പാപകരമായ ഒരു ശീലത്തിനെതിരെ എനിക്ക് എങ്ങനെ വിജയം നേടാനാകും?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പാപകരമായ ശീലത്തിന്റെ മേൽ വിജയം

പാപകരമായ ഒരു ശീലത്തിന്മേൽ വിജയം അനുഭവിക്കാൻ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അവകാശപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്, വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ അവ സ്വീകരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് “അത്യന്തം വളരെ രക്ഷിക്കപ്പെടാം” (എബ്രായർ 7:25), “ജയിക്കുന്നവരേക്കാൾ വലിയവർ ” (റോമർ 8:37), “എല്ലായ്പ്പോഴും വിജയം” (2 കൊരിന്ത്യർ 2:14).

കർത്താവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു, “ഇതുവഴി അതിമഹത്തായതും വിലയേറിയതുമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: കാമത്താൽ ലോകത്തിലുള്ള ദ്രവത്വത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ” (2 പത്രോസ് 1:4). വിജയത്തിന്റെ ക്രമം ഈ അത്ഭുതകരമായ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഗ്ദത്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പങ്കാളിയാകുകയും ആ പുതിയ പ്രകൃതിയുടെ ശക്തിയാൽ പാപത്തിന്റെ ദുഷിച്ചതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കീഴടങ്ങലിനെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, “ഞാനില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല” എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ 15:5).

നാം ചോദിക്കുന്നതിനോ ചിന്തിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള എല്ലാറ്റിനും മീതെ അവൻ സമൃദ്ധമായി നൽകുമെന്ന്” കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (എഫെസ്യർ 3:20). വാസ്‌തവത്തിൽ, നിങ്ങൾ “ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയാൽ നിറയപ്പെടും” (വാക്യം 19) എന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പരിധിയില്ലാത്തതാകുന്നു. ജയത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വം പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും മനുഷ്യ മനസ്സിന് കഴിയില്ല.

അതിനാൽ, അവന്റെ വചനത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ദൈനംദിന പഠനത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് വിജയം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൃപയുടെ വിതരണം നഷ്ടപ്പെടും. യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നവൻ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു…” (യോഹന്നാൻ 15:5). നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, “എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും” (ഫിലിപ്പിയർ 4:13) എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തോടെ പ്രഖ്യാപിക്കാം. “എല്ലാം” എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം അധാർമികത, വിശപ്പ്, അഹങ്കാരം, മയക്കുമരുന്ന്, നിത്യജീവൻ കവർന്നെടുക്കുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും മേലുള്ള ശക്തി എന്നാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.