പുതിയ നിയമത്തിലെ യൂദാസ് ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


പുതിയ നിയമത്തിൽ, യൂദാസ് എന്ന പേരിൽ നിരവധി പുരുഷന്മാരുണ്ട്. ഇവയാണ്:

1-യൂദാസ് ഈസ്കാരിയോത്ത് – യേശുവിനെ മൂന്ന് വർഷം അനുഗമിച്ച ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. അവൻ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ, അവന്റെ പഠിപ്പിക്കൽ, അവന്റെ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചെങ്കിലും, അവന്റെ പണസ്നേഹം നിമിത്തം 30 വെള്ളിക്കാശിന് “അവനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു” (മർക്കോസ് 3:19). അവിശ്വസ്തതയുടെ ഭയാനകമായ പ്രവൃത്തിയിൽ പശ്ചാത്താപത്താൽ പ്രേരിതനായി, “അവൻ പോയി തൂങ്ങിമരിച്ചു” (മത്തായി 27:5).

2-യൂദാസ് “ഇസ്കാരിയോത്തല്ല” (യോഹന്നാൻ 14:22) – തിരിച്ചറിയൽ നിശ്ചയമില്ലെങ്കിലും (മർക്കോസ് 3:18) ലെബ്ബായൂസ് (മത്താ. 10:3) അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദായൂസ് (മർക്കോസ് 3:18) എന്നാണ് അവനെ പൊതുവെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നത്.

3-ഗലീലിയിലെ യൂദാസ് – “അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം, ഗലീലിയനായ യൂദാസ് ജനനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കലാപത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അവനും കൊല്ലപ്പെട്ടു, അവന്റെ അനുയായികളെല്ലാം ചിതറിപ്പോയി” (പ്രവൃത്തികൾ 5:37). അവൻ ഒരു വിമതനായിരുന്നു, ജോസീഫസ് (പുരാതനങ്ങൾ xviii. 1. 1) ഗലീലിയുടെ കിഴക്കുള്ള രാജ്യത്തിലെ ഗൗലോനൈറ്റ് എന്ന ദേശ കാരനെന്നു വിളിക്കുന്നു, അതേസമയം ലൂക്കോസ് അവനെ ഗലീലിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. യൂദാസിന്റെ കലാപം, റോമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന് സമ്പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ സംരംഭം സീസറിന് നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് വിലക്കുകയും ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊരു മതയുദ്ധമായിരുന്നു. യൂദാസും അനുയായികളും പരീശന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. നേതാവിന്റെ മരണത്തോടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും, അത് മതഭ്രാന്തന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു.

4-ഡമാസ്കസിലെ യൂദാസ് – “കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, “നേരെയുള്ള തെരുവിലെ യൂദാസിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന്, തർസസിൽ നിന്നുള്ള ശൗൽ എന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ചോദിക്കുക, അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു” (പ്രവൃത്തികൾ 9:11). ഈ യൂദാസിനെക്കുറിച്ചോ ശൗലിനെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു വിവരവും രേഖ നൽകുന്നില്ല.

5-യൂദാസ് കുടുംബപ്പേര് ബർസബാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു – “അപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും, മുഴുവൻ സഭയും, അവരിൽ ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പൗലോസിനും ബർണബാസിനോടൊപ്പം അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവർ യൂദാസിനെയും (ബർസബ്ബാസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന) ശീലാസിനെയും വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നേതാക്കന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തു” (പ്രവൃത്തികൾ 15:22). ബർസബാസ് എന്ന പേരും ജോസഫിനു കൊടുത്തിരുന്നു , “ജസ്റ്റസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന” (പ്രവൃത്തികൾ 1:23). ബർസബാസ് ഒരു കുടുംബനാമമായി കണക്കാക്കിയാൽ, ഈ യൂദാസും ജോസഫും സഹോദരന്മാരാകുമായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുയായികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജോസഫ്. പ്രവൃത്തികൾ 15:32-ൽ യൂദാസിനെ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

6- യൂദാ അല്ലെങ്കിൽ യൂദാസ് (ജെയിംസ്, ജോസ്, സൈമൺ എന്നിവരെപ്പോലെ യേശുവിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു) – “ഇവൻ ആശാരിയുടെ മകനല്ലേ? അവന്റെ അമ്മയെ മേരി എന്നു വിളിക്കുന്നില്ലയോ? അവന്റെ സഹോദരന്മാർ, ജെയിംസ്, ജോസ്, സൈമൺ, യൂദാസ്? (മത്തായി 13:55). പ്രവൃത്തികൾ 12:17, 15:13 എന്നിവയും കാണുക.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment