പൈശാചിക നിയന്ത്രണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളും രൂപങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


പൈശാചിക നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൈവശാവകാശത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ ഉണ്ട്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കും ബോധ്യങ്ങൾക്കും വിധേയരാകാത്ത എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സാത്താന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എന്തെന്നാൽ, “എനിക്കു അനുകൂലമല്ലാത്തവൻ എനിക്കു പ്രതികൂലം ആകുന്നു; എന്നോടുകൂടെ ചേർക്കാത്തവൻ ചിതറിക്കുന്നു” എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു (ലൂക്കാ 11:23 റോമർ 6:12-16; 2 പത്രോസ് 2:18, 19). അങ്ങനെ, ദൈവഹിതപ്രകാരമല്ലാത്ത ഓരോ ചിന്തയും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും, അത് അഹങ്കാരമോ, സ്വാർത്ഥതയോ , ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടതയോ ആകട്ടെ, ഒരർത്ഥത്തിൽ പൈശാചിക നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള തെളിവാണ്. തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ സമ്മതവും മനസ്സിനെയോ ശരീരത്തെയോ ദൈവഹിതത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു.

സാത്താന്റെ പ്രവണതകളോട് ഇടയ്ക്കിടെ പ്രതികരിക്കുന്നവരും പതിവായി പ്രതികരിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം അളവിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്, തരത്തിലല്ല. ശൗൽ രാജാവിന്റെ ജീവിതം ഭൂതങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വഴങ്ങുന്നവരുടെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് (1 സാമുവൽ 13:8-14; 15:10-35; 16:14-23; 28:1-25).

പിശാചുനിയന്ത്രണത്തിന്റെയോ കൈവശാവകാശത്തിന്റെയോ അളവുകൾ മാത്രമല്ല, അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളും ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പിശാചിന് തന്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ കഴിവുകളിൽ തന്റെ ഇരയെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ, പിശാച് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും വളച്ചൊടിക്കുകയും തന്റെ ഇരയെ വിചിത്രവും ശത്രുതാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു . ദുഷ്ട മാലാഖമാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭാഗികമായി മാത്രം കഴിയുന്നവർ കൂടാതെ പിശാചുബാധയുമായി പലപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവർ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ സാത്താന് ഫലപ്രദമായി അവരെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു.

കഫർന്നഹൂമിലെ ഭ്രാന്തനെ ബാധിച്ച അതേ ഭൂതങ്ങൾ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് യഹൂദ മതനേതാക്കളെയും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. ഈ നേതാക്കൾ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയും ഒടുവിൽ അവനെ ക്രൂശിക്കുന്നതിലും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു (യോഹന്നാൻ 8:44). മറ്റൊരു ഉദാഹരണം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായ യൂദാസ് ആണ്. ഈ ശിഷ്യൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, എന്നിട്ടും അവൻ തന്റെ കർത്താവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു. ഒരു ദുരാത്മാവിനാൽ യഹൂദ നേതാക്കന്മാർക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ യൂദാസും “ബാധിതനായിരുന്നു ” (ലൂക്കോസ് 22:3; യോഹന്നാൻ 6:70, 71; 13:27; മത്തായി 16:23).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment