പെന്തക്കോസ്തിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പെന്തക്കോസ്തിന് മുമ്പുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ്

പെന്തക്കോസ്തിന് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ കാണിക്കുന്നു. ദൈവാത്മാവ് ആദിമകാലം മുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടു. അത് കാണിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇതാ:

1-ലോകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. “ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെള്ളത്തിന്മേൽ പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു” (ഉല്പത്തി 1:2). അലങ്കോലത്തിൽ നിന്ന് ക്രമം കൊണ്ടുവരുന്നതിലും ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

2-ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നോഹയുടെ കാലത്ത് ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്തു: “എന്റെ ആത്മാവ് മനുഷ്യനുമായി എന്നേക്കും വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയില്ല, അവൻ തീർച്ചയായും ജഡമാണ്; അവന്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റിരുപതു സംവത്സരമായിരിക്കും” (ഉല്പത്തി 6:3). എന്നാൽ അന്നത്തെ ആളുകൾ, തങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട്, മേലാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് വിധേയരായിരുന്നില്ല.

3 യോസഫിൽ “ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്” ഉണ്ടായിരുന്നു. “ഫറവോൻ തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടു പറഞ്ഞു: ദൈവാത്മാവുള്ള ഇവനെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ?” (ഉല്പത്തി 41:38).

4-ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇയ്യോബ്‌ പ്രഖ്യാപിച്ചു. “ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു,
സർവ്വശക്തന്റെ ശ്വാസം എനിക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു” (ഇയ്യോബ് 33:4).

5-എഴുപത് മൂപ്പന്മാർക്ക് ദൈവാത്മാവ് ലഭിച്ചു, “ആത്മാവ് അവരുടെമേൽ വസിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രവചിച്ചു” (സംഖ്യ 11:25). ജനങ്ങൾക്ക് ന്യായവിധി നൽകുന്നതിൽ മോശയെ സഹായിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.

6-“കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നു (ഒത്നിയേൽ), അവൻ ഇസ്രായേലിനെ ന്യായം വിധിച്ചു. അവൻ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടു, യഹോവ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിലെ രാജാവായ കുശൻ-റിഷാതയീമിനെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു; അവന്റെ കൈ കുശാൻ-റിഷാതയീമിന്മേൽ ജയിച്ചു” (ന്യായാധിപന്മാർ 3:10). ഒത്‌നിയേൽ ഒരു വലിയ ന്യായാധിപനായിരുന്നു, അതിൽ വിവേചനമോ പവിത്രമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനമോ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

7-ശൗൽ രാജാവിന് ദൈവാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. “ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നു, അവൻ പ്രവചിച്ചു” (1 സാമുവൽ 10:10). ഈ സമയത്തിന് മുമ്പുള്ള ശൗലിന്റെ ജീവിതം ഭക്തിയുടെ മാതൃകയായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വിജയ സാധ്യതയില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ തനിക്കു വഴങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ ജോലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഈ അനുഭവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

8-ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിൽ വന്നു. “ഇപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: അവന്റെ അമ്മയായ മറിയ യോസേഫുമായി വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞശേഷം, അവർ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്നതിനുമുമ്പ്, അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി എന്നു കണ്ടു” (മത്തായി 1:18). ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരവും ജീവദായകവുമായ ശക്തി പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട കാര്യസ്ഥനായിരുന്നു ആത്മാവ് (യോഹന്നാൻ 3:3-8; റോമർ 8:11).

9-യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ “അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽവെച്ചു തന്നേ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു നിറയും” (ലൂക്കാ 1:15). യോഹന്നാന്റെ അമ്മയായ എലിസബത്തിനെ ആദ്യം നിറയ്ക്കാൻ ആത്മാവിന് കഴിഞ്ഞതിനാൽ ജനനം മുതൽ യോഹന്നാനെ “നിറയ്ക്കാൻ” ആത്മാവിന് സാധിച്ചു.

10-എലിസബത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു. “എലിസബത്ത് മറിയത്തിന്റെ വന്ദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു” (ലൂക്കാ 1:41).

പെന്തക്കോസ്ത് നാളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്

തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം, യേശു അവരോട് “യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടാതെ, പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിനായി കാത്തിരിക്കാൻ അവരോട് കൽപിച്ചു, ‘നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നു; എന്തെന്നാൽ, യോഹന്നാൻ വെള്ളത്താലാണ് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചത്, എന്നാൽ അധികം ദിവസങ്ങൾക്കകം നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം ഏൽക്കപ്പെടും” (പ്രവൃത്തികൾ 1:4,5). ഈ പരിശുദ്ധാത്മാ ചൊരിച്ചിലിനു കാരണം തിരുവെഴുത്തുകൾ നൽകുന്നു: “എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെമേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും; നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിലും എല്ലാ യെഹൂദ്യയിലും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെയും എനിക്കു സാക്ഷികളായിരിക്കും” (വാക്യം 8).

പെന്തക്കോസ്‌തിലെ മുൻ മഴയുടെ രൂപത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ ഈ അധിക അളവിലുള്ള ചൊരിച്ചിൽ അനുഭവം (യോവേൽ 2:23,28; യാക്കോബ് 5:7) ലോകത്തെ സുവിശേഷിപ്പിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. പിന്നീടുള്ള മഴ ദൈവാത്മാവിന്റെ അവസാന പകർച്ചയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വിളവെടുപ്പ് പാകമാകും (മത്തായി 24:14).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.