പുനരുത്ഥാന ദിനത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ കാലക്രമം എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ നാളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ കാലക്രമം ഇപ്രകാരമാണ്:

 1. ഞായറാഴ്ച ഒന്നാം ദിവസം വെളുക്കുമ്പോൾ”കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്നു, വാതിൽക്കൽ നിന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞു” (മത്താ. 28:2), യേശുവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു.
 2. ക്രിസ്തുവും മാലാഖമാരും പോയപ്പോൾ, ദൂതൻ കല്ല് ഉരുട്ടിമാറ്റുന്നതും ദൈവപുത്രനെ വിളിക്കുന്നതും കേട്ട റോമൻ പടയാളികൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു കല്ലറയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്നു കല്ലറ വിട്ടു എന്ന വാർത്തയുമായി നഗരത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു.(മത്താ. 28: 3, 4, 11-15).
 3. മഗ്ദലന മറിയം കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തി, കല്ല് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞതായി കണ്ടപ്പോൾ (യോഹന്നാൻ 20:1), അത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാൻ ഓടി (യോഹന്നാൻ 20:2).
 4. മറ്റ് സ്ത്രീകൾ [യാക്കോബിന്റെ അമ്മ മറിയയും, സലോമി, യോഹന്നാ എന്നിവരുടെ അമ്മ മറിയ (മർക്കോസ് 16:1; ലൂക്കോസ് 24:1, 10]) കല്ലറയ്ക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ വിളിച്ച ദൂതനെ അവർ കണ്ടെത്തി. (മത്താ. 28:2), കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കലുള്ള കല്ലിൽ ഇരിക്കുന്നു. അവനെ കണ്ടപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ മത്തായി 28:5-7-ലെ അവന്റെ ആശ്വാസകരമായ സന്ദേശം അവരെ തടഞ്ഞു. മർക്കോസ് 16:6, 7. അവർ കല്ലറയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ, യേശുവിനെ വെച്ചിരുന്ന കൽ പലകയിൽ മറ്റൊരു ദൂതൻ ഇരിക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു (മർക്കോസ് 16:5; യോഹന്നാൻ 20:12). ലൂക്കോസ് 24:5-7-ൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശം അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു.
 5. ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയാൻ സ്ത്രീകൾ കല്ലറ വിട്ടുപോയി (മത്താ. 28:8, 9, 11; മർക്കോസ് 16:8; ലൂക്കോസ് 24:9, 10). സ്ത്രീകൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, റോമൻ കാവൽക്കാർ കർത്താവിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി “മുഖ്യപുരോഹിതന്മാരുടെ” വസതിയിൽ എത്തി (മത്താ. 28:11).
 6. മഗ്ദലന മറിയം പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും കണ്ടെത്തി, കല്ലറ ശൂന്യമായി കണ്ടതായി അവരോട് പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ 20:2). രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കല്ലറയിലേക്ക് ഓടി, എന്നാൽ യോഹന്നാൻ ആദ്യം എത്തി (യോഹന്നാൻ 20:3, 4). പത്രോസും പിന്നെ യോഹന്നാനും കല്ലെറക്കൽ പ്രവേശിച്ചു, പക്ഷേ അവരാരും ദൂതന്മാരെ കണ്ടില്ല (യോഹന്നാൻ 20:5-10; ലൂക്കോസ് 24:12). മറിയ അവരെ അനുഗമിച്ച് കല്ലെറക്കൽ തിരിച്ചുപോയി, പത്രോസും യോഹന്നാനും പോയതിനുശേഷം അവിടെത്തന്നെ തുടർന്നു (യോഹന്നാൻ 20:11).
 7. മറിയ കുനിഞ്ഞ് കല്ലെറയിലേക്കു നോക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം കിടത്തിയിരുന്ന ഇടത്തു വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് മാലാഖമാർ ഒരുത്തൻ തലെക്കലും ഒരുത്തൻ കാൽക്കലും ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടു(യോഹന്നാൻ 20:11-13).
 8. മറിയം യേശുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു, പക്ഷേ അത് അവനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല (യോഹന്നാൻ 20:14, 15). തുടർന്ന്, യേശു തന്നെത്തന്നെ അവൾക്കു വെളിപ്പെടുത്തി (മർക്കോസ് 16:9). യോഹന്നാൻ 20:15-17അവന്റെ സംഭാഷണം നടന്നു, ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ രക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള സുവാർത്ത മറിയ തിടുക്കത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചു. (യോഹന്നാൻ 20:18).
 9. പിതാവിനെ കാണാനായി യേശു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചുരുക്കമായി ആരോഹണം ചെയ്തു.(യോഹന്നാൻ 20:17).
 10. യേശു പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്‌തശേഷം, അവൻ മറ്റു സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി (മത്താ. 28:9, 10).
 11. എമ്മാവൂസിലേക്കുള്ള നടത്തത്തിന് മുമ്പ് യേശു പത്രോസിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു (ലൂക്കോസ് 24:34; 1 കൊരി. 15:5),
 12. എമ്മാവൂസിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, അവരിൽ ഒരാളുടെ പേര് ക്ലെയോപ്പാസ് എന്നാണ് (ലൂക്കോസ് 24:13-32; മർക്കോസ് 16:12).
 13. എമ്മാവൂസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ മടങ്ങിവന്നതിനെ തുടർന്ന് മുകളിലത്തെ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് യേശു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു (മർക്കോസ് 16:14; ലൂക്കോസ് 24:33-48; യോഹന്നാൻ 20:19-23; 1 കൊരി. 15:5 ). എന്നാൽ തോമസ് ഇല്ലായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 20:24, 25).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.