പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന പദം ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

BibleAsk Malayalam

“ഇസ്രായേൽ” എന്നത് യഹൂദയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായ വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങളെ അർത്ഥമാക്കുമ്പോൾ, അത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെയും അർത്ഥമാക്കുന്നു, കൂടാതെ യഹൂദയെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 9:8). പുതിയ നിയമത്തിലെ യഹൂദന്മാർ കൂടുതലും യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവരായിരുന്നുവെങ്കിലും, അവർ പ്രവാസാനന്തര പ്രവിശ്യയായ യഹൂദയിൽ നിന്ന് (മുൻകാല യഹൂദ രാജ്യത്തിന്റെ വിപുലീകരണം) മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥ ഏകീകൃത രാഷ്ട്രമായ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നുമുള്ള നിയമാനുസൃത പിന്തുടർച്ചക്കാരായിരുന്നു. .

ദാവീദിൻ രാജവംശം

ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിലെരാജവംശം യഹൂദന്മാർ, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനവുമായുള്ള ദേശീയ ഉടമ്പടിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദാവീദിൻ രാജവംശം ഭരിച്ച പഴയ ദിവ്യാധിപത്യത്തിന്റെ അവകാശികളായിരുന്നു. പൗലോസ് തന്റെ സഹ യഹൂദന്മാരെ “ഇസ്രായേല്യർ ” എന്ന് വിളിച്ചു, പുത്രത്വവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും ആരാധനയും വാഗ്ദത്തങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ; പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നേ; ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽനിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചതു” (റോമർ 9:4, 5 3:1, 2; 11:1).

ആദ്യകാല ഇസ്രായേലിന് നൽകിയ പ്രവചനങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ശിഷ്യന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അത് പഴയ ദാവീദിൻ രാജ്യത്തിന്റെ പിൻഗാമികളായി വന്ന യഹൂദന്മാരുടേതാണ് – ദാവീദിന്റെ ഭവനത്തിൽനിന്നു വേർപിരിഞ്ഞ പത്തു ഗോത്രങ്ങളിലെ “ഇസ്രായേലിന്നു” അല്ല. എന്തെന്നാൽ, ആ ഗോത്രങ്ങൾ യഹൂദയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആരാധനയിൽ നിന്നും, ഇനി മുതൽ ദേശീയ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു. യൊരോബെയാമിന്റെ കീഴിലുള്ള വിഭജനകാലം മുതൽ തെക്കൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ, യഹോവയോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു (2 ദിന.11:13-16; 15:9).

മിശിഹൈക ഭരണം

ഈ വസ്തുതകൾ യഹൂദ രാജ്യത്തിനും അടിമത്തത്തിനു ശേഷവും യഹൂദ പ്രവിശ്യയായി പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ട യഹൂദ സമൂഹത്തിന് ഇസ്രായേൽ എന്ന പദം പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നു, അത് പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ ഏത് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും (എസ്രാ 2) :70; നെഹ്. 1:6; ഈസെ. 14:1; ദാനി. 1:3; സെഖ. 8:13; മലാ. 1:1).

കൂടാതെ, യേശുവിന്റെ നാളിലെ യഹൂദ രാഷ്‌ട്രം ഇസ്രായേലിലെ മറ്റ് ഗോത്രങ്ങളെ എണ്ണത്തിൽ മാത്രമല്ല (ലൂക്കോസ് 2:36) ഭൂപ്രദേശവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ (യോഹന്നാൻ 1:31), ശിമയോൻ (ലൂക്കോസ് 2:32, 34), യേശവും (മത്താ. 8:10; ലൂക്കോസ് 7:9; യോഹന്നാൻ എന്നിവർ 3:10) ജനസംഖ്യയിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ യഹൂദ്യയിലെ ശിഷ്യന്മാരും മറ്റുള്ളവരും (മത്താ. 2:20-22; ലൂക്കോസ് 24:21; പ്രവൃത്തികൾ 1:6), ഗമാലിയേൽ എന്നിവർ (അപ്പ. 5:35), ലൂക്കോസ് (ലൂക്കോസ് 1:80), പൗലോസ് (പ്രവൃത്തികൾ 13:16; റോമ. 9:4; 1 കൊരി. 10:18).

അങ്ങനെ, ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി പ്രവചിച്ച മിശിഹൈക ഭരണം യഹൂദ ദേശീയ പരമാധികാരത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനമായി ശിഷ്യന്മാർ അപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചു. ലൗകികമല്ലാത്ത, ആത്മീയ രാജ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വന്ന രക്ഷകനെ നിരാകരിച്ച് മിശിഹായുടെ രാജ്യം യഹൂദന്മാർക്ക് നഷ്ടമായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് യഹൂദരുടേതാകുമായിരുന്നു.
ഉടമ്പടി ജനങ്ങളുടെ അനുസരണത്തിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായിരുന്നു (പുറ. 19:5, 6; യിരെ. 18:6-10; മത്താ. 8:11, 12).

യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേലിനെ തായ്ത്തടിയിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, പഴയ വടക്കൻ രാജ്യം ഇസ്രായേൽ മത്സരിക്കുകയും ഉടമ്പടിയുടെ യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് സ്വയം വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുമൂലം, ക്രിസ്തുവിനെ നിരസിച്ച യഹൂദ ജനത മേലാൽ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നില്ല (മത്തായി 23:37-39), എന്നിരുന്നാലും, വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ, യഹൂദന്മാരെ യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേലിന്റെ തായ്ത്തടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലേക്കോ ഒട്ടിക്കാൻ കഴിയും. വംശം, ദേശീയത, വർഗം എന്നിവയുടെ വിഭജനമില്ല (ഗലാത്യർ 3:28, 29; കൊലോസ്യർ 3:11; റോമർ 11:23, 24).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x