിളിച്ചു.(പ്രവൃത്തികൾ 20:28)

“ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും എന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു ” (പ്രവൃത്തികൾ 20:29). ഇവിടെ, പൗലോസ് അലാറം മുഴക്കി, സഭകളെ മേയ്ക്കുന്നവരെയും സഭാ ശുസ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരോടും വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട ജാഗ്രതയെ ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. ദൈവജനത്തെ പലപ്പോഴും ആടുകളായും ദൈവത്തെ അവരുടെ ഇടയനായും ചിത്രീകരിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 23:1, 2; യെശ. 40:11; യെഹെസ്കേൽ 34:10-19; യോഹന്നാൻ 10:1-16)

പോളിന്റെ കാലത്തെ ചെന്നായ്ക്കൾ

എ.ഡി. 400-ഓടെ ക്രിസ്തുമതത്തെ അടിമുടി മാറ്റിമറിച്ച യഹൂദവൽക്കരണവും വിജാതീയവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകളായിരുന്നു പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ചെന്നായ്ക്കൾ. ദേമാസ് (2 തിമൊഥെയൊസ് 4:10), ഹൈമേനിയസ്, ഫിലേത്തസ് (2 തിമോത്തി 2:17) എന്നിവരെപ്പോലെ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വിശ്വാസത്യാഗപരമായ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇവരുടെ വാക്കുകൾ “അർബുദമായി പടരുകയും” “ചിലരുടെ വിശ്വാസത്തെ” അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ സ്വയം അകന്നുപോയവർ അവരുടെ പാപത്തിൽ ചേരാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും.

എഫെസസിലെ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാർ തങ്ങളുടെ ആടുകളെ ഈ ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. മൂപ്പന്മാർക്കുള്ള പൗലോസിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതിയതല്ല. എന്തെന്നാൽ, ഒരു വലിയ വീഴ്ച വരുമെന്ന് അവൻ തെസ്സലൊനീക്യർക്ക് എഴുതിയിരുന്നു (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:1-12). കൂടാതെ, അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വരാനിരിക്കുന്ന ആപത്തുകൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് തിമോത്തിക്ക് കത്തെഴുതി (തിമോത്തി 3:1-15). കൂടാതെ, ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ, സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നത് തന്റെ നാളിലെ ഒരു അപകട പ്രവാഹമായി പ്രവചിച്ചു (1 യോഹന്നാൻ 4:1). വലിയ വിശ്വാസത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചും സഭയുടെ വിജാതീയതയെക്കുറിച്ചും തനിക്ക് ലഭിച്ച ദർശനങ്ങൾ അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു (വെളിപാട് 2:12-24; 6:3-11; 17; 18).

അന്ത്യകാല ചെന്നായ്ക്കൾ

പിശാചിന്റെ ആക്രമണങ്ങളുടെ വലിയ അപകടം ക്രിസ്തുവിന് അറിയാമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് കാലത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ. അതിനാൽ, അവൻ തന്റെ അനുയായികളോട് എല്ലായ്‌പ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു (മത്തായി 24:42; കൂടാതെ 25:13). വഞ്ചിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, “ആട്ടിൻവേഷം ധരിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുക, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ അവർ കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കളാണ്” (മത്തായി 7:15). ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ദുഷ്ടഹൃദയത്തിൽ (യെശയ്യാവ് 30:10; ജെറമിയ 14:13-15; യെഹെസ്കേൽ 13:2,3,10,11) നിന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതായി നടിക്കുന്ന വ്യാജ അധ്യാപകരായിരുന്നു.

വിശാലമായ വാതിലിലൂടെയും വിശാലമായ വഴിയിലൂടെയും (മത്തായി 7:13-15) ദൈവത്തിന്റെ തൊഴുത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് കഴിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരാണ്. മോഷ്ടിക്കുക, കൊല്ലുക, നശിപ്പിക്കുക (യോഹന്നാൻ 10:7-10) എന്നിവ മാത്രമുള്ള “കള്ളന്മാർ” ആണ് അവർ. ഇവർക്ക് പരിവർത്തന അനുഭവമില്ല, എന്നാൽ ആടുകളെ തെറ്റായ സുരക്ഷിതത്വബോധത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ അതിന്റെ ബാഹ്യമായ പ്രകടനം മാത്രമെയുള്ളു (വാക്യം 12 )

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment