“പാതാളഗോപുരങ്ങൾ” അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: “പാതാളഗോപുരങ്ങൾ” പത്രോസിനെതിരെ ജയിക്കുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്?

ഉത്തരം: ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞാൽ, ആദാമും ഹവ്വായും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പിശാച് “പാതാളഗോപുരങ്ങൾ” പിടിച്ചു. എന്നാൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക! ക്രിസ്തു തന്റെ മരണത്താൽ സാത്താന്റെ കോട്ടയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവനെ ബന്ധിച്ചു (മത്താ. 12:29). ഈ ജീവിതത്തിൽ സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും, ശവക്കുഴിയുടെ മേലുള്ള അവന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും, വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമെന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ ശാശ്വത സത്യത്തിലാണ്. “അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കുകയും തന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ മാറ്റുകയും ചെയ്തവൻ” (കൊലോസ്യർ 1:13).

മരണത്തിനെതിരായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിജയമാണ് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ കേന്ദ്ര വിഷയം. ക്രിസ്തുവിനെ മരണത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പിശാചിന് സാധ്യമല്ല (പ്രവൃത്തികൾ 2:24), അവന്റെ മക്കളിൽ ആരെയും പിടിച്ചു നിർത്താൻ അവനു സാധ്യമല്ല (യോഹന്നാൻ 3:16; റോമ. 6:23). എന്തെന്നാൽ, “നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട അവസാന ശത്രു മരണമാണ്” (1 കൊരി. 15:26) എന്ന് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. മരണവും ശവക്കുഴിയും ഒടുവിൽ പിശാചിനോടും അവന്റെ ദൂതന്മാരോടുമൊപ്പം “അഗ്നിപ്പൊയ്കയിൽ എറിയപ്പെടും” (വെളി. 20:14).

“പാതാളഗോപുരങ്ങൾ” പത്രോസിനെതിരെ ജയിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് (മത്തായി 16:18) മത്തായിയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. 16:21, കൂടാതെ (വാക്യം. 22,23) പത്രോസിന്റെ പ്രതികരണം അർത്ഥശൂന്യമാക്കാൻ. എന്തെന്നാൽ, ബൈബിൾ പറയുന്നു: “പത്രൊസ് അവനെ വേറിട്ടു കൊണ്ടുപോയി: കർത്താവേ, അതു അരുതേ; നിനക്കു അങ്ങനെ ഭവിക്കരുതേ എന്നു ശാസിച്ചുതുടങ്ങി. അവനോ തിരിഞ്ഞു പത്രൊസിനോടു; സാത്താനേ, എന്നെ വിട്ടു പോ; നീ എനിക്കു ഇടർച്ചയാകുന്നു; നീ ദൈവത്തിന്റേതല്ല മനുഷ്യരുടേതത്രെ കരുതുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു.” തന്റെ മരണത്താൽ മനുഷ്യരാശിയെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത്. മത്തായി 16: 22,23 വാക്യങ്ങളിൽ യേശുവിന്റെ പദ്ധതി നിരസിച്ചുകൊണ്ട്, തന്നിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പിശാചിനെ അനുവദിച്ചപ്പോൾ അവനെ ജയിക്കാൻ പത്രോസ് “പാതാളഗോപുരങ്ങൾ” അനുവദിച്ചു (മത്താ. 16:18).

യേശുക്രിസ്തു “നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പാറ” ആണെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു (സങ്കീ. 95:1). അവൻ മാത്രമാണ് സഭയുടെ ഉറച്ച അടിസ്ഥാനം, എന്തെന്നാൽ “അത് യേശുക്രിസ്തു ഇട്ടതല്ലാതെ മറ്റൊരു അടിസ്ഥാനം ഇടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല” (1 കോരി. 3:11), “മറ്റൊന്നിലും രക്ഷയില്ല” (പ്രവൃത്തികൾ 4: 12). വാസ്തവത്തിൽ, സഭ പണിതിരിക്കുന്ന ഒരേയൊരു പാറ യേശുവാണെന്ന് പത്രോസ് തന്നെ തന്റെ രചനകളിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. (പ്രവൃത്തികൾ 4:8-12; 1 പത്രോസ് 2:4-8).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment