പ്രവൃത്തികൾ 2:39-ൽ പത്രോസ് ശിശുസ്നാനം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


പ്രവൃത്തികൾ 2:39

പ്രവൃത്തികൾ 2:39 ശിശുസ്നാനത്തിന്റെ ആവശ്യകത തെളിയിക്കുന്നതായി ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തികൾ 2:39 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: “വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന ദൂരത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാകുന്നു.” എന്നാൽ പ്രവൃത്തികൾ 2:38-ലെ അതിനുമുമ്പുള്ള വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക: “അപ്പോൾ പത്രോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു, ‘മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ലഭിക്കും.

പത്രോസ് ശിശുസ്നാനത്തെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചോ?

“വാഗ്ദത്തം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും ഉള്ളതാണ്” എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അവൻ ശിശുക്കളെക്കുറിച്ചോ പ്രവൃത്തികൾ 2:38-ലെ കൽപ്പനകളോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചോ പ്രത്യേകം പറയുകയായിരുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പങ്കിട്ട ആളുകൾക്കായി പത്രോസിന്റെ അവതരണം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു (വാക്യം 36), തീർച്ചയായും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ്. രക്ഷയുടെ വാഗ്‌ദാനം അവരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നതല്ലെന്നും ഭാവിതലമുറയ്‌ക്കും ലഭ്യമാകുമെന്നും പീറ്റർ തന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.

യെശയ്യാവ് 44:3-ൽ കാണുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 2:39-ന് സമാനമായ വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട്, “ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ സന്തതിയിലും എന്റെ അനുഗ്രഹം നിന്റെ സന്തതിയിലും പകരും;” യെശയ്യാവ് 59:21-ൽ, “നിന്റെമേലുള്ള എന്റെ ആത്മാവും നിന്റെ വായിൽ ഞാൻ തന്ന എന്റെ വചനങ്ങളും നിന്റെ വായിൽനിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ വായിൽനിന്നും നിന്റെ സന്തതിയുടെ സന്തതിയുടെ വായിൽനിന്നും ഇന്നുമുതൽ ഒരുനാളും വിട്ടുപോകയില്ല എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ഇവയിലും സമാനമായ സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ പിൻഗാമികളെയോ ഭാവിതലമുറകളായോ പരാമർശിക്കുന്നു. ഇത് കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ എന്ന് മാത്രം പരാമർശിക്കുന്നില്ല.

ശിശുക്കൾക്ക് അവരുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കാൻ കഴിയില്ല. പത്രോസ് തന്റെ സദസ്സിലെ അംഗങ്ങളോട് മാനസാന്തരപ്പെടാൻ കൽപ്പിച്ചു, അതിനാൽ അവന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രായോഗിത ശിശുക്കൾക്ക് ആയിരുന്നില്ല. “പത്രോസ് അവരോടു പറഞ്ഞു: മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പാപമോചനത്തിനായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ലഭിക്കും” (അപ്പ. 2:38).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment