പുതിയ നിയമത്തിലെ അന്ന ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


“ഹന്നാ” (1 സാമു. 1:2) എന്ന ഹീബ്രുവിൽ നിന്നുള്ള പേരാണ് അന്ന, അതിനർത്ഥം “അനുകൂല്യം” അല്ലെങ്കിൽ “കൃപ” എന്നാണ്. ആഷേർ ഗോത്രത്തിലെ ഫനൂവേലിന്റെ മകളായിരുന്നു ഹന്ന (ലൂക്കാ 2:36). അവൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു പ്രവാചകി ആയിരുന്നു. അവൾ തന്റെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ഏഴു വർഷം ജീവിച്ചുവെന്നും ഏകദേശം എൺപത്തിനാലു വയസ്സുള്ള ഒരു വിധവയായിരുന്നുവെന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു” (Vs 36-37).

കർത്താവിനോടുള്ള അവളുടെ സ്നേഹം നിമിത്തം, അവൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആരാധന സമയങ്ങളിൽ ദൈവാലയത്തിലും അവന്റെ സേവനത്തിലും തുടർന്നു. അവളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് മറ്റ് താൽപ്പര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ അവളുടെ ജീവിതം ശുശ്രൂഷയിൽ മുഴുകി. അത്തരമൊരു ജീവിതത്തെ പൗലോസ് വിവരിക്കുന്നത് “തീർച്ചയായും ഒരു വിധവയായിട്ടാണ്” (1 തിമോ. 5:5).

പഴയനിയമം അനുസരിച്ച് ശുദ്ധീകരണയാഗം അർപ്പിക്കാനും തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ തങ്ങളുടെ ആദ്യജാതനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാനും മറിയയും ജോസഫും കുഞ്ഞ് യേശുവിനോടൊപ്പം ദേവാലയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ (പുറപ്പാട് 13:2, 12-15) , അവർ ശിമ്യോൻ പ്രവാചകനെ കണ്ടുമുട്ടി. അവൻ യേശുവിനെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് ഒരു പ്രവചനം പറഞ്ഞു: “ഇപ്പോൾ നാഥാ തിരുവചനംപോലെ നീ അടിയനെ സമാധാനത്തോടെ വിട്ടയക്കുന്നു. ജാതികൾക്കു വെളിപ്പെടുവാനുള്ള പ്രകാശവും നിന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിന്റെ മഹത്വവുമായി
നീ സകല ജാതികളുടെയും മുമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ രക്ഷയെ
എന്റെ കണ്ണു കണ്ടുവല്ലോ” (ലൂക്കാ 2:29-32).

യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശിമ്യോന്റെ പ്രചോദിത സാക്ഷ്യം അന്ന കേട്ടപ്പോൾ, ശിശുവായ യേശു വാഗ്ദത്ത മിശിഹായാണെന്നുള്ള പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് അവളുടെ സ്വന്തം ഹൃദയം സ്പർശിച്ചു (മത്തായി 16:17). അങ്ങനെ, യേശുവിന്റെ സമർപ്പണ വേളയിൽ രണ്ടു നിശ്വസ്‌ത സാക്ഷികൾ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് മേരിക്കും ജോസഫിനും അറിയാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മിശിഹായെ കണ്ട സന്തോഷത്തോടെ അന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു എന്നും “അവൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും യെരൂശലേമിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു” (ലൂക്കാ 2:38) എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു.

യേശുവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ്, അവൾ പലപ്പോഴും മിശിഹായുടെ വരവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് മിശിഹാ വന്നുവെന്ന വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. അവളുടെ അനേകവർഷത്തെ സേവനത്തിനും സ്നേഹത്തിനും ഒടുവിൽ മിശിഹായെ ദർശിച്ചതിലൂടെ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചു. പ്രവചനങ്ങൾ പഠിക്കുകയും “സമയത്തിന്റെ പൂർണ്ണത വന്നിരിക്കുന്നു” (ഗലാത്യർ 4:4; ദാനിയേൽ 9:24-27 ലൂക്കോസ് 2:25) എന്ന് അറിയുകയും ചെയ്ത ആളുകളിൽ അവളും ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത ആദ്യ ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒരാളാണ് അന്ന പ്രവാചകി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment