പഴയനിയമത്തിലെ അഹരോൻ ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


അഹരോൻ ഒരു പ്രവാചകനും മഹാപുരോഹിതനും മോശയുടെ സഹോദരനുമായിരുന്നു (പുറപ്പാട് 6:20; 15:20). മോശെ ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്നപ്പോൾ, അഹരോനും അവന്റെ മൂത്ത സഹോദരി മിറിയവും ഗോഷെനിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇസ്രായേല്യരെക്കുറിച്ച് മോശ ആദ്യമായി ഈജിപ്ഷ്യൻ രാജാവിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ, അഹരോൻ തന്റെ സഹോദരന്റെ വക്താവായി ഫറവോന്റെ മുമ്പാകെ പ്രവർത്തിച്ചു (പുറപ്പാട് 4:10-17; 7:1). മോശയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം അവൻ തന്റെ വടി പാമ്പായി മാറാൻ അനുവദിച്ചു (പുറപ്പാട് 7:10). ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബാധകൾ (പുറപ്പാട് 8:6-19) കൊണ്ടുവരാൻ അവൻ തന്റെ വടി നീട്ടി (പുറപ്പാട് 8:6-19) അവ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അയച്ചതാണെന്ന് ഫറവോന് കാണിക്കാൻ.

അഹരോന് തനിക്കും അവന്റെ പുരുഷ സന്തതികൾക്കും പൗരോഹിത്യം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു (പുറപ്പാട് 28:1). അവന്റെ ഗോത്രത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള ലേവ്യർക്ക് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ കീഴ്വഴക്കമുള്ള ചുമതലകൾ നൽകി (സംഖ്യകൾ 3).

അമാലേക്കുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ, “ദൈവത്തിന്റെ വടി” (പുറപ്പാട് 17) പിടിച്ചിരുന്ന മോശയുടെ കൈകളെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അഹരോനെ ഹൂരിനൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുത്തു. സീനായ് പർവതത്തിൽ വെച്ച് മോശയ്ക്ക് വെളിപാട് ലഭിച്ചപ്പോൾ, കൊടുമുടിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മോശയെ അനുഗമിച്ച മൂപ്പന്മാരുടെ തലവനായിരുന്നു അവന്റെ സഹോദരൻ. യോശുവ മോശയുടെ കൂടെ മുകളിലേക്ക് പോയി, എന്നാൽ അഹരോനും ഹൂരും പിന്നിൽ നിന്നു (പുറപ്പാട് 32).

സീനായ് പർവതത്തിൽ മോശയുടെ ദീർഘകാല അഭാവത്തിൽ, ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച ദൈവികതയുടെ ദൃശ്യമായ ഒരു സ്വർണ്ണ കാളക്കുട്ടിയെ നിർമ്മിക്കാൻ ആളുകൾ അഹരോനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു (പുറപ്പാട് 32: 1-6). അഹരോൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുന്നു. ഈ സംഭവം പാളയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നാശം കൊണ്ടുവന്നു (പുറപ്പാട് 32:10; പുറപ്പാട് 32:25-35).

ഒരിക്കൽ, മിറിയവും അവളുടെ സഹോദരനും യഹോവയുടെ പ്രവാചകനാണെന്ന മോശയെന്ന അവകാശവാദത്തെക്കുറിച്ച് പിറുപിറുത്തു. എന്നാൽ കർത്താവ് മുഖാമുഖം സംസാരിച്ചത് മോശയുടെ ഔദ്യോഗിഹ സ്ഥാനത്തോടാണ് എന്ന് ദൈവം ഉറപ്പിച്ചു. മിറിയം കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കുഷ്ഠരോഗത്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അവൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം വഹിക്കാൻ അവളുടെ സഹോദരൻ മോശയോട് അപേക്ഷിച്ചു, മിറിയം സുഖം പ്രാപിച്ചു (സംഖ്യകൾ 12).

കോരഹ് എന്നു പേരുള്ള ഒരു ലേവ്യൻ മോശെയുടെയും സഹോദരന്റെയും പൗരോഹിത്യ അവകാശവാദത്തിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ പലരെയും നയിച്ചു (സംഖ്യകൾ 16-17). എന്നാൽ ദൈവം മത്സരികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും അവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു (സംഖ്യ 16:25-35). തന്റെ വടിയെ മാത്രം പൂവണിയിച്ചുകൊണ്ട് അഹരോന് മാത്രമേ ഉന്നതസ്ഥാനം വഹിക്കാവൂ എന്ന് കർത്താവ് സ്ഥിരീകരിച്ചു (സംഖ്യ 17:8).

മെരിബയിലെ ഈ രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ അക്ഷമ കാരണം മോശയെപ്പോലെ അഹരോനും കനാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമില്ല (സംഖ്യ 20:12-13). ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം താമസിയാതെ, അവൻ തന്റെ മകൻ എലെയാസറിനോടും മോശയോടും കൂടി ഹോർ പർവതത്തിൽ കയറി. അവിടെ, മോശെ പുരോഹിത വസ്ത്രങ്ങൾ അഹരോനിൽ നിന്ന് എലെയാസറിന് കൈമാറി. പിന്നീട്, അവൻ പർവതത്തിന്റെ മുകളിൽ വച്ച് മരിച്ചു, ആളുകൾ അവനെക്കുറിച്ച് മുപ്പത് ദിവസം വിലപിച്ചു (സംഖ്യ 20:22-29).

ഈജിപ്ഷ്യൻ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ നയിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിനെ സേവിക്കുകയും തന്റെ ജീവിതം പൗരോഹിത്യത്തിനായി സമർപ്പിക്കുകയും മോശയെ പിന്തുണക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തമായ പ്രകടനമായിരുന്നു അഹരോന്റെ ജീവിതം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment