പ്രപഞ്ചത്തിൽ പാപം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ അത്യുന്നതനായ ദൂതൻ (യെഹെസ്‌കേൽ 28:14)ലൂസിഫറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിപാലിച്ച പാപമായിരുന്നു അഹങ്കാരം. അവന്റെ പതനത്തിനു മുമ്പ്, ലൂസിഫർ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ മാലാഖമാരിൽവെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരനും ബുദ്ധിമാനും ആയിരുന്നു (വാക്യം 12,13,15). എന്നാൽ അവൻ പൂർണനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, അവൻ തന്റെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചു, “ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറും; എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു മീതെ വെക്കും; ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതൃത്തിയിൽ സമാഗമപർവ്വതത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും; ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കു മീതെ കയറും; ഞാൻ അത്യുന്നതനോടു സമനാകും” എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതു. ” (യെശയ്യാവ് 14:13,14).

അഹങ്കാരവും അസൂയയും

ലൂസിഫർ അധികാരത്തിലും സ്ഥാനത്തും ദൈവത്തെപ്പോലെ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ വിശുദ്ധിയിലല്ല (യോഹന്നാൻ 8:44). അവൻ കേവലം ഒരു സൃഷ്ടി ആയിരുന്നെങ്കിലും മാലാഖമാരുടെ ആരാധന സ്വയം തേടി. സ്രഷ്ടാവിനു മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ബഹുമാനം അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. സർവശക്തനായ പിതാവ് തന്റെ പുത്രന് (ലൂക്കാ 4:7) നൽകിയ മഹത്വം അവൻ കൊതിച്ചു.

ലൂസിഫർ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള തന്റെ അസൂയ പ്രബലമാക്കാൻ അനുവദിച്ചു. ദൈവപുത്രൻ എല്ലാവരുടെയും സ്രഷ്ടാവ് (കൊലോസ്യർ 1:16) ദൈവത്തെ അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു എന്നതിന് അവന് ഒഴികഴിവില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിലെല്ലാം, ക്രിസ്തു തന്റെ സ്വന്തം ഉന്നതി തേടുകയില്ല (യോഹന്നാൻ 8:50), എന്നാൽ പിതാവിന്റെ നാമം ഉയർത്തുകയും അവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും (ഫിലിപ്പിയർ 2:8).

കലാപവും യുദ്ധവും

അഹങ്കാരിയായ മാലാഖ മാലാഖമാർക്കിടയിൽ അതൃപ്തി പരത്താൻ തുടങ്ങി. മാലാഖമാരിൽ പലരും അവന്റെ വഞ്ചനകളും നുണകളും കൊണ്ട് അന്ധരായി. ലൂസിഫർ അവരുടെ സ്നേഹം മുതലെടുക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തിലുള്ള അവിശ്വാസം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ, അവൻ മാലാഖമാരിൽ മൂന്നിലൊന്ന് തന്റെ വശത്തേക്ക് (വെളിപാട് 12:3-9) കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അങ്ങനെയാണ് ലൂസിഫർ, “പ്രകാശവാഹകൻ”, സാത്താൻ, “എതിരാളി” (1 പത്രോസ് 5:8-9).

“സ്വർഗ്ഗത്തിൽ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു: മൈക്കിളും അവന്റെ ദൂതന്മാരും മഹാസർപ്പവുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു; മഹാസർപ്പവും അവന്റെ ദൂതന്മാരും യുദ്ധം ചെയ്‌തു, പക്ഷേ അവർ ജയിച്ചില്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായില്ല. അങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വഞ്ചിക്കുന്ന പിശാചും സാത്താനും എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന സർപ്പമായ മഹാസർപ്പത്തെ പുറത്താക്കി; അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു, അവന്റെ ദൂതന്മാർ അവനോടൊപ്പം പുറത്താക്കപ്പെട്ടു” (വെളിപാട് 12:7-9).

സാത്താന്റെ തത്വങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ലൂസിഫറിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോഴും, അനന്തമായ ജ്ഞാനം അവനെ ഉടനടി നശിപ്പിച്ചില്ല, കാരണം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾക്ക് പാപത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സ്വഭാവവും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും മനസ്സിലായില്ല. അതിനാൽ, പ്രപഞ്ചത്തിനായുള്ള തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതികൾ ജീവിക്കാനും പ്രകടിപ്പിക്കാനും ദൈവം അവനെ അനുവദിച്ചു. അവൻ ഉടനെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ; ചിലർ സ്നേഹത്തേക്കാൾ ഭയത്താൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുമായിരുന്നു (മത്തായി 22:37)

സ്നേഹത്തിന്റെ സേവനം മാത്രമേ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകൂ എന്നതിനാൽ, അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ വിശ്വസ്തത അവന്റെ നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ധാരണയിലായിരിക്കണം. ഇക്കാരണത്താൽ, ദൈവത്തിനെതിരായ അവന്റെ ആരോപണങ്ങൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തിൽ കാണേണ്ടതിന് അവന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ സാത്താന് അവസരം ലഭിച്ചു. തന്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും അതീതമായി എന്നേക്കും സ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടു. (പുറപ്പാട് 34:5-7)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.