BibleAsk Malayalam

പാപം ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം എന്തിനാണ് ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്?

ദൈവം ലൂസിഫറിനെ കുറ്റമറ്റതായി ആയി സൃഷ്ടിച്ചു

ദൈവം ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പാപരഹിതനായ ഒരു മാലാഖയായിട്ടാണ്. ബൈബിൾ അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ വിവരിക്കുന്നു: “നീ മാതൃകാ മുദ്രയാകുന്നു; നീ ജ്ഞാനസമ്പൂർണ്ണനും സൗന്ദര്യസമ്പൂർണ്ണനും തന്നേ… നീ ചിറകു വിടർത്തി മറെക്കുന്ന കെരൂബ് ആകുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധദേവപർവ്വതത്തിൽ ഇരുത്തിയിരുന്നു; …നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാൾമുതൽ നിങ്കൽ നീതികേടു കണ്ടതുവരെ നീ നടപ്പിൽ നഷ്കളങ്കനായിരുന്നു” (യെഹെസ്കേൽ 28:12-15).

ദൈവം ലൂസിഫറിനും അവന്റെ വിശുദ്ധ മാലാഖമാർക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രപഞ്ചത്തിനായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സമർത്ഥമായ ആസൂത്രിത പദ്ധതിയാണ്. സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അവന്റെ സൃഷ്ടികളുമായി അവന്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുക എന്നതായിരുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ ബലപ്രയോഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, എടുക്കുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനവും വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, അതിൽ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.

മാലാഖമാരെപ്പോലെ, കർത്താവ് മനുഷ്യരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ ഇച്ഛാസ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു, “ആരെ സേവിക്കും എന്നു ഇന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊൾവിൻ” (യോശുവ 24:15). അവർ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവൻ വളരെ ഉത്സുകനാണ്: “… ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ജീവിതവും മരണവും, അനുഗ്രഹവും ശാപവും വെച്ചിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ നീയും നിന്റെ സന്തതികളും ജീവിക്കേണ്ടതിന് ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുക” (ആവർത്തനം 30:19).

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

തന്റെ സൃഷ്ടികൾ മത്സരിക്കുമെന്ന് ദൈവം തന്റെ മുന്നറിവിലൂടെ അറിഞ്ഞു (വെളിപാട് 21:6). തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നത് വേദനയിലേക്കും കഷ്ടപ്പാടിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുമെന്ന് അവൻ വ്യക്തമായി കണ്ടു. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സൃഷ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ തന്നോട് സ്നേഹബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി. എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തെ നിരസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, നമുക്ക് അവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയില്ല – തിരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാതെ സ്നേഹം നിലനിൽക്കില്ല. ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അവരുടെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കാൻ ഉത്സുകനാണ് (മത്തായി 22:37).

ലൂസിഫർ ദൈവത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബൈബിൾ അവനെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറും; എന്റെ സിംഹാസനം ദൈവത്തിന്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു മീതെ വെക്കും; ഉത്തരദിക്കിന്റെ അതൃത്തിയിൽ സമാഗമപർവ്വതത്തിന്മേൽ ഞാൻ ഇരുന്നരുളും; ഞാൻ മേഘോന്നതങ്ങൾക്കു മീതെ കയറും; ഞാൻ അത്യുന്നതനോടു സമനാകും” എന്നല്ലോ നീ ഹൃദയത്തിൽ പറഞ്ഞതു” (യെശയ്യാവ് 14:13, പദവിയിലും അധികാരത്തിലും മഹത്വത്തിലും ദൈവത്തെപ്പോലെയാകാൻ ലൂസിഫർ ആഗ്രഹിച്ചു, എന്നാൽ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ല.

ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവുകളും സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പും

ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവ് അവന്റെ സൃഷ്ടികളുടെ സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ലൂസിഫറിനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ദൈവം അവനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, സ്വതന്ത്രമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തത്വം അവൻ റദ്ദാക്കുമായിരുന്നു. ഭാവി സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം അവയെ “മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞ”തുകൊണ്ടല്ല; മറിച്ച്, അവയെ ദൈവത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം അവ സംഭവിക്കും. എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാമെന്നതിനാൽ, അത് സംഭവിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല.

രക്ഷയുടെ പദ്ധതി

സ്വതന്ത്ര-ഇച്ഛാശക്തികളെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചത് ദൈവം തന്നെയാണ്. കാരണം, പാപപ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). ദൈവിക സ്നേഹത്തിന്റെ പരമോന്നത പ്രകടനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കളങ്കമറ്റ സ്വന്തം പുത്രന്റെ (യോഹന്നാൻ 3:16) മരണം (യോഹന്നാൻ 3:16), അവനിലൂടെ നമുക്ക് “ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ സാധിക്കും (1 യോഹന്നാൻ 3:1). “സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കും ഇല്ല” (യോഹന്നാൻ 15:13)

ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ രക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിത്യമായി രക്ഷിക്കപ്പെടും. “എന്നാൽ എത്രപേർ അവനെ സ്വീകരിച്ചുവോ, അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു” (യോഹന്നാൻ 1:12). നിർണ്ണായക ഘടകം മനുഷ്യരിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന് യോഹന്നാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു – കർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അവന്റെ പാതയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന “എത്ര” പേർക്കും പുത്രത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകപ്പെടുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: