പെസഹാ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആചാരം എന്തായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


പെസഹാ ഭക്ഷണം എന്തായിരുന്നു? ബൈബിളിലെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം അനുസരിച്ച്, പെസഹാ യഹൂദരുടെ വസന്തകാല അവധിയായിരുന്നു. ബിസി 1300-ൽ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരാതന ഈജിപ്ഷ്യൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ മോചിപ്പിച്ചതിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് ഈ വിരുന്ന്.

ഫറവോൻ തന്റെ ഇസ്രായേൽ അടിമകളെ വിട്ടയക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ദേശത്ത് ദൈവം പത്ത് ബാധകൾ വരുത്തി ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ സഹായിച്ചു. പത്താമത്തെ ബാധ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആദ്യജാതന്റെ മരണമായിരുന്നു. രണ്ട് പാളയങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ, അറുത്ത ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ രക്തം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വാതിൽപ്പടികൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഇസ്രായേല്യർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി, അടയാളം കണ്ടപ്പോൾ, കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഈ വീടുകളിലെ ആദ്യജാതനെ കടന്നുപോകും, ​​ഈ വീടുകളിൽ അവൻ ആദ്യ ജാതനെ നശിപ്പിക്കില്ല.

ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്ത് വിട്ടുപോയ തിടുക്കത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ പെരുന്നാളുമായി പെസഹാ അത്യന്തം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (പുറ. 12:33, 39; ആവ. 16:3). മിഷ്ന (പെസാഹിം 10, സോൺസിനോ എഡി. ഓഫ് താൽമൂഡ്, പേജ്. 532–623) അനുസരിച്ച്, പെസഹാ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആചാരം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു:

(1) ഗൃഹനാഥൻ ആദ്യത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞ് (പുളിപ്പിക്കാത്തത്) കലർത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറുകയും ആ ദിവസത്തിനും വീഞ്ഞിനും ഒരു അനുഗ്രഹം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.

(2) എന്നിട്ട് അവൻ കൈ കഴുകി.

(3) പിന്നീട് മേശ വിരിച്ചു. പെസഹാ ഭക്ഷണത്തിൽ വിളമ്പിയ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പെസാൽ ആട്ടിൻ, പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം, കയ്പേറിയ പച്ചമരുന്നുകൾ, ചീര, മറ്റ് പച്ചക്കറികൾ എന്നിവയും ബദാം, ഈന്തപ്പഴം, അത്തിപ്പഴം, ഉണക്കമുന്തിരി, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, വിനാഗിരി എന്നിവകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചരോസെത്ത് എന്ന ഒരു രുചികരമായ സോസും ഉൾപ്പെടുന്നു.

(4) ഗൃഹനാഥൻ രണ്ടാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞ് മേശയ്ക്കു ചുറ്റും കടത്തി പെസഹായുടെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചു.

(5) കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുചേർന്നവർ പെസഹാ ഹാലെലിന്റെ ആദ്യഭാഗം ആലപിച്ചു, സങ്കീ. 113 ഉം 114 ഉം.

(6) ഈ സമയത്ത് പെസഹാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഗൃഹനാഥൻ നന്ദിയർപ്പിക്കുകയും പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം മുറിക്കുകയും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭാഗം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പെസഹാ കുഞ്ഞാടിന്റെ കഷണം തിന്നുകയും ചെയ്യും.

(7) മൂന്നാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞ് കൈമാറുകയും, ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി
അനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും.

(8) ഒടുവിൽ, നാലാമത്തെ കപ്പ് വീഞ്ഞ് കൈമാറി, അതിനുശേഷം കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും അതിഥികളും ഹാലലിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ചേർന്നു. 115 മുതൽ 118 വരെ.

കുരിശുമരണത്തിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് യേശു പെസഹാ ആഘോഷിച്ചു: “യേശു അപ്പമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പിൻ; ഇത് എന്റെ ശരീരമാണ്. പിന്നെ പാനപാത്രം എടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്തു അവർക്കു കൊടുത്തു: നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്നു കുടിക്ക എന്നു പറഞ്ഞു. എന്തെന്നാൽ, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കുവേണ്ടി ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എന്റെ രക്തമാണ്” (മത്തായി 26:26-28).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment