പഴയനിയമത്തിലെ സോളമൻ രാജാവ് ആരായിരുന്നു?

BibleAsk Malayalam

ഒന്നായികൂട്ടിച്ചേർത്ത രാജ്യമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും രാജാവായിരുന്നു സോളമൻ രാജാവ്. ശൗൽ രാജാവിനും ദാവീദ് രാജാവിനും ശേഷം (1 രാജാക്കന്മാർ 11:42) അദ്ദേഹം 40 വർഷം (ബിസി 970 – 931) ഭരിച്ചു. ഹിത്യനായ ഊറിയായുടെ വിധവയായ ദാവീദിന്റെയും ഭാര്യ ബത്‌ഷേബയുടെയും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയായി ജറുസലേമിലാണ് സോളമൻ ജനിച്ചത്.

ബൈബിളിൽ സോളമനെ ജ്ഞാനം, സമ്പത്ത്, ശക്തി എന്നിവയിൽ രാജവാഴ്ചയിലെ മുൻ രാജാക്കന്മാർക്ക് അപ്പുറമായിട്ടാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് (1 രാജാക്കന്മാർ 1-11; 1 ദിനവൃത്താന്തം 28-29, 2 ദിനവൃത്താന്തം 1-9). സിംഹാസനം ലഭിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് ബൈബിൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. ദൈവജനത്തെ ഭരിക്കാനുള്ള തന്റെ കഴിവില്ലായ്മ മനസ്സിലാക്കിയ സോളമൻ ജ്ഞാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അധികാരമോ സമ്പത്തോ ആവശ്യപ്പെടാത്തതിൽ കർത്താവ് അവനിൽ പ്രസാദിച്ചു. അതിനാൽ, കർത്താവ് അവന് വലിയ ജ്ഞാനം നൽകി (1 രാജാക്കന്മാർ 10:23), അവന് സമ്പത്തും (1 രാജാക്കന്മാർ 10:27) സമാധാനവും നൽകപ്പെട്ടു (1 രാജാക്കന്മാർ 4:20-25). ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ മാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കം അദ്ദേഹം പരിഹരിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കഥ ബൈബിൾ നൽകുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 3:16-28).

ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു. മറ്റു രാജാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, ഷേബ രാജ്ഞിയെപ്പോലെ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു അവനെ കാണാൻ എത്തിയവരുണ്ട്.(1 രാജാക്കന്മാർ 10). സോളമൻ 3,000 സദൃശവാക്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, അവന്റെ പാട്ടുകൾ 1,005 ആയിരുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 4:32). സോളമൻ പുസ്തകങ്ങളുടെ രചയിതാവായിരുന്നു: സോളമന്റെ ഗാനം, സഭാപ്രസംഗി, സദൃശവാക്യങ്ങളുടെ മിക്ക പുസ്തകങ്ങളും.

സോളമൻ ചെയ്‌ത ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ദൗത്യങ്ങളിലൊന്ന് തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ നാലാം വർഷത്തിൽ യെരൂശലേമിൽ കർത്താവിന്റെ ആദ്യത്തെ ആലയം പണിയുന്നതാണ് (1 രാജാക്കന്മാർ 6; 2 ദിനവൃത്താന്തം 3). ശലോമോൻ അതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ (2 ദിനവൃത്താന്തം 7), അവൻ കർത്താവിന് ഒരു സമർപ്പണം അർപ്പിക്കുകയും കർത്താവ് ആലയത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു (1 രാജാക്കന്മാർ 8:22-61).

സോളമന്റെ ജ്ഞാനം തന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് നീതി നൽകുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും പ്രകടമായിരുന്നു. രാജാവ് വെള്ളിയെ യെരൂശലേമിൽ കല്ലുപോലെയും ദേവദാരുക്കൾ അവനെ കാട്ടത്തിമരങ്ങളെപ്പോലെയും ആക്കി (1 രാജാക്കന്മാർ 10:27). സോളമൻ ടയറിലെ രാജാവായ ഹീരാമിന്റെ സഹായത്തോടെ ഓഫീറിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പൽ കൂട്ടം നിർമ്മിക്കുകയും ധാരാളം സ്വർണ്ണം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു (1 രാജാക്കന്മാർ 9:26-28; 10:11, 22).

അവന്റെ പാപങ്ങളിൽ വിഗ്രഹാരാധനയും വിദേശ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കലും ആത്യന്തികമായി കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകലും ഉൾപ്പെടുന്നു. തന്റെ ജീവിതാവസാനത്തിൽ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനവും ശൂന്യവുമാണെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കി (സഭാപ്രസംഗി 1:2). സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും ആനന്ദവും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം നൽകുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അതിനാൽ, തന്റെ ജീവിതാവസാനം, അവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും തന്റെ അനുഭവം സംഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു, “കാര്യത്തിന്റെ സമാപനം ഇതാ: ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക, കാരണം ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കടമയാണ്” (സഭാപ്രസംഗി 12:13).

സോളമൻ ഏകദേശം 80 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചു. അവന്റെ മരണശേഷം, അവന്റെ മകൻ റഹോബോവാം അവനു പകരമായി. എന്നാൽ യിസ്രായേലിലെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ റഹോബോവാമിനെ രാജാവായി അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു, ഒന്നായികൂടിച്ചേർന്നിരുന്ന ഇസ്രായേൽ രാജ്യം ജെറോബോവാമിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്കൻ രാജ്യമായി വിഭജിച്ചു, അതേസമയം റെഹോബോവാം വളരെ ചെറിയ തെക്കൻ രാജ്യമായ യഹൂദയുടെ ഭരണം തുടർന്നു. പിന്നെ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചില്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: