പുതിയ യെരുസലേംമിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പുതിയ യെരുസലേം ദൈവം തന്റെ ജനത്തിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ നഗരമാണ് (എബ്രായർ 11:16; വെളിപ്പാട് 21:2; 1 രാജാക്കന്മാർ 8:28-30).

സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, മഹത്തായ പുതിയ ജറുസലേം ലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാകാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. എല്ലാ നീതിമാന്മാർക്കും അതിൽ ഒരു ഭവനം ഉണ്ടായിരിക്കും. പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം ഭർത്താവിന്നായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു, ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നു തന്നേ, ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു.  (വെളിപാട് 21:2; മത്തായി 5:5).

പുതിയ യെരൂശലേമിനെ പൂർണ്ണ ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതായി ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ചുറ്റളവ് 12,000 ഫർലോങ് അല്ലെങ്കിൽ 1,500 മൈൽ ആണ് (ഒരു ഫർലോങ് 1/8 മൈൽ). ഇരുവശത്തും 375 മൈൽ നീളമുണ്ട് (വെളിപാട് 21:16). നഗരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിലുകൾ 144 മുഴം അല്ലെങ്കിൽ 216 അടി ഉയരമുള്ള ഖര ജാസ്പർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.   തെരുവുകൾ തങ്കം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് (വെളിപാട് 21:17,18, 21). നഗരത്തിന് 12 കവാടങ്ങളുണ്ട് – ഓരോ വശത്തും മൂന്ന് – ഓരോന്നും ഒരു മുത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് (വെളിപാട് 21:12, 13, 21). കൂടാതെ, പുതിയ ജറുസലേമിന് 12 അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്, അവ ഓരോന്നും മഴവില്ലിന്റെ എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വിലയേറിയ കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് (വെളിപാട് 21:14-20).

ഈ മഹത്തായ നഗരത്തിന്റെ ഒരു മഹത്തായ സവിശേഷതയാണ് 12 തരം ഫലം കായ്ക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷം, അത് ഭക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യൗവനം നൽകുന്നു, അതിന്റെ ഇലകൾ ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്താനുള്ളതാണ് (വെളിപാട് 22:2).  യോഹന്നാൻ 14:1-3-ൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന പുതിയ ജറുസലേം മാളികകൾക്കു പുറമേ, നീതിമാന്മാർ പുതിയ ഭൂമിയിൽ സ്വന്തം ഭവനങ്ങൾ പണിയും: ” അവർ‍ വീടുകളെ പണിതു പാർ‍ക്കും; അവർ‍ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ ഫലം അനുഭവിക്കും. അവർ‍ പണിക, മറ്റൊരുത്തൻ പാർ‍ക്ക എന്നു വരികയില്ല; അവർ‍ നടുക, മറ്റൊരുത്തൻ തിന്നുക എന്നും വരികയില്ല; എന്റെ ജനത്തിന്റെ ആയുസ്സു വൃക്ഷത്തിന്റെ ആയുസ്സുപോലെ ആകും; എന്റെ വൃതന്മാർ‍ തന്നേ തങ്ങളുടെ അദ്ധ്വാനഫലം അനുഭവിക്കും”(യെശയ്യാവു 65:21, 22).

സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത സൗന്ദര്യവും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വവും ഉള്ള നഗരത്തെ, “ഭർത്താവിനുവേണ്ടി അലങ്കരിച്ച ഒരു വധുവിനോട്” ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. “ പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന വിശുദ്ധനഗരം ഭർത്താവിന്നായി അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള മണവാട്ടിയെപ്പോലെ ഒരുങ്ങി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു, ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നു തന്നേ, ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു.”  അതിന്റെ ജ്യോതിസ്സു ഏറ്റവും വിലയേറിയ രത്നത്തിന്നു തുല്യമായി സ്ഫടികസ്വച്ഛതയുള്ള സൂര്യകാന്തം പോലെ ആയിരുന്നു” നഗരം സമചതുരമായി കിടക്കുന്നു; അതിന്റെ വീതിയും നീളവും സമം. അളവുകോൽകൊണ്ടു അവൻ നഗരത്തെ അളന്നു, ആയിരത്തിരുനൂറു നാഴിക കണ്ടു; അതിന്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും സമം തന്നേ “ (വെളിപാട് 21:2, 11, 16).

 

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.