പാപമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ബൈബിൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വിശ്വാസികൾക്ക് പാപമോചനം നേടാനുള്ള ചില ബൈബിൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

“നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോടു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു സകലഅനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 1:9).

“എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനം തങ്ങളെത്തന്നേ താഴ്ത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ചു തങ്ങളുടെ ദുർമ്മാർഗ്ഗങ്ങളെ വിട്ടു തിരിയുമെങ്കിൽ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു കേട്ടു അവരുടെ പാപം ക്ഷമിച്ചു അവരുടെ ദേശത്തിന്നു സൗഖ്യം വരുത്തിക്കൊടുക്കും ” (2 ദിനവൃത്താന്തം 7:14).

“വരുവിൻ, നമുക്കു തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കടുഞ്ചുവപ്പായിരുന്നാലും ഹിമംപോലെ വെളുക്കും; രക്താംബരംപോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞിപോലെ ആയിത്തീരും ” (യെശയ്യാവ് 1:18).

“നിന്റെ ജനത്തിന്റെ അകൃത്യം നീ മോചിച്ചു;
അവരുടെ പാപം ഒക്കെയും നീ മൂടിക്കളഞ്ഞു. സേലാ” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 85:2).

“എന്റെ നിമിത്തം ഞാൻ, ഞാൻ തന്നേ, നിന്റെ അതിക്രമങ്ങളെ മായിച്ചുകളയുന്നു; നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കയുമില്ല. 26എന്നെ ഓർപ്പിക്ക; നാം തമ്മിൽ വ്യവഹരിക്ക; നീ നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു വാദിച്ചുകൊൾക” (യെശയ്യാവ് 43:25-26).

“ഉദയം അസ്തമയത്തോടു അകന്നിരിക്കുന്നതുപോലെ
അവൻ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങളെ നമ്മോടു അകറ്റിയിരിക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 103:12).

“കർത്താവേ, നീ നല്ലവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും
നിന്നോടു അപേക്ഷിക്കുന്നവരോടൊക്കെയും മഹാദയാലുവും ആകുന്നു” (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 86:5).

“അവരുടെ പാപങ്ങളെയും അകൃത്യങ്ങളെയും ഞാൻ ഇനി ഓർക്കയുമില്ല” ” (ഹെബ്രായർ 10:17).

അവനിൽ നമുക്കു അവന്റെ രക്തത്താൽ അതിക്രമങ്ങളുടെ മോചനമെന്ന വീണ്ടെടുപ്പു ഉണ്ടു” (എഫേസ്യർ 1:7).

“പാപം ക്ഷമിക്കുകയും തന്റെ അവകാശത്തിന്റെ ശേഷിപ്പിന്റെ ലംഘനം ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിന്നെപ്പോലെ ദൈവം ആരുണ്ട്? നിങ്ങൾ എന്നേക്കും കോപിക്കരുത്, കരുണ കാണിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു. നീ വീണ്ടും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും; നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ചവിട്ടുകയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അകൃത്യങ്ങളെയും കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്യും” (മീഖാ 7:18-19). ” (മത്തായി 6:14-15).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.