പുതിയ നിയമത്തിൽ രക്തം ഭക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവം വിലക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അള്ളാഹു രക്തം ഭക്ഷിക്കുന്നത് (ഹലാൽ) നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മുസ്ലീം സഹോദരങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവം നമ്മോട് അരുത് എന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ജലപ്രളയത്തിനു ശേഷം, സസ്യസമ്പത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യം നിമിത്തം മൃഗങ്ങളുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ കർത്താവ് അനുവാദം നൽകിയപ്പോൾ, അവൻ ഈ വ്യവസ്ഥ നൽകി, “എന്നാൽ നിങ്ങൾ മാംസം അതിന്റെ ജീവൻ, അതായത് രക്തം കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കരുത്” (ഉല്പത്തി 9:4). പിന്നീട്, അതേ തത്ത്വം മോശൈക നിയമത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു, “നിങ്ങൾ എവിടെ ജീവിച്ചാലും ഇത് തലമുറകൾക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു നിയമമാണ്: നിങ്ങൾ കൊഴുപ്പും രക്തവും ഭക്ഷിക്കരുത്” (ലേവ്യപുസ്തകം 3:17 ലേവ്യപുസ്തകം 7:22. -25).

പണ്ട് ചില വിജാതീയ ഗോത്രങ്ങളുടെ ക്രൂരമായ ആചാരം പോലെ, ജീവനുള്ള മൃഗങ്ങളായാലും, രക്തത്തിൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ നിരോധനം ബാധകമാണ്, ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അറുത്ത മൃഗങ്ങളുടെ രക്തം ശരിയായി കളയാത്ത മൃഗങ്ങളുടെ പോലും. ഈ നിരോധനം, മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, ക്രൂരതയ്‌ക്കെതിരായ ഒരു സംരക്ഷണവും മൃഗങ്ങളുടെ ബലിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമാണ്, അതിൽ ജീവൻ വഹിക്കുന്ന രക്തത്തെ പവിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു.

ശക്തിയും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ പങ്കാളിയാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദൈവം കണ്ടു. ഈ കാരണങ്ങളാലും ഒരുപക്ഷേ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലും, രക്തത്തോടുകൂടിയ മാംസം കഴിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

പുതിയ നിയമത്തിൽ, അപ്പോസ്തലന്മാർ ഇതേ നിരോധനം ക്രിസ്തീയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. വിജാതീയരായ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികളുടെ ശ്രദ്ധ അവർ അതിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, കാരണം ഈ പുതിയ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ പരിവർത്തനത്തിന് മുമ്പ്, മാംസം അതിൽ രക്തം കഴിക്കുന്നത് ശീലമാക്കിയിരുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 15:20, 29).

ഇന്ന്, യഹൂദർ അവരുടെ അറവുശാലകളിൽ ഈ നിയമം പാലിക്കുന്നു. അവരുടെ മാംസം “കോഷർ” എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവേ, ഈ ആരോഗ്യ നിയമത്തിൽ കാര്യമായ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല, ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് ദൈവം മാംസഭക്ഷണം ഉപയോഗിക്കാൻ ആദ്യം അനുവദിച്ചതെന്ന് മറക്കുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.