പഴയനിയമത്തിലെ ഒബദ്യാവ് ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


പഴയനിയമത്തിലെ 12 ചെറിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഓബദ്യാവു . ഓബദ്യാവു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം “യഹോവയുടെ ദാസൻ” എന്നാണ്. തെക്കൻ രാജ്യമായ യഹൂദയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്‌തകത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ അവൻ ആ ജനതയിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഓബദ്യാവു  താൻ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല, അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിന്റെ തീയതി ആന്തരിക തെളിവുകളിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ബിസി 586-ൽ യെരൂശലേമിന്റെ നാശത്തിൽ കലാശിച്ച, ബാബിലോണിയൻ ആക്രമണസമയത്ത് യഹൂദയ്ക്ക് സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളെ ഓബദ്യാവ് പരാമർശിച്ചതായി ചില ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചുവെന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. ഓബദ്യാവ് ഏദോമിനെ അപലപിച്ചതിന് ജെറമിയയുടെ (യിരെ. 49:7-22) യെഹെസ്‌കേലിന്റെ (എസെ. 25:12-14; 35; സങ്കീ. 137:7) സമാനതയും ആ നിഗമനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ യഹൂദയ്‌ക്കെതിരായ ക്രൂരമായ നിലപാടിന് ഏദോമിന് വരാനിരുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ വിവരിക്കുന്നു. ഏദോമ്യർ യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനായ ഏസാവിന്റെ (ഉൽപ. 36:1) പിൻഗാമികളായിരുന്നു (ഉൽപ. 25:24-26). ഏദോമ്യർക്കും യഹൂദർക്കും ഇടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ശത്രുത പ്രത്യേകിച്ചും കയ്പേറിയതായിരുന്നു.

ഏദോമിന്റെ മേലുള്ള നാശത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന്, ഇസ്രായേലിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെയും ദൈവജനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക വിജയത്തിന്റെയും വാഗ്ദാനങ്ങളിലേക്കു പ്രവാചകൻ തിരിയുന്നു. യാക്കോബിന്റെ ഭവനം വീണ്ടും “അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തും” (വാക്യം 17), അവരുടെ അതിരുകൾ നീട്ടുമെന്ന് ഒബാദിയ പ്രവചിച്ചു (വാക്യം. 19, 20).

സീയോനുള്ള സമ്പൂർണ്ണവും തികഞ്ഞ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ഉറപ്പോടെ ഒബാദിയ തന്റെ പ്രവചനം വിജയകരമായ ഒരു കുറിപ്പിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. “വിമോചകർ ഏശാവിന്റെ പർവതങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ സീയോൻ പർവതത്തിൽ കയറും. രാജ്യം യഹോവയുടേതായിരിക്കും” (വാക്യം 21).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment