പഴയനിയമത്തിൽ ശിശുക്കൾ പരിച്ഛേദന ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ, അത് ശിശുസ്നാനത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ലേ?

Author: BibleAsk Malayalam


ചിലർ കൊലോസ്യർ 2:11-12 ലെ പൗലോസിന്റെ വാക്യം ഉദ്ധരിക്കുന്നു, പുതിയ നിയമത്തിലെ സ്നാനം പഴയ നിയമത്തിലെ പരിച്ഛേദന പോലെയാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ശിശുക്കൾ പരിച്ഛേദന ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ, പുതിയ നിയമത്തിൽ ശിശുസ്നാനം നടത്തണമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. എന്നാൽ പോൾ പറയുന്നത് ഇതല്ല. സ്നാനസമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ പാപം “മുറിച്ചുകളയുന്നു” എന്ന് ചിത്രീകരിക്കാൻ പൗലോസ് പരിച്ഛേദന എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, പരിച്ഛേദനയാൽ ജഡശരീരം ഉരിഞ്ഞുകളഞ്ഞതിനാൽ തന്നേ കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിച്ഛേദനയും ലഭിച്ചു ” (2:11).

പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിച്ഛേദന ഒരു ആത്മീയ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. “അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിച്ഛേദന ചെയ്യുക, ഇനിമേൽ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവരാകരുതു” (ആവർത്തനം 10:16, emp. ചേർത്തു) എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോശ സമാനമായ ഒരു പരാമർശം നടത്തി. പരിച്ഛേദനയും സ്നാനവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിന് സ്നാനമേറ്റവരുടെ പ്രായവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല

ആരും ഇങ്ങനെയല്ലാതെ സ്നാനമേൽക്കരുതെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു:

  1. ദൈവത്തിന്റെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു “ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി സകലജാതികളെയും പഠിപ്പിക്കുവിൻ, അവരെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുവിൻ … ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപിച്ചതെല്ലാം ആചരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ” (മത്തായി 28:19, 20).
  2. വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും; വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും” (മർക്കോസ് 16:16).
  3. മാനസാന്തരപ്പെട്ടു, പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽക്കൂ” (പ്രവൃത്തികൾ 2:38)
  4. മാനസാന്തരം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു “അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീർന്ന സ്നാനത്താൽ അവനോടുകൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു; ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ടു പിതാവിന്റെ മഹിമയാൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന്നു തന്നേ.
    അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടു നാം ഏകീഭവിച്ചവരായെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടും ഏകീഭവിക്കും.
    നാം ഇനി പാപത്തിന്നു അടിമപ്പെടാതവണ്ണം പാപശരീരത്തിന്നു നീക്കം വരേണ്ടതിന്നു നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നു നാം അറിയുന്നു” (റോമർ 6:4-6).

സ്നാനമേറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ചോ പാപത്തെക്കുറിച്ചോ അറിവില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ, ശിശുക്കൾ സ്നാനത്തിന് യോഗ്യരല്ല. വാസ്‌തവത്തിൽ, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്‌ സ്‌നാനത്തെ സംബന്ധിച്ച ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള കൽപ്പനകളെ പൂർണമായും അവഗണിക്കുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment