പുതിയ നിയമത്തിലെ ഭക്തനായ ശിമയോൻ ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ശിമയോൻ ഒരു വൃദ്ധനായിരുന്നു (ലൂക്കോസ് 2: 25-29) അവൻ മിശിഹായെ കാണാൻ ജീവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകപ്പെട്ടു. ദൈവത്തോടുള്ള തന്റെ കടമകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവൻ “ഭക്തനും” ഹൃദയത്തിൽ ഭക്തനും, സഹമനുഷ്യരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ “നീതി”യുള്ളവനുമായിരുന്നു. അവൻ “ഇസ്രായേലിന്റെ ആശ്വാസത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു”, അത് മിശിഹൈക പ്രത്യാശയുടെ “ആശ്വാസം” സംസാരിക്കുന്ന പഴയ നിയമ മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ യഹൂദ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു (യെശ. 12:1; 40:1; 49:13; 51 :3; ​​61:2; 66:13; മുതലായവ). ശിമയോന്റെ നാളിലെ ഭക്തർക്ക് തങ്ങളുടെ തലമുറ മിശിഹായെ കാണുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

സെഖര്യാവു, എലിസബത്ത് (ലൂക്കോസ് 1:6, 67), ജോസഫ് (മത്താ. 1:19), മറിയം (ലൂക്കോസ് 1:28), ഇടയന്മാർ (ലൂക്കാ 2: 8-20), അന്ന (ലൂക്കോസ് 2:37), ജ്ഞാനികൾ (മത്താ. 2:11), അരിമത്തായയിലെ യോസേഫ് (മർക്കോസ് 15:43), കൂടാതെ മറ്റു ചിലർ (2:38). മിശിഹായെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ വിശ്വസ്തർക്കാണ് മിശിഹായുടെ രൂപം സ്വർഗ്ഗം അറിയിച്ചത് (ഹെബ്രാ. 9:28).

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ട ശിമയോനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു (വാക്യം 27) അവിടെ മറിയത്തെയും യോസേഫ്ഫിനെയും കുട്ടി യേശുവിനൊപ്പം കണ്ടു. കുഞ്ഞ് യേശുവായിരിക്കും ഭാവി മിശിഹായെന്ന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി. വിശ്വാസത്താൽ ശിശുവായ യേശുവിൽ പഴയ നിയമ മിശിഹൈക വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം കണ്ടതിനാൽ ശിമയോൻ തന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

അതുകൊണ്ട് “അവൻ അവനെ കൈകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ദൈവത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: “കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ വചനപ്രകാരം അങ്ങയുടെ ദാസനെ സമാധാനത്തോടെ യാത്രയാക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, എല്ലാ ജനതകളുടെയും മുമ്പാകെ നീ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ രക്ഷയും വിജാതീയർക്ക് വെളിപ്പെടാനുള്ള വെളിച്ചവും നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വവും എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു” (ലൂക്കാ 2:28-32).

യോസേഫും മറിയവും അവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അനന്തരം, ശിമയോൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തോട് പറഞ്ഞു: “ഇതാ, ഈ കുട്ടി യിസ്രായേലിൽ പലരുടെയും വീഴ്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും എതിരെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അടയാളത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് (അതെ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ ഒരു വാൾ തുളച്ചുകയറും. കൂടാതെ, അനേകം ഹൃദയങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്” (വാക്യം 33-35).

കുരിശിൽ മറിയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചുകയറുന്ന ദുഃഖം വിവരിക്കാൻ ശിമയോൻ പ്രാവചനികമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 19:25). യെശയ്യാവിന്റെ പ്രവചനങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിന്റെ ആദ്യ പുതിയ നിയമ മുൻനിഴലാണിത്. 52:14; 53:12. മറ്റെല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും പോലെ, ദാവീദിന്റെ ഭൗമിക സിംഹാസനത്തിൽ യേശു മഹത്വത്തോടെ വാഴുമെന്ന് മറിയ പ്രതീക്ഷിച്ചു (ലൂക്കാ 1:32). ക്രിസ്തുശിഷ്യന്മാർ പോലും പങ്കുവെച്ച ഈ പ്രതീക്ഷ കുരിശിന്റെ നിരാശയെ കൂടുതൽ കയ്പേറിയതാക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവൾക്ക് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയിപ്പ് നൽകി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.