പുതിയ നിയമത്തിലെ എലിസബത്ത് ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


എലിസബത്ത് എന്ന വാക്ക് എബ്രായ പദമായ ‘എലിഷെബ’യിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, അതായത് “എന്റെ ദൈവം സത്യം ചെയ്തു,” അല്ലെങ്കിൽ “എന്റെ ദൈവം സമൃദ്ധമാണ്.” പഴയനിയമത്തിൽ അത് അഹരോന്റെ ഭാര്യ എന്നായിരുന്നു (പുറ. 6:23). പുതിയ നിയമത്തിൽ, എലിസബത്ത് പുരോഹിതനായ സക്കറിയയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു (ലൂക്കാ 1:5). അവൾ യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ ബന്ധു കൂടിയായിരുന്നു. ലൂക്കോസ് 1:6 അനുസരിച്ച്, സക്കറിയാവും എലിസബത്തും ആചാരപരമായ നിയമം കർശനമായി പാലിച്ച ദൈവഭക്തരായ ദമ്പതികളായിരുന്നു. അവർ ദൈവത്തെ “ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും” ആരാധിച്ചു (യോഹന്നാൻ 4:24).

എന്നാൽ എലിസബത്ത് വന്ധ്യയായിരുന്നു, “പ്രായപൂർത്തിയായി” (ലൂക്കോസ് 1:7), പ്രസവിക്കുന്ന പ്രായം കഴിഞ്ഞവളായിരുന്നു (ലൂക്കാ 1:18). ഒരിക്കൽ സഖറിയാവിന് ദേവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള ഊഴമായപ്പോൾ, ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ അവനു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, തനിക്കും എലിസബത്തിനും “കർത്താവിന്റെയും മുമ്പാകെ ഉൽകൃഷ്ടനായ” ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർക്കും അതുപോലെ അനേകർക്കും സന്തോഷവും ആനന്ദവും നൽകുമെന്നും പറഞ്ഞു. (ലൂക്കാ 1:14-15).

തന്റെ ഭാര്യക്ക് പ്രായമായതിനാൽ ദൂതന്റെ വചനം സക്കറിയാവ് സംശയിച്ചു, അതിനാൽ പ്രവചനം സംഭവിക്കുന്നത് വരെ തനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഗബ്രിയേൽ അവനോട് പറഞ്ഞു (ലൂക്കാ 1:19-20, 26-27). കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ നടക്കുകയും എലിസബത്ത് ഗർഭിണിയാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അവൾ കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു: “കർത്താവ് എനിക്കായി ഇത് ചെയ്തു … ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ തന്റെ പ്രീതി കാണിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്റെ അപമാനം നീക്കുകയും ചെയ്തു” (ലൂക്കാ 1:25) .

എലിസബത്തിന്റെ കസിൻ മാറിയയും ആറുമാസത്തിനുശേഷം ഗർഭം ധരിച്ചു, എലിസബത്തും ഗർഭിണിയാണെന്ന് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ അറിയിച്ചു. അതിനാൽ, മറിയ അവളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി (ലൂക്കാ 1:36-37).

മറിയം എലിസബത്തിന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ എലിസബത്ത് മറിയയുടെ അഭിവാദ്യം കേട്ടു, “കുഞ്ഞ് അവളുടെ ഉദരത്തിൽ കുതിച്ചു, എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു. അവൾ ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ‘സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ്, നിന്റെ ഗർഭ ഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതു! എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവിന്റെ മാതാവ് എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്ര പ്രീതി കാണിക്കുന്നത്? നിന്റെ അഭിവാദനത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്റെ ചെവിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്റെ ഉദരത്തിലെ കുഞ്ഞ് സന്തോഷത്താൽ തുള്ളിച്ചാടി. കർത്താവ് തനിക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ ഭാഗ്യവതി!” (ലൂക്കാ 1:41-45).

എലിസബത്ത് പ്രസവിച്ച് എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം, കുഞ്ഞിന്റെ പരിച്ഛേദനയ്ക്കായി അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ വന്നു, തന്റെ കുഞ്ഞിന് യോഹന്നാൻ എന്ന് പേരിടുമെന്ന് അവൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവരിൽ ആരെയും യോഹന്നാൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആളുകൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സക്കറിയാസ് ഒരു എഴുത്തു പലകയിൽ യോഹന്നാൻ എന്ന അതേ പേര് എഴുതി. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ, കർത്താവ് സക്കറിയയുടെ നാവ് തുറന്നു, അയാൾക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു (ലൂക്കാ 1:57-64).

എലിസബത്തിന്റെ കുട്ടി അത്യുന്നതന്റെ പ്രവാചകനായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു. അവൻ “കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ, ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവിലും ശക്തിയിലും” (ലൂക്കോസ് 1:17) വഴി ഒരുക്കി, അങ്ങനെ, മലാഖിയുടെ പ്രവചനം നിറവേറ്റി (മലാഖി 3:1; ലൂക്കോസ് 1:76; യോഹന്നാൻ 3:1-6).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment