പോപ്പും ഞായറാഴ്ചയും

Author: BibleAsk Malayalam


ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ, കാമ്പോബാസോ-ഇറ്റലിയിൽ, ഞായറാഴ്ചകൾ ആചരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരം ഉപേക്ഷിച്ചതിൽ ദുഃഖിച്ചു.

പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാന്യത ലഭിക്കാൻ ജോലി ആവശ്യമാണെന്നും, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമെന്ന നിലയിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ കടകളും മറ്റ് വ്യാപാരസ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഗുണകരമായിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

“സാമ്പത്തികമല്ല, മാനുഷികമാണ്” മുൻഗണന നൽകേണ്ടതെന്നും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അദ്ദേഹം തുടർന്നു: ”ഞായറാഴ്ചകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ എന്ന് സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ്സ് – 07/05/14.

ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കണോ???

അതിശയകരമെന്നു പറയട്ടെ, ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കണമെന്ന കൽപ്പനയില്ല. ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസത്തിന്റെ വിശുദ്ധി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം പോലും വേദങ്ങളിൽ ഇല്ല.

യേശു (ലൂക്കോസ് 4:16), ശിഷ്യന്മാർ (ലൂക്കോസ് 23:56: Acts 13:14, 42-44; 16:13; 17:2; 18:4) കൂടാതെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും നാലാമത്തെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരിച്ചു.

“ശബ്ബത്ത് നാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്ക. ആറു ദിവസം അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ വേല ഒക്കെയും ചെയ്ക. ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു” (പുറപ്പാട് 20:8-10).

ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, കാരണം അത് യഹൂദന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് സൃഷ്ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് (ഉല്പത്തി 2:2, 3). യേശുവോ (മത്തായി 5:17, 18) അപ്പോസ്തലന്മാരോ (പ്രവൃത്തികൾ 17:2; 13:13, 14) ദൈവത്തിന്റെ നിയമം മാറ്റിയിട്ടില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ബത്തിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 56:2, 6, 7).

അപ്പോൾ, ഞായറാഴ്ച ആചരണം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു?

ഞായറാഴ്ച ആചരണം കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ്. ശബത്ത് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഞായർ വരെ മാറ്റിയതായി കത്തോലിക്കാ സഭ അവകാശപ്പെടുന്നു:

“ചോദ്യം: ശബ്ബത്ത് ദിവസം ഏതാണ്? ഉത്തരം: ശനിയാഴ്ച ശബത്ത് ദിവസമാണ്. ചോദ്യം: എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് പകരം ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം: കൗൺസിൽ ഓഫ് ലാവോഡിസിയയിലെ കത്തോലിക്കാ സഭ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഞായർ വരെ അനുഷ്‌ഠാനം മാറ്റിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് പകരം ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നു. പീറ്റർ ഗിയർമാൻ എഴുതിയ കാത്തലിക് ഡോക്ട്രിൻ പരിവർത്തനത്തിന്റെ മതബോധനം.

“ചോദ്യം: ആചാരപരമായ ഉത്സവങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? ഉത്തരം: അവൾക്ക് അത്തരമൊരു ശക്തി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, എല്ലാ ആധുനിക മതവിശ്വാസികളും അവളോട് യോജിക്കുന്ന കാര്യം അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല; ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ചയുടെ ആചരണം ഏഴാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച ആചരിക്കുന്നതിന് പകരം വയ്ക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല; തിരുവെഴുത്തുപരമായ അധികാരമില്ലാത്ത ഒരു മാറ്റം.” സ്റ്റീവൻ കീനന്റെ ഡോക്ട്രിനൽ കാറ്റക്കിസം.

തലമുറകളിലൂടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ ആചാരം ഈ പാരമ്പര്യങ്ങളെ വേരൂന്നിയതാണ്, അവ സത്യമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞായറാഴ്ച ആചരണ പാരമ്പര്യത്തിന് തീർച്ചയായും ബൈബിൾ പിന്തുണയില്ല.

ഒരു ശക്തി “കാലങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു” എന്ന് ബൈബിൾ പ്രവചിക്കുന്നു (ദാനിയേൽ 7:25). ചിലർ “നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്താൽ ദൈവകല്പന ദുർബ്ബലമാക്കിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി (മത്തായി 15:6). അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “വ്യർത്ഥമായി അവർ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു, മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനകളെ ഉപദേശങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നു” (വാക്യം 9).

“മനുഷ്യരെക്കാൾ ദൈവത്തെയാണ് നാം അനുസരിക്കേണ്ടത്.” (പ്രവൃത്തികൾ 5:29).

സാമൂഹിക പ്രബന്ധ രചന

Leave a Comment