പുതിയ നിയമത്തിലെ ഡമാസ്കസിലെ അനനിയാസ് ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അപ്പോ. പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 9-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഡമാസ്കസിലെ അനനിയാസിനെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക ശിഷ്യനെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ മറ്റൊരു പരാമർശവുമില്ല, അധ്യായം 22:12, ൽ ഒഴികെ അവിടെ പൗലോസ് അവനെ “നിയമപ്രകാരം ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഡമാസ്കസിൽ വസിച്ചിരുന്ന എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും കുറിച്ച് നല്ല സാക്ഷ്യം ഉള്ളവനായി” വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ അദ്ദേഹത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭയുടെ നേതാവാക്കുകയും ശൗലിനു വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ ദൂതനാകാൻ അവനെ യോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കാം.

അവൻ എങ്ങനെ വിശ്വാസിയായി എന്ന് അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൻ തന്റെ ഭൗമിക ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെന്തക്കോസ്ത് നാളിലോ പിന്നീടുള്ള സമയത്തോ ആദ്യകാല പരിവർത്തനം ചെയ്തവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാം. സ്തെഫാനൊസിന്റെ മരണശേഷം ഉണ്ടായ പീഡനത്തെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ജറുസലേമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാം.

പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം ഉത്തരം നൽകി

ശൗലിന്റെ മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനന്യാസിന്റെ കഥ ഡമാസ്കസിലെ അനുഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. “അനനിയാസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ ദമാസ്കസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; കർത്താവ് അവനോട് ഒരു ദർശനത്തിൽ, “അനനിയാസ്” എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞു: ഇതാ, കർത്താവേ. അപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു: എഴുന്നേറ്റു നേരായ തെരുവിൽ ചെന്ന് യൂദാസിന്റെ വീട്ടിൽ തർസസിലെ ശൗൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവനെ അന്വേഷിക്കുക, അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരു ദർശനത്തിൽ അനന്യാസ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നുവന്ന് തനിക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ മേൽ കൈ വയ്ക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു” (അപ്പ. 9:10-12). അനന്യാസ് കർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ദൈവം ഒരു ദർശനത്തിലൂടെ അനന്യാസിനെ ശൗലിനെ സന്ദർശിക്കാൻ ഒരുക്കി, കൂടാതെ അനന്യാസിന്റെ സന്ദർശനത്തിനായി ശൗലിനെയും ഒരുക്കി. ഈ അനുഭവം ദർശനങ്ങളിലൂടെ പത്രോസിനെയും കൊർണേലിയസിനെയും തയ്യാറാക്കുന്നതിനോട് സാമ്യം കാണിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 10:1-8). ശൗൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്ന് ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അറിയിച്ചു ഇത് ഭീഷണിയും കശാപ്പും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്
ദമാസ്‌കസിനടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പീഡകൻ ചെയ്തു.

എന്നാൽ അനന്യാസ് മടിച്ചു പറഞ്ഞത്: കർത്താവേ, ഈ മനുഷ്യൻ യെരൂശലേമിൽ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എത്രമാത്രം ദ്രോഹം ചെയ്തുവെന്ന് ഞാൻ പലരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ബന്ധിക്കാൻ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് അവന് അധികാരമുണ്ട്” (വാക്യം 13,14). എന്നിരുന്നാലും, കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു: പോകുക, കാരണം അവൻ വിജാതീയരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും യിസ്രായേൽമക്കളുടെയും മുമ്പാകെ എന്റെ നാമം വഹിക്കാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, എന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി അവൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കും” (വാക്യം 15,16). ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം വിജാതീയരിലേക്കും അഗ്രിപ്പാ (പ്രവൃത്തികൾ 26: 1, 2), ഒരുപക്ഷേ നീറോ (2 തിമോത്തി 4:16).

ശൗലിനെ സന്ദർശിക്കാൻ അനനിയാസ് മടിച്ചുനിന്നത്, ജറുസലേമുമായി തനിക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു, കാരണം, ആദ്യകാല പരിവർത്തനം ചെയ്തവർക്കെതിരെ പീഡകൻ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ചും ഡമാസ്കസിലേക്കുള്ള തന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും അവനറിയാമായിരുന്നു.

അനന്യാസ് പൗലോസിന്റെ മേൽ കൈവച്ചു

അനന്യാസ് കർത്താവ് കൽപിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു, ശൗലിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ മേൽ കൈവെച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു: “ശൗൽ സഹോദരാ, നീ വന്ന വഴിയിൽ നിനക്കു പ്രത്യക്ഷനായ കർത്താവായ യേശു, നീ കാഴ്ച പ്രാപിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെടുവാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഉടനെ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചെതുമ്പൽ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് വീണു, ഉടനെ അവന് കാഴ്ച ലഭിച്ചു. അവൻ എഴുന്നേറ്റു സ്നാനം ഏറ്റു. പൗലോസ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ശക്തി പ്രാപിച്ചു. പിന്നെ, അവൻ ദമസ്‌കസിൽ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ചില ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു (വാക്യം 17-19).

ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യൻ ശൗലിനെ ഈ സേവനത്തിനായി സ്നാനപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു (മത്തായി 3:6; പ്രവൃത്തികൾ 22:16). പിന്നെ, ശൗൽ തന്റെ മൂന്നു ദിവസത്തെ ഉപവാസം ഉപേക്ഷിച്ചു, സ്നാനമേറ്റു, ഒടുവിൽ വിജാതീയരുടെ ശിഷ്യനായി അറിയപ്പെട്ടു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.