പിന്നോക്കക്കാരന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


പാപികളെ രക്ഷിക്കാൻ യേശുക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതിൽ പിന്നോക്കക്കാരന് തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് (1 തിമോത്തി 1:15). അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ അല്ല, പാപികളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് വിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു” (ലൂക്കാ 5:32). എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ സുഖപ്പെടുത്താനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും ദൈവം എല്ലാ പാപികളെയും തന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പൗലോസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു, എന്നാൽ കർത്താവായ യേശു അവനു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചപ്പോൾ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളായിത്തീർന്നു. രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാറ്റം കർത്താവിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും (1 തിമോത്തി 2:4) ആരും നശിച്ചുപോകരുത് (2 പത്രോസ് 3:9; യെഹെസ്കേൽ 18:32).

ഒരു പാപിക്ക് രക്ഷ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, അവൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും വേണം “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16; പ്രവൃത്തികൾ 16:31). അപ്പോൾ, ദൈവം അവനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയാൽ മൂടും (റോമർ 3:22).

അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, ദൈവം തന്റെ മക്കളാകാനുള്ള അവകാശം നൽകി (യോഹന്നാൻ 1:12), അവൻ വാഗ്ദത്തം നൽകുന്നു, “‘അവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ,’ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും; അവൻ എന്റെ നാമം അംഗീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ അവനെ സംരക്ഷിക്കും. അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും; ഞാൻ അവന്നു ഉത്തരം പറയും; കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ അവനെ വിടുവിച്ചു ബഹുമാനിക്കും” (സങ്കീർത്തനം 91:14-16).

എന്നാൽ പിന്തിരിയുന്നയാൾ തന്റെ പാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതുണ്ട് “ആകയാൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊൾവിൻ, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായിച്ചുകളയപ്പെടും, കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നവോന്മേഷകരമായ സമയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ” (പ്രവൃത്തികൾ 3:19). മാനസാന്തരവും പരിവർത്തനവുമാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.

പരിവർത്തനത്തിന്റെയും മാറ്റത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ സഹായകമാകുന്നു. ഒരു പാപി അവനെ തന്റെ ജീവൻ പിടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതുവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അവന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല “ഇതാ, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുട്ടുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും” (വെളി. 3:20).

കർത്താവിന്റെ വചന പഠനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ദിവസേന അവനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ, പരിവർത്തനത്തിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കാൻ പിന്നാക്കക്കാരന് കഴിയും. യേശു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയാണ്; നിങ്ങൾ ശാഖകളാകുന്നു. നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ഫലം കായ്ക്കും; എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല” (യോഹന്നാൻ 15:5).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment