പഴയനിയമത്തിലെ ഹഗ്ഗായി ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പ്രവാസത്തിനു ശേഷമുള്ള മൂന്ന് (മൈനർ) അപ്രധാനമായ പ്രവാചകന്മാരിൽ ആദ്യത്തെയാളാണ് ഹഗ്ഗായി. ഹഗ്ഗായി എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം “ഉത്സവം” അല്ലെങ്കിൽ ” ആഘോഷമായ ” എന്നാണ്. തന്റെ പുസ്‌തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അവൻ വളരെ കാലം കടന്നുപോയെന്ന് ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നു, അവൻ മുൻ ആലയം അതിന്റെ ആദ്യമഹത്വത്തോടെ കണ്ടു (ഹഗ്ഗായി 2:3).

മഹാനായ സൈറസ് ബാബിലോണിനെ കീഴടക്കിയപ്പോൾ (ബി.സി. 539) യഹൂദന്മാരുടെ തിരിച്ചുവരവിനും ജറുസലേമിലെ യഹൂദദൈവാലയം പുനർനിർമിക്കുന്നതിനും അനുമതി നൽകുന്ന ഒരു കൽപ്പന അദ്ദേഹം നൽകി (എസ്രാ 1:1-4). അങ്ങനെ സെറുബാബേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം പ്രവാസികൾ (എസ്രാ 1:8) സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി, താമസിയാതെ രണ്ടാം ദൈവാലയത്തിനു അടിത്തറ പാകി (എസ്രാ 2:64; 3:1-10).

സൈറസിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ കാംബിസെസിന്റെയും ഭരണകാലത്തെല്ലാം, യഹൂദന്മാരുടെ ശത്രുക്കൾ ഈ ജോലി നിർത്താൻ ഒരു രാജകീയ ശാസന നേടാൻ ശ്രമിച്ചു (എസ്രാ 4:5). എന്നിരുന്നാലും, കർത്താവ് ഇടപെട്ടു (ദാനി. 10:12, 13), ഈ ശത്രുക്കളെ വിജയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, കുറച്ച് സമയത്തിനുശേഷം, സമരിയാക്കാരുടെ തടസ്സം കാരണം ജോലി അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ക്രമേണ മന്ദഗതിയിലായി (എസ്രാ 4:1-5).

നിരാശരായ പ്രവാസികൾ അവരുടെ ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കാനും സ്വന്തമായി വീട് പണിയാനും തിരിഞ്ഞു. കാംബിസെസിന് ശേഷം ഫാൾസ് സ്മെർഡിസ് (ബിസി 522 ൽ) വന്നു. ജറുസലേമിലെ വേല നിർത്താനുള്ള അനുവാദം ഈ രാജാവിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ സമരിയാക്കാർ വിജയിച്ചു. ദേവാലയം പുനർനിർമിക്കാനുള്ള ശരിയായ സമയം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പ്രവാസികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു (ഹഗ്ഗായി 1:2). എന്നാൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ പണി നിർത്തി സ്വന്തം വാസസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ദേശങ്ങളിലേക്കും തിരിയുമ്പോൾ, കർത്താവ് വരൾച്ച അയച്ച് അവരുടെ പദ്ധതികളെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇതിനിടയിൽ, സിംഹാസനം ഏറ്റെടുത്ത് സ്മെർഡിസിന്റെ കൽപ്പനകൾ മാറ്റിവെച്ച ഡാരിയസ് സ്മെർഡിസിനെ കൊന്നു.

ആത്മീയ അലസതയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, കർത്താവ് പ്രവാചകൻമാരായ ഹഗ്ഗായിയെയും സഖറിയയെയും മുന്നറിയിപ്പിന്റെയും ശാസനയുടെയും സന്ദേശങ്ങളുടെയും പ്രബോധനത്തിന്റെയും പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെയും സന്ദേശങ്ങളുമായി ഉയർത്തി, ആളുകളെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഉണർത്താൻ, ഒടുവിൽ ദരിയുസ്സിന്റെ 2-ാം വർഷത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണി പുനരാരംഭിച്ചു. (ഹഗ്ഗായി 1:14, 15). ദൈവത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പണികൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ്, സൈറസിനെ പല തരത്തിൽ കിടപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ദാരിയസ് എന്ന രാജാവ്, ദൈവാലയ ത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി മറ്റൊരു ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് നൽകി. ഇത് സൈറസിന്റെ യഥാർത്ഥ കൽപ്പനയെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു (എസ്രാ 5:3 മുതൽ 6:13 വരെ).

മടങ്ങിപ്പോയ പ്രവാസികളുടെ ഗവർണർ സെറുബാബേലിന്റെയും മഹാപുരോഹിതനായ ജോഷ്വയുടെയും (എസ്രാ 5:1, 2; 6:14) പ്രവാചകൻമാരായ ഹഗ്ഗായിയുടെയും സെഖറിയായുടെയും പ്രചോദനാത്മകമായ നേതൃത്വത്തിൻ കീഴിൽ, ജനം മുന്നോട്ടു നീങ്ങി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. ദാരിയൂസിന്റെ ആറാം വർഷത്തിലെ ക്ഷേത്രം (എസ്രാ 6:15). ഹഗ്ഗായിയുടെ പുസ്‌തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നാലു സന്ദേശങ്ങൾ ദൈവേഷ്ടം ചെയ്യാൻ ബലഹീനമായ ആത്മാവിനെ ഉണർത്തി. മറ്റേതൊരു പ്രവാചകനെക്കാളും ഹഗ്ഗായിയുടെ സന്ദേശത്തിന് നേതാക്കളുടെയും ജനങ്ങളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ ആകാംക്ഷയുള്ള പ്രതികരണം ലഭിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.