പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം എന്താണ്? നമ്മൾ എത്ര തവണ പ്രാർത്ഥിക്കണം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പ്രാർത്ഥനയുടെ ശരിയായ രീതി അറിയാൻ ശിഷ്യന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചു. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന മത്തായി 6:9-13 ലും ലൂക്കോസ് 11:2-4 ലും കാണാം. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിനെ വിശുദ്ധീകരിച്ച്, അവന്റെ മഹത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, അവൻ എല്ലാറ്റിനും മീതെ ഉന്നതനാണെന്നും പ്രാർഥനകൾ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കാണും.

ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ മുഖന്തിരം പിന്തുടരുന്നു, തുടർന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്കായി അത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ സ്വഭാവത്തിൽ ദൈവത്തെപ്പോലെയാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാപത്തിൽ വീഴാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടാം, ഒടുവിൽ പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യവും ശക്തിയും വീണ്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്.

ബൈബിളിൽ ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും (1 രാജാക്കന്മാർ 8:22-53) വളരെ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും (നെഹെമിയ 2:4) ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഉള്ളടക്കത്തിലും ദൈർഘ്യത്തിലും വ്യത്യാസമുള്ള മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിനിടയിലുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ സമയം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം, അതിൽ നാം മുട്ടുകുത്തി വീണു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് പകരേണ്ട സമയങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തിരമായി ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി വേഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശരിയാണ്.

ദാവീദ് പറഞ്ഞു: കർത്താവേ, രാവിലെ എന്റെ ശബ്ദം നീ കേൾക്കും; പുലർച്ചെ ഞാൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിച്ചു നോക്കും” (സങ്കീർത്തനം 5:3). അവൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തും കാലത്തും ഉച്ചെക്കും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ചു കരയും;
അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും” (സങ്കീർത്തനം 55:17). ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയോടെ സമയം ആരംഭിക്കണം. ഓരോ ദിവസത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലും അവസാനത്തിലും ഉള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.

ഡാനിയേൽ ഒരു ദിവസം മൂന്നു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്നു (ദാനിയേൽ 6:10) യേശു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചതായി അറിയപ്പെടുന്നു (ലൂക്കോസ് 6:12). നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാജീവിതം ശക്തമാകുമ്പോൾ കർത്താവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ശക്തമാകുമെന്ന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്.

“ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:17) എന്ന് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കൃസ്തീയ ജീവിതത്തിലൂടെ ശ്വസിക്കണം. സ്വർഗ്ഗവുമായുള്ള ബന്ധം തകർക്കാൻ പാടില്ല (ലൂക്കാ 18:1). പൗലോസ് “രാവും പകലും” അധ്വാനിച്ചു (1 തെസ്സ. 2:9); അവൻ “രാവും പകലും” പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു (അദ്ധ്യായം 3:10). അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെ മറികടക്കുന്നില്ല. അവന്റെ സ്വർഗീയ പിതാവുമായി സജീവമായ ബന്ധം എപ്പോഴും നിലനിർത്തിയിരുന്നു. അതിനാൽ, അത് നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കണം (മർക്കോസ് 3:13).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.