പിന്മാറ്റക്കാരന് പാപമോചനം ലഭിക്കുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു പിന്മാറ്റക്കാരന് തന്റെ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോൾ, അവന് തീർച്ചയായും പാപമോചനം പ്രാപിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതി, “നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോടു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു സകലഅനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു. ” (1 യോഹന്നാൻ 1:9).

തുടർച്ചയായ രക്ഷയുടെ രഹസ്യം ക്രിസ്തുവിൽ തുടരുന്നതിലാണ്. ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ ആത്മീയമായി ഉണങ്ങി മരിക്കുന്നു. മുന്തിരിവള്ളിയിൽ നിന്ന് ശാഖ വേർപെടുത്തുമ്പോൾ, ജീവന്റെ ഉറവിടം ഇല്ലാതാകുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ രക്ഷ അവൻ ദൈനംദിനം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അനുദിനം ദൈവവചനം ഭക്ഷിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക എന്നതിനർത്ഥം.

യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളും ആകുന്നു; ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും; എന്നെ പിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കു ഒന്നും ചെയ്‌വാൻ കഴികയില്ല. എന്നിൽ വസിക്കാത്തവനെ ഒരു കൊമ്പുപോലെ പുറത്തു കളഞ്ഞിട്ടു അവൻ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു; ആ വക ചേർത്തു തീയിൽ ഇടുന്നു; അതു വെന്തുപോകും” (യോഹന്നാൻ 15:5,6). വിശ്വാസി സ്വയം കർത്താവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ രക്ഷ അവനിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും.

എന്നാൽ അവൻ ദൈവവുമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തിയാൽ, പിശാചും അവന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളും അവനെ കീഴടക്കും. ഒരാൾ വഴുതി വീഴുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കട്ടെ. എന്നാൽ പിശാച് അവനെ പരിശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും, എന്നാൽ ഭൂതകാലത്തെ മറന്ന് യേശുവിലേക്ക് നോക്കാൻ ദൈവം അവനെ വിളിക്കുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 3:13).

ഒരു വിശ്വാസി പാപത്തിലേക്ക് വഴുതിവീണു ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ കൂടുതൽ ദുർബലനാകുകയും അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി പതുക്കെ കഠിനമാവുകയും ചെയ്യും (1 തിമോത്തി 4:1-2). പാപം കാലക്രമേണ അവന് മോശമായി കാണപ്പെടും. അതിനാൽ, ഉടനടി അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിളികളോട് അവൻ തന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ പെട്ടെന്നുപ്രതികരിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഒരു നികൃഷ്ട മനസ്സ് (റോമർ 1:28) എന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആഗ്രഹിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവന് “അംഗീകാരം” കൊടുക്കാത്തവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശമാണ്. അവനെ മറക്കാനുള്ള അവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി, ദൈവം അവരെ ഒരു ദുഷിച്ച മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വിടുന്നു – നിന്ദ്യകരമായ മനസ്സ് – അതിനാൽ അവന് അവരെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment