പാപം ഒരിക്കലും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ,മനുഷ്യവർഗം മരണത്തിൽ നിന്ന്സുരക്ഷിതരായിരിക്കുമായിരുന്നോ?

BibleAsk Malayalam

പാപം ഒരിക്കലും ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ജീവിതം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ, സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ദിവസത്തിനു ശേഷവും ദൈവം താൻ സൃഷ്ടിച്ചത് നല്ലതാണെന്ന് ഉച്ചരിച്ചു (വാക്യം. 4, 10, 12, 18, 21, 25). എന്നാൽ അവസാന നാളിൽ, തന്റെ ചേർത്തു കൂട്ടിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു (ഉല്പത്തി 1:31). ലോകം സ്രഷ്ടാവിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുവന്നു – അതിൽ തിന്മയുടെ ഒരു തുമ്പും ഇല്ല.

ആദാമിനും ഹവ്വായ്ക്കും കഷ്ടപ്പാടുകളോ വേദനയോ രോഗമോ യുദ്ധങ്ങളോ മരണമോ അറിയില്ലായിരുന്നു. അവർ ദൈവത്തോടും പരസ്പരം, എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും തികഞ്ഞ സമാധാനത്തിലും ഐക്യത്തിലും ജീവിച്ചു. പ്രകൃതി അവർക്ക് വിധേയമായിരുന്നു, അവർ അതിനെ സ്നേഹത്തോടെ ഭരിച്ചു.

പുതിയ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഭാവി വിധിയും ഈ പൂർണതയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നിത്യമായ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും (യെശയ്യാവ് 35:10). എന്തെന്നാൽ, അവർ ഇനി കഷ്ടപ്പാടും മരണവും അനുഭവിക്കുകയില്ല (വെളിപാട് 21:4). ആരെങ്കിലും തന്നെത്തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ അവനെ സുഖപ്പെടുത്തും (വെളിപാട് 22:2).

വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവവുമായും (യെശയ്യാവ് 66:23) അവരുടെ സഹമനുഷ്യരുമായും (സെഖറിയാ 8:5) മധുരമായ സഹവാസം പുലർത്തുകയും തികഞ്ഞ യോജിപ്പിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവം അവർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അവർ ആസ്വദിക്കും (സങ്കീർത്തനം 16:11). അവർ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുകയും (യെശയ്യാവ് 35:1) ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളെ വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യും (യെശയ്യാവ് 11:6). അവർ തങ്ങളുടെ കൈകളുടെ ജോലി ആസ്വദിക്കുകയും അവരുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ പണിയുകയും ചെയ്യും (യെശയ്യാവ് 65:21-22).

പുതിയ ഭൂമിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, വിവരണാതീതമായ അത്ഭുതവും സൗന്ദര്യവും, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സന്തോഷവും, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ നിത്യഭവനവും നമ്മുടെ പരിമിതമായ മനസ്സിന് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത്തരം അറിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാത്തിനും അപ്പുറമാണ്. ആ ജീവിതത്തെ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു, “ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല” (1 കൊരിന്ത്യർ 2:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: