പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ദൈവം പിശാചിനെ അനുവദിക്കുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പൂർണ്ണമായ സൃഷ്ടി

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ദൈവം ലോകത്തെ പൂർണമായി സൃഷ്ടിച്ചു. സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം, അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “അതു എത്രയും നല്ലതു എന്നു കണ്ടു.” (ഉല്പത്തി 1:31).
എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരം ഒക്കെയും ഉയരത്തിൽനിന്നു വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കൽ നിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്നു. അവന്നു വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആഛാദനമോ ഇല്ല (യാക്കോബ് 1:17).

എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പിശാചിനോട് കൂറ് കാണിച്ചപ്പോൾ, പിന്നീട് എല്ലാ തിന്മയും വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും നാശവും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും മരണവും ഈ ലോകത്തിന്മേൽ വരുത്തി (ഉല്പത്തി 3). സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമായിത്തീർന്നു, വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ കണ്ണുകളെ അന്ധരാക്കി, അവർ ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചം കാണാതിരിക്കാൻ (2 കൊരിന്ത്യർ 4:4). ദൈവം തിന്മ ചെയ്യുന്നവനല്ല (യാക്കോബ് 1:13-16). മരണം കൊണ്ടുവരുന്നത് സാത്താനാണ് (യോഹന്നാൻ 8:44)

പ്രകൃതിയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ദൈവം ഇപ്പോഴും എന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “അവൻ (ക്രിസ്തു) സർവ്വത്തിന്നും മുമ്പെയുള്ളവൻ; അവൻ സകലത്തിന്നും ആധാരമായിരിക്കുന്നു. (കൊലോസ്യർ 1:17). അവന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം ഒത്തുചേരുന്നു. അവൻ അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, ഓരോ നിമിഷവും അവരെ പരിപാലിക്കുകയും അവർ അവന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൻ കീഴിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പിശാച് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു

പിശാച് “ആകാശത്തിലെ ശക്തിയുടെ പ്രഭു” ആണെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു (എഫെസ്യർ 2:2). പ്രകൃതിശക്തികൾ, ഭൂമിയിലെ ഘടകങ്ങൾ, പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവന് കുറച്ച് നിയന്ത്രണമുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. പിശാചിനെയും അവന്റെ ഭൂതങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യാനും അവരുടെ ദുഷിച്ച പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാനും ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം പ്രയോഗിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു (ജോഷ്വ 24:15).

എന്നാൽ അതിനർത്ഥം ദൈവം ലോകത്തിന്റെ മേലുള്ള പരമാധികാരം ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നല്ല. പിശാചിന്റെ ശക്തിയും നിയന്ത്രണവും പരിമിതമാണ്. സർവ്വശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടെ മാത്രമേ അവൻ തനിക്കുള്ള ശക്തി പ്രയോഗിക്കുകയുള്ളൂ, പാപത്തിന്റെ ഫലം കാണിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായി വരുന്നിടത്തോളം (1 കൊരിന്ത്യർ 15:24-28; വെളിപ്പാട് 12:12).

എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്മയ്ക്കുള്ള വാക്ക്

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും ദൈവം വലിയ നന്മ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്തെന്നാൽ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. അനുവദനീയമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു (റോമർ 8:28). ദൈവം തന്റെ മക്കളുടെമേൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് അവരെ നശിപ്പിക്കാനല്ല, മറിച്ച് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനാണ് (റോമർ 8:17).

രക്ഷയുടെ പദ്ധതി ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വേദനകളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ജീവിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല. നേരെമറിച്ച്, കഷ്ടതകളിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ അത് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളും പ്രശ്‌നങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മുൻഗണനകളെ നേരെയാക്കുകയും ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും അവരുടെ വീടിനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കാൻ അവരെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ വിശ്വാസികളെ അവരുടെ ദുർബലവും മരിക്കുന്നതുമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സത്യം പഠിപ്പിക്കുകയും സഹായത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (1 പത്രോസ് 5:7).

ഇയ്യോബിന്റെ പത്തു മക്കളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ മരിച്ചു (ഇയ്യോബ് 1:18-19). “ദൈവത്തെ ശപിച്ചു മരിക്കുക” (ഇയ്യോബ് 2:9) എന്ന് ഇയ്യോബിന്റെ ഭാര്യ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞു, “കർത്താവ് തന്നു, കർത്താവ് എടുത്തു. കർത്താവിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ” (ഇയ്യോബ് 1:21). ഇയ്യോബിന്റെ വാക്കുകൾ സാത്താന്റെ പ്രേരണയുടെ ധീരമായ നിഷേധമായിരുന്നു (ഇയ്യോബ് 1:11). “സ്വാർത്ഥ ലാഭം കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇയ്യോബ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ?” എന്ന ചോദ്യത്തിന് “അതെ” എന്ന് ജോബ് ഉത്തരം നൽകി. അത്തരം വിപത്തുകളിൽ ദൈവത്തെ ശപിക്കുമായിരുന്ന തന്റെ അനുയായികളിൽ പലരെയും സാത്താൻ കണ്ടിരുന്നു-എന്നാൽ ഇയ്യോബിന്റെ മനോഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ, ഇയ്യോബ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “അവൻ എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കും” (ഇയ്യോബ് 13:15). ഇയ്യോബ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും, ദുരന്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു. തൽഫലമായി, പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം, കർത്താവ് അവനിൽ അത്യധികം പ്രസാദിക്കുകയും അവന്റെ തുടക്കത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അവസാന നാളുകളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു (ഇയ്യോബ് 42: 12-16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.