പൗലോസ്എത്ര കാലം തടവിൽ ആയിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


പൗലോസ് ജയിലിൽ ആയിരുന്ന കൃത്യ സമയത്തെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്ത ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് യനേരിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജയിൽ കാലം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

ഫിലിപ്പിയിൽ, തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷനറി യാത്രയിൽ, പൗലോസും ശീലാസും, അപ്പൊ പ്രവൃത്തികൾ 16:16 – 18 പ്രകാരം തടവിലാക്കപ്പെട്ടു. റോമിൽ, AD 60-62 മുതൽ പൗലോസ് രണ്ട് വർഷം തടവിൽ കഴിഞ്ഞു. പൗലോസിനെ പട്ടാളക്കാർ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 28:16), സന്ദർശകരെ കാണാൻ അനുവദിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 28:30), സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കാനുള്ള അവസരം (പ്രവൃത്തികൾ 28:31) എന്നിവ കാണിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് അറിയാം.)

ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ചില യഹൂദന്മാർ പൗലോസിനെ അടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ റോമൻ സൈന്യം അവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു എന്നും പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം നമ്മോട് പറയുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 21:30-32). അവനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, ഗവർണർ ഫെലിക്‌സിനെ കേൾക്കാൻ അവർ അവനെ കൈസര്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ അവനെ രണ്ട് വർഷത്തിലേറെ തടവിലാക്കി.

തുടർന്ന് അപ്പോസ്തലനെ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, സീസർ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പാകെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതുവരെ തടവിൽ കഴിഞ്ഞു. തന്റെ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും യാത്രയുടെ അവസാനം, എ.ഡി. 67-ൽ, അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും അറസ്റ്റുചെയ്ത് റോമിലേക്ക് അയച്ചു. 68-ലെ മെയ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂണിൽ റോമാക്കാർ ശിരഛേദം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുവരെ അദ്ദേഹം അവിടെ ജയിലിൽ കിടന്നു.

അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് മൊത്തം 5 1/2 മുതൽ 6 വർഷം വരെ തടവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞ പരാമർശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം.

റോമിൽ വീട്ടുതടങ്കലിലായിരുന്നെങ്കിലും, എഫെസ്യർ, ഫിലിപ്പിയർ, കൊലൊസ്സ്യർ, ഫിലേമോൻ എന്നീ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞു. ഈ കത്തുകൾക്ക് ധാരാളം ഉപദേശപരവും പ്രായോഗികവുമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ, പൗലോസിന്റെ തടവറയിലെ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ സഭകൾക്ക് മാത്രമല്ല, തുടർന്നുള്ള എല്ലാ തലമുറകൾക്കും ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പോലും സ്വയം പ്രകടമാകുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ ഒരു വിഡ്ഢിത്തമായി ഇവ നിലകൊള്ളുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment