പഴയ നിയമത്തിൽ ഭൂമിയെ വിശ്രമിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ഭൂമിയെ വിശ്രമിപ്പിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന, ഇസ്രായേൽജനം ആചരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആജ്ഞാപിച്ചു:

ഭൂമി വിശ്രമിക്കാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന

“യഹോവ സീനായിപർവ്വതത്തിൽവെച്ചു മോശെയോടു അരുളിച്ചെയ്തതതു: നീ യിസ്രായേൽമക്കളോടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാൽ: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങൾ എത്തിയശേഷം ദേശം യഹോവെക്കു ശബ്ബത്തു ആചരിക്കേണം. ആറു സംവത്സരം നിന്റെ നിലം വിതെക്കേണം; അവ്വണ്ണം ആറു സംവത്സരം നിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടം വള്ളിത്തല മുറിച്ചു അനുഭവം എടുക്കേണം. ഏഴാം സംവത്സരത്തിലോ ദേശത്തിന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള ശബ്ബത്തായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത് ആയിരിക്കേണം.

നിങ്ങളുടെ നിലം വിതെക്കയും മുന്തിരിത്തോട്ടം വള്ളിത്തല മുറിക്കയും ചെയ്യരുതു. നിന്റെ കൊയ്ത്തിന്റെ പടുവിളവു കൊയ്യുകയും വള്ളിത്തല മുറിക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ പഴം പറിക്കയും അരുതു; അതു ദേശത്തിന്നു ശബ്ബത്താണ്ടു ആകുന്നു. ദേശത്തിന്റെ ശബ്ബത്തിൽ താനേ വിളയുന്നതു നിങ്ങളുടെ ആഹാരമായിരിക്കേണം; നിനക്കും നിന്റെ ദാസന്നും ദാസിക്കും കൂലിക്കാരന്നും നിന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്ന പരദേശിക്കും നിന്റെ കന്നുകാലിക്കും കാട്ടുമൃഗത്തിന്നും അതിന്റെ അനുഭവം ഒക്കെയും ആഹാരമായിരിക്കേണം.” (ലേവ്യപുസ്തകം 25:1-7).

ഭൂമി വിശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ

ഭൂമിയുടെ കുറവ് നികത്തുക എന്നതായിരുന്നു ആദ്യ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ സസ്യ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവയുടെ പോഷകങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി പുതുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ദൈവം കണ്ടു. പ്രാചീനകാലത്ത് കൃഷി പ്രാകൃതമായിരുന്നു; വിള ഭ്രമണ ശാസ്ത്രം അറിയില്ലായിരുന്നു; കൂടാതെ കൃത്രിമ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല. അതിനാൽ, ഈ അളവുകോലിലൂടെ, ഭൂമിയെയും അതിന്റെ വിഭവങ്ങളെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് പദ്ധതിയിട്ടു.

രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം, കൃഷിയില്ലാതെ ഭൂമി സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ദരിദ്രർക്ക് നൽകുക എന്നതായിരുന്നു. പുറത്തുവന്ന ഉൽപന്നങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പൊതുസ്വത്തായി. ഇത് ഇസ്രായേലിലെ ദരിദ്രരോടും അവരുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചിരുന്ന “അപരിചിതരോടും” “വയലിലെ മൃഗങ്ങളോടും” പോലും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും അനുകമ്പയും പ്രകടമാക്കി.

മൂന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം, ഈ ശബ്ബത്താണ്ടായ വർഷം പ്രത്യേക മതപരമായ ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും. “വിമോചനസംവത്സരത്തിൽ”, വിശേഷിച്ചും കൂടാര പെരുന്നാളിൽ നിയമം പഠിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

“മോശെ അവരോടു കല്പിച്ചതു എന്തെന്നാൽ: ഏഴേഴു സംവത്സരം കൂടുമ്പോൾ ഉള്ള വിമോചനസംവത്സരത്തിലെ കൂടാരപ്പെരുനാളിൽ യിസ്രായേൽ മുഴുവനും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വരുമ്പോൾ ഈ ന്യായപ്രമാണം എല്ലായിസ്രായേല്യരും കേൾക്കെ അവരുടെ മുമ്പാകെ വായിക്കേണം” (ആവർത്തനം 31:10, 11). ഈ പഠനത്തിന് മുമ്പ് മതപരമായ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഒരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു (നെഹെമിയ 8). ഈ ശബ്ബത്ത് വർഷം ഒരു വിശുദ്ധ സമയമായിരുന്നു, അത് സ്വയം പരിശോധനയ്ക്കും സ്വഭാവ മാറ്റത്തിനും പുനരുജ്ജീവനത്തിനും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനുമുള്ള സമയമായിരുന്നു.

ജൂതന്റെ അനുസരണക്കേട്

ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം, ഭൂമിക്ക് വിശ്രമം നൽകാനുള്ള കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ ഇസ്രായേല്യരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. “എഴുപതു വർഷത്തെ” അടിമത്തം അവർ ദൈവത്തിന്റെ പല കൽപ്പനകളും ലംഘിച്ചതിന്റെ ഫലമായിരുന്നു, കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ വിശ്രമത്തിനായി. ഈ വിശ്രമവർഷങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നതിലെ പരാജയം നികത്താൻ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചു. അങ്ങനെ, ഇസ്രായേല്യർ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു “…ദേശം അവളുടെ ശബ്ബത്തുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതുവരെ. എഴുപതു വർഷം തികയാൻ അവൾ ശൂന്യമായി കിടന്ന കാലമത്രയും അവൾ ശബത്ത് അനുഭവിച്ചു” (2 ദിനവൃത്താന്തം 36:17-21).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment