പിശാചിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


തീർച്ചയായും, പിശാചിന് “അത്ഭുതങ്ങൾ” ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും അവ അമാനുഷിക വഞ്ചനകളാണ്. തന്റെ നുണകളെ വിശ്വസിപ്പിച്ച് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു.

“മഹാസർപ്പത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും മൃഗത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും കള്ളപ്രവാചകന്റെ വായിൽനിന്നും തവളയെപ്പോലെ മൂന്നു അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറപ്പെടുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. ഇവ സർവ്വഭൂതലത്തിലും ഉള്ള രാജാക്കന്മാരെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹാദിവസത്തിലെ യുദ്ധത്തിന്നു കൂട്ടിച്ചേർപ്പാൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടു അവരുടെ അടുക്കലേക്കു പുറപ്പെടുന്ന ഭൂതാത്മാക്കൾ തന്നേ” (വെളിപാട് 16:13-14).

“മൃഗത്തെയും അതിന്റെ മുമ്പാകെ താൻ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളാൽ മനുഷ്യരെ ചതിച്ചു മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏല്പിക്കയും അതിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിപ്പിക്കയും ചെയ്ത കള്ളപ്രവാചകനെയും പിടിച്ചു കെട്ടി ഇരുവരെയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന തീപ്പൊയ്കയിൽ ജീവനോടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു” (വെളിപാട് 19:20).

വഞ്ചനയുടെ മാർഗമായി അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പിശാച് സജീവമാണെന്ന് ഈ വാക്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അത്ഭുതം എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ നിർവചനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. “സെമിയോൺ” എന്ന പദം “ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതും അറിയപ്പെടുന്നതും” എന്നും “പ്രകൃതിയുടെ പൊതുവായ ഗതിയെ മറികടക്കുന്ന അസാധാരണമായ സംഭവം” എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ, ഒരു അത്ഭുതം എന്നത് പ്രത്യേകമായതും അമാനുഷികവുമായ ഒന്നാണ്. ഇത് ഒന്നുകിൽ നല്ല (ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ) അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ (പിശാചിൽ നിന്നുള്ള) ഉറവിടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാക്കളെ അവയുടെ ഉറവിടം കാണാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:1). ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രമേ അവന്റെ വചനത്തോട് യോജിക്കുകയുള്ളൂ (യെശയ്യാവ് 8:20).

പിശാച് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണ്, അവൻ പ്രകാശത്തിന്റെ ദൂതനായി സ്വയം മാറാൻ പോലും കഴിയും (2 കൊരിന്ത്യർ 11:14). അതുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തിന് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ വിവേചിക്കാൻ കഴിയണം (1 കൊരിന്ത്യർ 2:13-14). ദൈവവചനം പഠിക്കുന്നത് സത്യവും അസത്യവും വിഭജിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും (2 തിമോത്തി 2:15). ദൈവജനം അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ അവരെ വഞ്ചിക്കാനാവില്ല (മത്തായി 24:24, മർക്കോസ് 13:33).

പിശാച് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ശത്രുവാണ്, അവന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിജയം നേടാം (യാക്കോബ് 4:7). പിശാചിന്റെ വഞ്ചനകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അവനെ നൻമയ്ക്കായി തകർക്കുന്നതിൽ പങ്കുചേരാനും നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധം പുലർത്താം.

സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം വൈകാതെ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ തകർത്തുകളയും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ” (റോമർ 16:20).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment