പുറപ്പാട് 32:32-33-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഏതാണ്?

BibleAsk Malayalam

ജീവന്റെ പുസ്തകം

പുറപ്പാട് 32:32-33-ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്‌തകം “ജീവന്റെ പുസ്തകം” ആണ്. ബൈബിളിന്റെ ന്യൂ കിംഗ് ജെയിംസ് പതിപ്പിൽ “ജീവന്റെ പുസ്തകം” എന്ന വാചകം എട്ട് തവണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവയിൽ ഏഴെണ്ണം വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ്. ഈ പുസ്തകം വിശുദ്ധരുടെ പേരുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വർഗ്ഗീയ രേഖപ്പെടുത്തലുകളാണ് (ദാനിയേൽ 7:10; 12:1; ലൂക്കോസ് 10:20; ഫിലിപ്പിയർ 4:3; വെളിപ്പാട് 3:5; 20:12, 15; 21:27; 22: 19).

ഈ പുസ്‌തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിത വിവരണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കർത്താവ് ആളുകളെ വിധിക്കും. ജയിച്ചവരുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ പുസ്തകത്തിൽ അവശേഷിക്കൂ. പലരുടെയും പേരുകൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്തെന്നാൽ, ജീവിതത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞവരുടെ പേരുകൾ മാത്രമേ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ (ലൂക്കാ 10:20).

വിശ്വസ്തത പാലിക്കാത്തവരുടെ പേരുകൾ ദൈവം ഇല്ലാതാക്കും

മോശെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, “എങ്കിലും നീ അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കേണമേ; അല്ലെങ്കിൽ നീ എഴുതിയ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു എന്റെ പേർ മായിച്ചുകളയേണമേ. യഹോവ മോശെയോടു: എന്നോടു പാപം ചെയ്തവന്റെ പേർ ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽനിന്നു മായിച്ചുകളയും” (പുറപ്പാട് 32:32-33). പാപം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലായ്മ നിമിത്തം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയവരുടെ (ഉല്പത്തി 6:3; എഫെസ്യർ 4:30; എബ്രായർ 10:29; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ. 5:19) അവരുടെ പേരുകൾ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചുകളയപ്പെടും. .

“കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നവരല്ലാതെ അശുദ്ധമായതു യാതൊന്നും മ്ലേച്ഛതയും ഭോഷ്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ആരും അതിൽ കടക്കയില്ല ” (വെളിപാട് 21:27). എന്തെന്നാൽ, ” അവർ യോഗ്യന്മാരാകയാൽ വെള്ളധരിച്ചുംകൊണ്ടു എന്നോടുകൂടെ നടക്കും. ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പു ധരിക്കും; അവന്റെ പേർ ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽനിന്നു മാച്ചുകളയാതെ എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുമ്പിലും അവന്റെ പേർ ഏറ്റുപറയും” (വെളിപാട് 3:5).

ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മുടെ പേരുകൾ എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താം?

ഒന്നാമതായി, നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് (ലൂക്കാ 13:3). രണ്ടാമതായി, പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി നാം “കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കണം” (പ്രവൃത്തികൾ 16:31). മൂന്നാമതായി, നാം അവന്റെ സൗജന്യ ദാനമായ രക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് (എഫെസ്യർ 2:8-9). ദൈവം മനുഷ്യരെ മരണത്തോളം സ്നേഹിച്ചു (യോഹന്നാൻ 3:16). “ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സ്നേഹത്തിന് മറ്റാരുമില്ല…” (യോഹന്നാൻ 15:13). നാലാമതായി, യേശു ജീവിച്ചതുപോലെ നാം ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് (കൊലോസ്യർ 2:6) അവന്റെ നിയമത്തിന് (പുറപ്പാട് 20:3-17) അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രാപ്തീകരണ ശക്തിയിലൂടെ (എഫേസ്യർ 4:7).

പാപത്തെ മറികടക്കാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തിയും കർത്താവ് നൽകുന്നു. എന്തെന്നാൽ, “ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ്” (മർക്കോസ് 10:27). വിശ്വാസി ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുമ്പോൾ, വിശ്വാസിയുടെ വിജയത്തിന് കർത്താവ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ, എല്ലാ പ്രലോഭനങ്ങളെയും ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തി അവൻ നൽകുകയും ബലഹീനതകളുടെ മേൽ സമ്പൂർണ്ണ വിജയത്തിനായി കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു (റോമർ 8:37).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: