പഴയനിയമത്തിലെ യോശുവ ആരായിരുന്നു?

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

എഫ്രയീം ഗോത്രത്തിലെ നൂനിന്റെ മകൻ ഹോശേയ എന്നായിരുന്നു അവന്റെ ആദ്യ പേര്, എന്നാൽ മോശ അവനെ യോശുവ എന്ന് വിളിച്ചു (സംഖ്യ 13:16). ഈജിപ്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. മോശയുടെ സഹായിയെന്ന നിലയിൽ, ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള പുറപ്പാടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്നതിന് ശേഷം രെഫീദീമിൽവെച്ചു അമാലേക്യർക്ക് എതിരായ ആദ്യ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേല്യരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആജ്ഞാപിക്കാൻ മോശയുടെ കൽപ്പന അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു (പുറപ്പാട് 17:8-16).

സീനായ് പർവതത്തിൽ, ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനും (പുറപ്പാട് 24:13) പത്തു കൽപ്പനകളും, സിവിൽ നിയമവും, സമാഗമന കൂടാരം പണിയുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ മോശെ മല കയറുമ്പോൾ യോശുവ അനുഗമിച്ചു. പർവതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ മോശയോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു, സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഇസ്രായേല്യരുടെ ആഘോഷങ്ങൾ കേട്ടു (പുറപ്പാട് 32:17).

കനാൻ ദേശത്തെ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും അയച്ച പന്ത്രണ്ടു ചാരന്മാരിൽ ഒരാളായി ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായും ബൈബിൾ പറയുന്നു (സംഖ്യ 13:16-17). അവനും കാലേബും മാത്രം നല്ല റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും അവർക്ക് ഭൂമി നൽകാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധതയിലും കഴിവിലും വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മറ്റ് പത്ത് ഒറ്റുകാരും നിവാസികളിൽ നിന്ന് ഭയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ നിഷേധാത്മക റിപ്പോർട്ട് ഇസ്രായേല്യർക്ക് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിലുള്ള അവരുടെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായി, അവനും കാലേബും വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചു, അതേസമയം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ സംശയിച്ച എല്ലാ ആളുകളും മരുഭൂമിയിൽ നശിച്ചുപോകും (സംഖ്യ 14:22-24).

മോശെയുടെ പിൻഗാമിയായി ദൈവം തന്റെ വിശ്വസ്ത ദാസനെ ഇസ്രായേല്യരുടെ നേതാവായി നിയമിച്ചു (യോശുവ . 1:1-9). സംഖ്യാപുസ്തകം 13:1-16-ലും മോശയുടെ മരണശേഷം, കനാൻ പിടിച്ചടക്കുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളെ നയിക്കുകയും വിവിധ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു (സംഖ്യകൾ 13:1-16; യോശുവയുടെ എല്ലാ പുസ്തകവും).

ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ, ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഉപദേശിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും അവരുടെ അവകാശം വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. 110-ാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു (യോശുവ. 24:29).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

This post is also available in: English (ഇംഗ്ലീഷ്) हिन्दी (ഹിന്ദി)

More answers: