പുരോഹിതർക്ക് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുരോഹിതന്മാരും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതും.

“നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടും; ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവ നിലനിർത്തപ്പെടും.”

യോഹന്നാൻ 20:23

മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യം ആളുകളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ പുരോഹിതന്മാരെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ചിലർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ യേശു ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി സംസാരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ഒരു അംഗത്തിനെതിരെ ചുമത്തുന്ന തുറന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്, അല്ലാതെ മറ്റെല്ലാ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏകീകൃത സംഘത്തെ നയിക്കാൻ ഭൂമിയിലെ തൻ്റെ സഭയുടെ പ്രതിനിധികളായി യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നിയമിച്ചു.

പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സഭയുടെ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരെ യേശു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം വ്യക്തിപരമായും (മത്തായി 18:1-15, 21-35) പിന്നെ സഭയുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചും (വാക്യങ്ങൾ 16-20) പാപം ചെയ്യുന്ന അംഗങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് യേശു അവരോട് വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ, ആ മുൻ സന്ദർഭത്തിൽ നൽകിയ ബുദ്ധിയുപദേശം അവൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. പാപം ചെയ്യുന്ന അംഗങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമായി സഭ വിശ്വസ്തതയോടെ പ്രവർത്തിക്കണം, അനുതപിക്കാനും അവരുടെ ദുഷിച്ച വഴികളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം സമൂഹത്തിലേക്കും ശരിയായി നടക്കാനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

യഥാർത്ഥ പശ്ചാത്താപമുണ്ടെന്നതിന് തെളിവുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ, സഭ മാനസാന്തരത്തെ യഥാർത്ഥമായി അംഗീകരിക്കുകയും പാപിയെ മറ്റ് അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും അവനെ പൂർണ്ണ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് തിരികെ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. പാപങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം ദൈവത്തോട് ആദ്യം പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ അനുതപിച്ച പാപിയെ ദൈവം ഇതിനകം മാപ്പുകൊടുക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് (ലൂക്കാ 15:1-7).

ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, പാപത്തിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലും അതിനുള്ള മാനസാന്തരവും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കൃപാസനത്തിൽ മാത്രവും നേരിട്ടും ചെയ്യണമെന്നും (പ്രവൃത്തികൾ 20:21; 1 യോഹന്നാൻ 1:9), പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിൻ്റെ മോചനം വരുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ യോഗ്യതകളിലൂടെയും അവൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെയും മാത്രം (1 യോഹന്നാൻ 2:1). ദൈവിക കരുണയും കൃപയും ആവശ്യമുള്ള പാപിയായ മനുഷ്യർക്ക് കർത്താവ് ഒരിക്കലും ആളുകളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. “ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഒരു ദൈവവും ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനുമേയുള്ളൂ, അത് മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തുയേശു” (1 തിമോത്തി 2:5).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.