പുതിയ നിയമത്തിലെ തീത്തോസ് ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


തീത്തോസ് ഒരു വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു (ഗലാത്യർ 2:3), ഒരുപക്ഷേ പൗലോസ് പരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു (തീത്തോസ് 1:4). പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്‌തകത്തിൽ അവനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അവൻ പ്രവൃത്തികൾ 15:2-ലെ “മറ്റ് വിശ്വാസികളിൽ” ഒരാളായിരിക്കാം. യെരൂശലേം കൗൺസിലിനായി അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്ന് യെരുസലേമിലേക്ക് പൗലോസിനൊപ്പം പോയതായി അദ്ദേഹം ആദ്യം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു (ഗലാത്യർ 2:1-3; പ്രവൃത്തികൾ 14:26-28; 15:1-4) ഇക്കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം അന്ത്യോക്യ സ്വദേശിയാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു. .

പിന്നീട്, അപ്പോസ്തലന്റെ മൂന്നാം മിഷനറി യാത്രയുടെ (2 കൊരിന്ത്യർ 2:13; 7:6, 13) ഭാഗമായി അദ്ദേഹം പൗലോസുമായി സഹവവർത്തിച്ചു. ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്താനും അവിടെ പള്ളികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും ക്രേത്തയിൽ നിലകൊണ്ടതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു (തീത്തോസ് 1:5). അവന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ശരിയായ ഉപദേശം നിലനിർത്തുകയും “പൂർത്തിയാകാതെ അവശേഷിക്കുന്നത് നേരെയാക്കുകയും എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും മൂപ്പന്മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു” (തീത്തോസ് 1:5). ക്രേത്തയിലെ സേവനം താൽക്കാലികം മാത്രമായിരുന്നു, കാരണം പടിഞ്ഞാറൻ ഗ്രീസിലെ അഖായ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു നഗരമായ നിക്കോപോളിസിൽ പൗലോസിനൊപ്പം ചേരാൻ ടൈറ്റസിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു (തീത്തോസ് 3:12).

ഈ വിശ്വസ്ത വിജാതീയ ക്രിസ്ത്യാനി കൊരിന്തിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ, അവൻ 2 കൊരിന്ത്യരുടെ ലേഖനം കൈകൊണ്ട് കൈമാറുകയും യെരൂശലേമിലെ പാവപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർക്കായി ഒരു ശേഖരം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു (2 കൊരിന്ത്യർ 8:10, 17, 24). തുടർന്ന്, അവൻ “വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെയും സ്വന്തം മുൻകൈയെടുത്തും” പോയാതായി (2 കൊരിന്ത്യർ 8:16-17). 2 തിമോത്തി 4:10-ൽ അദ്ദേഹത്തെ അവസാനമായി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു, അവിടെ അദ്ദേഹം ഡാൽമേഷ്യയിലേക്ക് (സെർബിയയിലും മോണ്ടിനെഗ്രോയിലും) സുവിശേഷപ്രഘോഷണത്തിനായി പോയതായി പറയപ്പെടുന്നു.

ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സഭാ നേതാവെന്ന നിലയിൽ തീത്തോസിന്റെ പദവിയുടെ നിയമസാധുത, പൗലോസിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ആത്മീയ മാർഗനിർദേശത്തെയും പോഷണത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ക്രേത്തയിലെ സഭയുടെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ തന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ അധികാരം നൽകി. “എന്റെ പങ്കാളിയും സഹപ്രവർത്തകനും” (2 കൊരിന്ത്യർ 8:23) എന്ന് വിളിച്ച പൗലോസിന് അവൻ വലിയ സഹായമായിരുന്നു.

ആദിമ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചതിനാൽ തീത്തോസ് കർത്താവിനെ വിശ്വസ്തതയോടെ സേവിച്ചു, കൂടാതെ പൗലോസിന്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു (തീത്തോസ് 1:1-5; 2:15).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.