പ്രലോഭനങ്ങളിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ വിജയിക്കാനാകും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പ്രലോഭനത്തിന്റെ മേൽ വിജയം

പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി മാർഗങ്ങൾ ബൈബിൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. പാപം ഒഴിവാക്കുകയും അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നോ അകന്നു നിൽക്കുകയുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. ഹവ്വാ വിലക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷത്തിനടുത്തെത്തി സർപ്പവുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവൾ പ്രലോഭനത്താൽ കീഴടങ്ങി (ഉല്പത്തി 3:1-6). അതുകൊണ്ട്, പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “പരസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക”, “വിഗ്രഹാരാധനയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുക” (1 കൊരിന്ത്യർ 6:18; 10:14). പോത്തിഫറിന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് യോസേഫ് ചെയ്‌തതുപോലെ പാപത്തിലേക്കുള്ള ഏതൊരു പ്രലോഭനത്തിൽനിന്നും നാം ഓടിപ്പോകേണ്ടതുണ്ട് (ഉല്പത്തി 39:12).

ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ രാജാവ് പറഞ്ഞു: “വിവേകിയായ മനുഷ്യൻ തിന്മ കണ്ടു ഒളിച്ചുകൊള്ളുന്നു; അല്പബുദ്ധികളോ നേരെ ചെന്നു ചേതപ്പെടുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:3). ജ്ഞാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ തിന്മ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മുൻകൂട്ടി കാണുകയും സ്വയം മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. താൻ ഒരു പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ ബോധവാനായിരിക്കും, തന്റെ കവചം ധരിച്ച് കാവൽ നിൽക്കും. ജലപ്രളയത്തിന്റെ വരവ് മുൻകൂട്ടി കണ്ട നോഹ തന്റെ കുടുംബത്തെ പെട്ടകത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.

ദൈവത്തിൽ വസിക്കൂ

നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയാൽ മാത്രം പോരാ, പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് ഓടണം. “ദൈവത്തോട് അടുക്കുവിൻ, അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തുവരും” (യാക്കോബ് 4:8). “നിങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഉണർന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ” (മത്തായി 26:41) എന്ന് യേശു തന്റെ അനുയായികളെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ദിവസേനയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും വചന പഠനത്തിലൂടെയും നാം ദൈവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ, ജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി അവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും.

യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിപ്പിൻ. കൊമ്പിന് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ, എന്നിൽ വസിച്ചാലല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:4). ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുകയെന്നാൽ മനസ്സ് യേശുക്രിസ്തുവുമായി അനുദിനവും നിരന്തരവുമായ ബന്ധത്തിലായിരിക്കുകയും അവന്റെ ജീവിതം നയിക്കുകയും വേണം (ഗലാത്യർ 2:20).

ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള വിജയം

കർത്താവുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുള്ളവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പാപത്തെ മറികടക്കാനുള്ള കൃപയും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും ലഭിക്കും. “എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമുക്ക് വിജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:57). വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവിന്റെ സഹായത്തിനായി മുറുകെ പിടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വിജയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. “ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതെല്ലാം ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു; ഇതാണ് ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന വിജയം, നമ്മുടെ വിശ്വാസം പോലും” (1 യോഹന്നാൻ 5:4).

“പിശാചിനെ ചെറുക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകും” (യാക്കോബ് 4:7) എന്ന ഉറപ്പ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്‌നേഹവാനായ ദൈവത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രലോഭനവും നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ അസാദ്ധ്യമായിരിക്കില്ല, നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാം, “… നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിൽ ഒക്കെയും പൂർണ്ണജയം പ്രാപിക്കുന്നു” (റോമർ 8:37).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments