പുതിയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദനയെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


പുതിയ നിയമത്തിൽ, വിജാതീയർ പരിച്ഛേദനയുടെ മോശൈക നിയമം പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പൗലോസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, “പരിച്ഛേദനയിൽ ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നോ ? അവൻ അഗ്രചർമ്മിയാകാതിരിക്കട്ടെ. പരിച്ഛേദന ചെയ്യപ്പെടാത്ത ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചിരുന്നോ? അവൻ പരിച്ഛേദന ചെയ്യരുത്. പരിച്ഛേദന ഒന്നുമല്ല, അഗ്രചർമ്മവും ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം” (1 കൊരിന്ത്യർ 7:18, 19).

യഹൂദരുടെ പരിച്ഛേദന അനുഷ്ഠാനമോ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതോ കൊണ്ട് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ ദൈവവുമായുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുകയില്ല. ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലാതെ ബാഹ്യമായ ചടങ്ങുകളും ആചരണങ്ങളും വിലപ്പോവില്ലെന്ന സത്യത്തിനാണ് ഇവിടെ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് (ഗലാത്യർ 5:6; 6:15). ദൈവത്തിന്റെ നവജാത ശിശുവിനെ അവൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവൻ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തു കുരിശിൽ അവനുവേണ്ടി ചെയ്ത മഹത്തായ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള അവന്റെ വിശ്വാസത്താലാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16; റോമർ 4:5; എഫെസ്യർ. 2:8, 9).

ബൈബിളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക:

മോശയുടെ നിയമം

 • “മോശയുടെ നിയമം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു (ലൂക്കാ 2:22).
 • “നിയമം … ഓർഡിനൻസുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” (എഫെസ്യർ 2:15) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു.
 • ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മോശ എഴുതിയത് (2 ദിനവൃത്താന്തം 35:12).
 • പെട്ടകത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു (ആവർത്തനം 31:26).
 • കുരിശിൽ അവസാനിച്ചു (എഫെസ്യർ 2:15).
 • പാപം നിമിത്തം ചേർത്തു (ഗലാത്യർ 3:19).
 • നമുക്ക് വിരുദ്ധമായി, നമുക്ക് എതിരായി (കൊലോസ്യർ 2:14).
 • ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല (കൊലോസ്യർ 2:14-16).
 • ജഡമായ (എബ്രായർ 7:16).

ദൈവത്തിന്റെ നിയമം

 • “കർത്താവിന്റെ നിയമം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു (യെശയ്യാവ് 5:24).
 • പത്തു കൽപ്പനകൾ – “രാജകീയ നിയമം” (യാക്കോബ് 2:8).
 • ദൈവം കല്ലിൽ എഴുതിയത് (പുറപ്പാട് 31:18; 32:16).
 • പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചു (പുറപ്പാട് 40:20).
 • എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും (ലൂക്കാ 16:17).
 • പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (റോമർ 7:7; 3:20).
 • ദുഃഖകരമല്ല (1 യോഹന്നാൻ 5:3).
 • എല്ലാ ആളുകളെയും വിധിക്കുന്നു (യാക്കോബ് 2:10-12).
 • ആത്മീയ (റോമർ 7:14).
 • തികഞ്ഞത് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 19:7).

പഴയനിയമത്തിലെ താൽക്കാലികവും ആചാരപരവുമായ നിയമമായ മൊസൈക്ക് നിയമത്തിന്റെ ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു പരിച്ഛേദനം. ഈ നിയമം കുരിശിൽ നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു (എഫെസ്യർ 2:15). ഇന്നും ആളുകൾ പരിച്ഛേദന ചെയ്യാറുണ്ടോ? അതെ, കാരണം അത് കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരവും ശുചിത്വവുമുള്ളതാണ്, എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ മതപരമായ മൂല്യമില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment