പോപ്പിന്റെ ആധിപത്യത്തിന്റെ തത്ത്വം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയാണെന്ന അനുമാനത്തിലാണ് കത്തോലിക്കാ സഭ പോപ്പിന്റെ ആധിപത്യത്തെപറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സഭയുടെ ജീവിതത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ദൈവത്തിന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ മേൽ അതിന്റെ ഭരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവിക നിയമിത സ്ഥാപനമായി അതിന്റെ മതബോധനത്തിൽ മാർപ്പാപ്പയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു: “റോമൻ പോണ്ടിഫ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ വികാരി എന്ന നിലയിലും സഭയുടെ മുഴുവൻ പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിലും മുഴുവൻ സഭയുടെ മേൽ പൂർണ്ണവും പരമോന്നതവും സാർവത്രികവുമായ അധികാരം, കാരണം തന്റെ ഔദ്യോഗികപദം. , മുഴുവൻ സഭയുടെയും മേലുള്ള പരമോന്നതവും സാർവത്രികവുമായ അധികാരം, അവന് എല്ലായ്പ്പോഴും തടസ്സമില്ലാതെ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തിയയിരിക്കുന്നു ” (882).

പോപ്പിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായി കത്തോലിക്കാ സഭ അവകാശപ്പെടുന്നു: “നീ പത്രൊസ് ആകുന്നു; ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും; പാതാളഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു; നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതു ഒക്കെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു” (മത്തായി 16:18,19).

എന്നാൽ പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയെന്ന നിലയിൽ മാർപ്പാപ്പയുടെ മേൽക്കോയ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം ബൈബിൾപരമല്ല, കാരണം:

1-ഈ വാക്കുകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പത്രോസിനോട്, യേശു സംസാരിച്ച “പാറ” ദൈവത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതാണെന്ന് തന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളാൽ ദൃഢമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു (അപ്പ. 4:8-12; 1 പത്രോസ് 2:4).

2-യേശു തന്നെ പരാമർശിക്കാൻ അതേ സംസാരരൂപം ഉപയോഗിച്ചു (മത്തായി 21:42; ലൂക്കോസ് 20:17).

3-ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ എബ്രായർ പാറയുടെ രൂപം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പദമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു (ആവർത്തനം 32:4; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 18:2).

4-ക്രിസ്തു പാറയായിരുന്നുവെന്ന് പൗലോസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 10:4; 1 കൊരിന്ത്യർ 3:11).

5-യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് രക്ഷിക്കുന്നത് (യോഹന്നാൻ 1:12).

6-ക്രിസ്തു പത്രോസിനെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പ്രധാനിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, അവരിൽ ആരെയാണ് “ശ്രേഷ്ഠനായി കണക്കാക്കേണ്ടത്” എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുമായിരുന്നില്ല (ലൂക്കാ 22:24, മത്തായി 18:1).

പത്രോസിനോ മറ്റേതെങ്കിലും മനുഷ്യനോ പാറയാകാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല എന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പറയുന്നു. പാതാളത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കുകയില്ല” (മത്തായി 16:18).

1-നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ പത്രോസിനെതിരെ ജയിച്ചത് അവൻ സാത്താനെ അവനിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചപ്പോൾ (മത്തായി 16:22). അപ്പോൾ യേശു പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു: “എന്റെ പുറകിൽ പോകൂ, സാത്താൻ നീ എനിക്ക് ഇടർച്ചയാണ്” (മത്തായി 16:23).

2- പത്രോസ് തന്റെ കർത്താവിനെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം നിഷേധിച്ചപ്പോൾ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ വീണ്ടും ജയിച്ചു (യോഹന്നാൻ 18:25).

മത്തായി 16:23-ൽ യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത്, പത്രോസ് പ്രകടിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ പണിയപ്പെടണം എന്നാണ് (മത്തായി 16:16).

ക്രിസ്തുവിനെ സഭയുടെ പരമോന്നത തലവനായി ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സഭയുടെ ശക്തി ഏകദൈവം, ഒരു വിശ്വാസം, ഒരു സ്നാനം എന്നിവയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് (എഫേസ്യർ 4:4-5), സഭയെ ഏകീകരിക്കാൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല.

ഇക്കാരണങ്ങളാൽ, മാർപ്പാപ്പയുടെ മേൽക്കോയ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള റോമൻ കത്തോലിക്കാ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അംഗീകരിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം അത് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment