പോപ്പിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ തത്ത്വം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയാണെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് കത്തോലിക്കാ സഭ പോപ്പിന്റെ ആധിപത്യത്തെപറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സഭയുടെ ജീവിതത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ മേൽ അതിന്റെ ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവിക നിയമിത സ്ഥാപനമായി അതിന്റെ മതബോധനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു: “റോമൻ പോണ്ടിഫ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ വികാരി എന്ന നിലയിലും സഭയുടെ മുഴുവൻ പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിലും മുഴുവൻ സഭയുടെ മേൽ പൂർണ്ണവും പരമോന്നതവും സാർവത്രികവുമായ അധികാരം, കാരണം തന്റെ ഔദ്യോഗികപദം. , മുഴുവൻ സഭയുടെയും മേലുള്ള പരമോന്നതവും സാർവത്രികവുമായ അധികാരം, അവന് എല്ലായ്പ്പോഴും തടസ്സമില്ലാതെ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തിയയിരിക്കുന്നു ” (882).

പോപ്പിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായി കത്തോലിക്കാ സഭ അവകാശപ്പെടുന്നു: “നീ പത്രൊസ് ആകുന്നു; ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും; പാതാളഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു; നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതു ഒക്കെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു” (മത്തായി 16:18,19).

എന്നാൽ പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയെന്ന നിലയിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ മേൽക്കോയ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം ബൈബിൾപരമല്ല, കാരണം:

1-ഈ വാക്കുകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പത്രോസിനോട്, യേശു സംസാരിച്ച “പാറ” ദൈവത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതാണെന്ന് തന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളാൽ ദൃഢമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു (അപ്പ. 4:8-12; 1 പത്രോസ് 2:4).

2-യേശു തന്നെ പരാമർശിക്കാൻ അതേ സംസാരരൂപം ഉപയോഗിച്ചു (മത്തായി 21:42; ലൂക്കോസ് 20:17).

3-ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ എബ്രായർ പാറയുടെ രൂപം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പദമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു (ആവർത്തനം 32:4; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 18:2).

4-ക്രിസ്തു പാറയായിരുന്നുവെന്ന് പൗലോസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 10:4; 1 കൊരിന്ത്യർ 3:11).

5-യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് (യോഹന്നാൻ 1:12).

6-ക്രിസ്തു പത്രോസിനെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവരിൽ ആരെയാണ് “ശ്രേഷ്ഠനായി കണക്കാക്കേണ്ടത്” എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നില്ല (ലൂക്കാ 22:24, മത്തായി 18:1).

പത്രോസിനോ മറ്റേതെങ്കിലും മനുഷ്യനോ പാറയാകാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു. പാതാളത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല” (മത്തായി 16:18).

1-നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ പത്രോസിനെതിരെ ജയിച്ചത് അവൻ സാത്താനെ അവനിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചപ്പോൾ (മത്തായി 16:22). അപ്പോൾ യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു: “എന്റെ പുറകിൽ പോകൂ, സാത്താൻ നീ എനിക്ക് ഇടർച്ചയാണ്” (മത്തായി 16:23).

2- പത്രോസ് തന്റെ കർത്താവിനെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം നിഷേധിച്ചപ്പോൾ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ വീണ്ടും ജയിച്ചു (യോഹന്നാൻ 18:25).

മത്തായി 16:23-ൽ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത്, പത്രോസ് പ്രകടിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ പണിയപ്പെടണം എന്നാണ് (മത്തായി 16:16).

ക്രിസ്തുവിനെ സഭയുടെ പരമോന്നത തലവനായി ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സഭയുടെ ശക്തി ഏകദൈവം, ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു സ്നാനം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് (എഫേസ്യർ 4:4-5), സഭയെ ഏകീകരിക്കാൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല.

ഇക്കാരണങ്ങളാൽ, മാർപ്പാപ്പയുടെ മേൽക്കോയ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള റോമൻ കത്തോലിക്കാ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം അത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.