പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയനിയമത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയനിയമത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്?

പഴയനിയമത്തിൽ, കർത്താവ് തന്റെ ധാർമ്മിക നിയമം കൽപ്പലകകളിൽ എഴുതി (ആവ. 4:13). തന്റെ നിയമം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും എഴുതപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടു. എന്നാൽ ഇസ്രായേല്യർ അതിനെ കേവലം ഒരു ബാഹ്യ നിയമാവലിയായും അവരുടെ ആചരണം ഉപരിതല അനുസരണത്തിന്റെ കാര്യമായും കണക്കാക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തരായിരുന്നു. ദൈവം തന്റെ നിയമത്തെ അങ്ങനെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് പദ്ധതിയിട്ടിട്ടില്ല. തന്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തിന്റെ അനുഭവം നൽകാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു “ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഹൃദയം തരും, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പുതിയ ആത്മാവിനെ സ്ഥാപിക്കും; ഞാൻ നിന്റെ മാംസത്തിൽ നിന്ന് കല്ലിന്റെ ഹൃദയം എടുത്ത് മാംസമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നിനക്ക് തരും” (എസെ. 36:26), എന്നാൽ അവർ ഒരു ബാഹ്യമതത്തിൽ മാത്രം സന്തോഷിച്ചു.

പുതിയ നിയമത്തിലെ പുതിയ ഉടമ്പടി പ്രകാരം, ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സുകളും മാറ്റപ്പെടുന്നു (റോമ. 12:2; 2 കോറി. 5:17). ആളുകൾ നന്മ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ശക്തികൊണ്ടല്ല, ക്രിസ്തു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, അവന്റെ ജീവിതം അവരിൽ ജീവിക്കുന്നു,
“ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഇനി ജീവിക്കുന്നതു ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു; ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതോ എന്നെ സ്നേഹിച്ചു എനിക്കു വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്ത ദൈവപുത്രങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്താലത്രേ ജീവിക്കുന്നതു (ഗലാ. 2:20). വിശ്വാസികൾ ആത്മാവിനാൽ ജനിക്കുകയും ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ഗലാ. 5:22, 23). പരിശുദ്ധാത്മാവ്, വിശ്വാസികളിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ഊർജസ്വലമാക്കുകയും വിജയകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനും പിശാചിനെ ജയിക്കാനും അവർക്ക് ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ മാറ്റം സാധ്യമാകൂ. “എന്തെന്നാൽ, തന്റെ പ്രസാദത്തിനായി ഇച്ഛിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്” (ഫിലിപ്പിയർ 2:13). രക്ഷ സ്വീകരിക്കാനുള്ള വിശ്വാസിയുടെ പ്രാഥമിക ദൃഢനിശ്ചയത്തിന് ദൈവം ഉത്തേജനം നൽകുകയും ആ തീരുമാനം ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള ശക്തി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനർത്ഥം അവൻ പൂർണ്ണമായും നിഷ്ക്രിയനാണെന്നല്ല, മറിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവം നൽകുന്നു, രക്ഷ നേടാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു, രക്ഷ പൂർത്തീകരിക്കാൻ തീരുമാനം ഫലപ്രദമാക്കാനുള്ള ഊർജ്ജം അവനു നൽകുന്നു. അങ്ങനെ, വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നത് ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സഹകരണ പ്രവർത്തനമാണ്, മനുഷ്യന്റെ ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ശക്തികളും ദൈവം നൽകുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment