പുതിയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദന വിജാതീയരായ വിശ്വാസികൾക്ക് ബാധകമായിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആദിമ സഭയിൽ, വിജാതീയരായ വിശ്വാസികൾക്ക് ബാധകമായ പുതിയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദന എന്ന ചോദ്യം വളരെയധികം വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. “ഇസ്രായേലിന്റെ പൊതു സ്വത്ത്” (എഫെസ്യർ 2:12) ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിജാതീയർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനു പുറമേ പരിച്ഛേദനയ്ക്കും വിധേയരാകണമെന്ന് ചിലർ വാദിച്ചു. ഈ ചോദ്യം പരിഹരിക്കാൻ ജറുസലേം കൗൺസിൽ യോഗം ചേർന്നു (അപ്പോസ്‌തല പ്രവൃത്തികൾ 15). യഹൂദരുടെ ആചാരപരമായ നിയമം വിജാതീയർ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയ്‌ക്കെതിരെ കൗൺസിൽ വിധിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറായില്ല. വിജാതീയർ ക്രിസ്തുമതത്തോടൊപ്പം യഹൂദമതവും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ശഠിക്കുന്ന ശക്തമായ ഒരു പക്ഷം വികസിച്ചു. ഈ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കൂട്ടം മതഭ്രാന്തന്മാർ സഭയെ അസ്വസ്ഥമാക്കി, ഇതിനാൽ പൗലോസ് സഭകൾക്ക് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതാൻ കാരണമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി, യഹൂദമതത്തിന്റെ ആചാരപരമായ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം അതിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. പരിച്ഛേദന ആചാരപരമായ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു, അതിനെ മോശയുടെ നിയമം എന്ന് സാധാരണയായി വിളിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, യഹൂദമതത്തിന്റെ അന്ത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവം ആദ്യം നൽകിയ എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും റദ്ദാക്കലിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആചാരപരമായ നിയമം ക്രിസ്തു അവ നിറവേറ്റിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവസാനിച്ചു. രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പരമാധികാരം പാസാകുന്നതോടെ ജൂത സിവിൽ നിയമം ഇതിനകം തന്നെ ഏറെക്കുറെ ഇല്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു കൈഎഴുത്തുപ്രതിയായ പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം (പുറപ്പാട് 20: 3-17), ദൈവത്തെപ്പോലെ തന്നെ ശാശ്വതമാണ്, അത് ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു (മത്തായി 5:17,18).

യഹൂദ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ എല്ലാ പഠിപ്പിക്കലുകളിലും, ധാർമ്മിക നിയമം (പത്തു കൽപ്പനകൾ – പുറപ്പാട് 20) റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമാക്കി. അവൻ പറഞ്ഞു, “ആകയാൽ നാം വിശ്വാസത്താൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കുന്നുവോ? ഒരു നാളും ഇല്ല; നാം ന്യായപ്രമാണത്തെ ഉറപ്പിക്കയത്രേ ചെയ്യുന്നു” (റോമർ 3:31). പരിച്ഛേദനയുടെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അവൻ പ്രത്യേകമായി ഉപസംഹരിച്ചു, “പരിച്ഛേദന ഒന്നുമില്ല, അഗ്രചർമ്മവും ഒന്നുമില്ല, ദൈവകല്പന പ്രമാണിക്കുന്നതത്രേ കാര്യം” (1 കൊരിന്ത്യർ 7:19).

ബൈബിളിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക:

മോശയുടെ നിയമം

“മോശയുടെ നിയമം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു (ലൂക്കാ 2:22).

“നിയമം … ഓർഡിനൻസുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” (എഫേസ്യർ 2:15) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മോശ എഴുതിയത് (2 ദിനവൃത്താന്തം 35:12).

പെട്ടകത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു (ആവർത്തനം 31:26).

കുരിശിൽ അവസാനിച്ചു (എഫെസ്യർ 2:15).

പാപം കാരണം ചേർത്തു (ഗലാത്യർ 3:19).

നമുക്ക് വിരുദ്ധമായി, നമുക്ക് എതിരായി (കൊലോസ്യർ 2:14).

ആരെയും വിധിക്കുന്നില്ല (കൊലോസ്യർ 2:14-16).

ജഡീകമായ (എബ്രായർ 7:16).

ദൈവത്തിന്റെ നിയമം

“കർത്താവിന്റെ നിയമം” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു (യെശയ്യാവ് 5:24).

പത്ത് കൽപ്പനകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു – “രാജകീയ നിയമം” (യാക്കോബ് 2:8).

ദൈവം കല്ലിൽ എഴുതിയത് (പുറപ്പാട് 31:18; 32:16).

പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചു (പുറപ്പാട് 40:20).

എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും (ലൂക്കാ 16:17).

പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു (റോമർ 7:7; 3:20).

ദുഃഖകരമല്ല (1 യോഹന്നാൻ 5:3).

എല്ലാ ആളുകളെയും വിധിക്കുന്നു (യാക്കോബ് 2:10-12).

ആത്മീയ (റോമർ 7:14).

തികഞ്ഞത് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 19:7).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments