പുതിയ നിയമത്തിലെ അന്നാസ് ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


സേത്തിന്റെ മകനായിരുന്നു അന്നാസ് (ജോസിഫസ് അന്നാസ് എന്ന് വിളിച്ചത്). സിറിയയിലെ ഗവർണറായിരുന്ന ക്വിരിനിയസ് അന്നാസിനെ മഹാപുരോഹിതനായി നിയമിച്ചു. ഏകദേശം എ.ഡി. 6 അല്ലെങ്കിൽ 7; എ.ഡി. 14-നോ 15-നോ വലേരിയസ് ഗ്രാറ്റസ് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി ഏകദേശം എ.ഡി. 6 അല്ലെങ്കിൽ 7; എ.ഡി. 14-നോ 15-നോ പീലാത്തോസിന് മുമ്പുള്ള യെഹൂദ്യയുടെ ആശ്രമഭരാണാധിപൻ വലേരിയസ് ഗ്രാറ്റസ് സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനായി (ജോസഫസ് ആന്റിക്വിറ്റീസ് xviii. 2. 2). യഥാർത്ഥത്തിൽ, മഹാപുരോഹിതന്റെ സ്ഥാനം പാരമ്പര്യമായും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആയിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത്, എന്നാൽ ഹെരോദാവിന്റെ, റോമൻ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ മഹാപുരോഹിതന്മാരെ പലപ്പോഴും നിയമിക്കുകയും സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്നാസിനും അഞ്ച് ആൺമക്കളുണ്ടായിരുന്നു, അവരിൽ ഓരോരുത്തരും മഹാപുരോഹിതന്മാരായി, മരുമകൻ കയ്യഫാസും. അദ്ദേഹം തന്നെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയതിന് ശേഷം ഏകദേശം 50 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ കർത്തവ്യം നടത്തി. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അദ്ദേഹം മേലിൽ മഹാപുരോഹിതനായി സേവിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഭൂരിപക്ഷം നാട്ടുകാരും അദ്ദേഹത്തെ നിയമാനുസൃതമായ മഹാപുരോഹിതനായി കണക്കാക്കി.

യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ അന്നാസും കയ്യഫാസും രണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു (ലൂക്കാ 3:2). ക്രിസ്തുവിനെ ഗെത്ത്ശെമന തോട്ടത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം, അന്വേഷണത്തിനായി അന്നാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു (യോഹന്നാൻ 18:13; 19-23) തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നിലവിലെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. സൻഹെഡ്രിൻ വിചാരണയ്ക്കായി ഒത്തുകൂടി (മത്തായി 26:57).

അന്നാസിനും കയ്യഫാസിനും മുമ്പാകെ യേശുവിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ, പരസ്പര വിരുദ്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകളുള്ള സാക്ഷികൾ കർത്താവിനെ തെറ്റായി കുറ്റപ്പെടുത്തി (മർക്കോസ് 14:56). നിരാശനായി കൈഫാസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു: “നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാണോ?” (വാക്യം 61). യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ആകുന്നു. . . . മനുഷ്യപുത്രൻ സർവ്വശക്തന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും” (വാക്യം 62). ഈ ഘട്ടത്തിൽ, കയ്യഫാസ് തന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി, യേശു ദൈവദൂഷണം നടത്തി മരണശിക്ഷ വിധിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു (വാക്യങ്ങൾ 63-65).

അന്നാസിന് യേശുവിനോടുള്ള വെറുപ്പും പീഡനവും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷവും തുടർന്നു. സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും ചോദ്യം ചെയ്തതിനാൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലും വെറുപ്പ് ഉൾപ്പെടുത്തി. എ.ഡി. 66-73 കാലഘട്ടത്തിൽ കലാപകാരികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങളാൽ അന്നാസിന്റെ വാർദ്ധക്യം ഇരുണ്ടുപോയി.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment