പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതമാണ്. “പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ദൈവകല്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ടു സംസാരിച്ചതത്രേ ” (2 പത്രോസ് 1:21). അവർ പരസ്പരം പൂർത്തിയാക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ ബൈബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

യേശുവിന്റെ ആദ്യ വരവിനായി ഒരുങ്ങാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കാനാണ് പഴയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ടത് (1 യോഹന്നാൻ 2:22). ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി മുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരെ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്ന ചരിത്രസംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഉറവിടമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെയാണ് പുതിയ നിയമം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനമായ നിത്യജീവൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു (എബ്രായർ 3:15).

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

  • ഹീബ്രുഭാഷയിലും അരമായിലും 23 എഴുത്തുകാർ എഴുതിയ 39 പുസ്തകങ്ങൾ പഴയനിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ബിസി 1200 മുതൽ 165 വരെയാണ് ഇത് എഴുതിയത്.
  • പുതിയ നിയമത്തിൽ ഗ്രീക്കിൽ 8 എഴുത്തുകാർ എഴുതിയ 27 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. എഡി 50-100 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് എഴുതിയത്.
  • പഴയ നിയമം മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.
  • പുതിയ നിയമം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും പഠിപ്പിക്കലിനെയും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ആത്യന്തികമായ ത്യാഗം, അവനിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷ കണ്ടെത്താം (1 പത്രോസ് 1:18,19).
  • പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു (ഉല്പത്തി 3:15; യെശയ്യാവ് 53, യെശയ്യാവ് 9).
  • പുതിയ നിയമം ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു (മത്തായി 24; മർക്കോസ് 13; ലൂക്കോസ് 21).
  • പഴയ നിയമം ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അവതരിപ്പിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 20:3-17).
  • നിയമത്തോടുള്ള ബാഹ്യമായ അനുസരണം മാത്രമല്ല, ഹൃദയ അനുസരണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും പുതിയ നിയമം കാണിക്കുന്നു (മത്തായി 5).
  • പഴയ നിയമം ഭൗമിക കൂടാരശുശ്രൂഷ വിശദീകരിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 25:8-9).
  • മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗ്ഗീയ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതായി പുതിയ നിയമം അവതരിപ്പിക്കുന്നു (എബ്രായർ 9:11-15).

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം
ഉള്ളടക്കം

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ജ്ഞാനം / ഉപദേശം പ്രവചനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ പദ്ധതി

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ രണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നത് രക്ഷയുടെ പദ്ധതി വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും (സങ്കീർത്തനം 77:13) അനുസരണവും വിശ്വാസവും കൈകോർക്കുന്നു (ആവർത്തനം 28; വെളിപാട് 14:12; യാക്കോബ് 2:14-26).

പാപവും രക്ഷയും

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ പാപത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു (ഉല്പത്തി 3) എന്നാൽ ദൈവവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്കും (റോമർ 3-6) ദൈവഭക്തിയിലേക്കും അവനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും (2 തിമോത്തി 3:15-17).

ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പാപത്തെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും കരുണാനിധിയും നീതിമാനും ആയ ദൈവത്തെയാണ് (പുറപ്പാട് 34:6,7 & 1 യോഹന്നാൻ 4:7-12). എന്നിരുന്നാലും, ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ അവന്റെ പാപമോചനം സാധ്യമാകൂ (യോഹന്നാൻ 3:16).

പൗരോഹിത്യവും യാഗങ്ങളും

പഴയ നിയമം പുരോഹിതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയും ആചാരപരമായ സമ്പ്രദായവും (ലേവ്യപുസ്തകം) പഠിപ്പിക്കുന്നു. പുതിയ നിയമം സ്വർഗ്ഗീയ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലെ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു (എബ്രായർ 2:17; 5:6; 7:25, 26). പഴയ നിയമത്തിലെ പെസഹാ കുഞ്ഞാട് (എസ്രാ 6:20) പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായി മാറുന്നു (യോഹന്നാൻ 1:29).

നിയമം

പഴയ നിയമം ദൈവത്തിന്റെ നിയമം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 20:3-17). പുതിയ നിയമം വിശ്വാസികളുടെ മേലുള്ള അതിന്റെ ബന്ധവും (മത്തായി 5:17,18) അത് നിലനിർത്താനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 4:13).

പ്രവചനങ്ങൾ

നൂറുകണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട പഴയനിയമ പ്രവചനങ്ങളിൽ പലതും പുതിയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ, ഈ പ്രവചനങ്ങൾ ബൈബിളിന്റെ ദൈവിക ഉത്ഭവത്തിന് തെളിവ് നൽകുന്നു (2 പത്രോസ് 1:19).

ഇസ്രായേൽ ജനത

പഴയനിയമത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാടുകൾ പ്രധാനമായും അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്രായേലുമായി ആയിരുന്നു (പുറപ്പാട് 19:6), എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഇടപാടുകൾ അവന്റെ സഭയുമായാണ് – ആത്മീയ ഇസ്രായേൽ (ഗലാത്യർ 3:29).

പുതിയ നിയമത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം വ്യത്യസ്തനായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ചിലർക്ക്, പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം കർക്കശക്കാരനാണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം, അതേസമയം പുതിയ നിയമത്തിൽ അവൻ കൂടുതൽ സ്‌നേഹമുള്ളവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനുമായി കാണപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവം ഒരുപോലെയാണ്. അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, “ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു, ഞാൻ മാറുന്നില്ല” (മലാഖി 3:6).

പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വം പഴയനിയമത്തിലും കാണുന്നു എന്നതാണ് സത്യം (ഉദാ. പുറപ്പാട് 34:6,7; നെഹെമ്യാവ് 9:17; യെശയ്യാവ് 43:1-3; യെശയ്യാവ് 54:10; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 10:14, 17-18; യെഹെസ്കേൽ 33:11; ഹോസസ് 11:8-9; വിലാപങ്ങൾ 3:31-33; ജോയൽ 2:12-14).

പഴയനിയമത്തിൽ ദൈവം വ്യത്യസ്‌തനായി തോന്നാൻ കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇസ്രായേൽ ജനത വിശുദ്ധവും വിജാതീയ ദൈവങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ നിന്ന് മുക്തവും ആയിരിക്കണം (പുറപ്പാട് 20:3). ഇസ്രായേൽ ഒരു വിശുദ്ധ രാഷ്ട്രമായി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, ഇസ്രായേലിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കനാന് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, പഴയ നിയമത്തിൽ, പുരോഹിതന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും കുറ്റവാളികളെ വധിക്കാൻ ഏകീകൃത അധികാരികളായ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം ചുമതലപ്പെടുത്തി. പുതിയ നിയമത്തിൽ, സിവിൽ അധികാരം നടത്തിയത് സഭയല്ല, മതേതര സർക്കാരുകളാണ്.

ദൈവം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ, ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളുടെ സന്ദർഭം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പഴയനിയമത്തിൽ, ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ തന്റെ വിശുദ്ധിയെയും സ്വഭാവത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേൽ ജനതയ്‌ക്കൊപ്പം ദൈവത്തെ നാം കാണുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിൽ, വ്യക്തികളുമായുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ബന്ധമാണ് സന്ദർഭം.

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങളിൽ രക്ഷയ്ക്ക് ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് രക്തവും കൃപയുമാണ്. പഴയനിയമത്തിൽ, രക്ഷകന്റെ രക്തത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. പുതിയ നിയമത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടായ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ആളുകൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

യേശു പഴയ നിയമം നിർത്തലാക്കിയോ?

ക്രിസ്തു പഴയ നിയമവും അതിന്റെ നിയമങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് ചിലർ തെറ്റായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവും ശിഷ്യന്മാരും അവരുടെ എല്ലാ പഠിപ്പിക്കലുകളും അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ, അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും മരണത്തിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ബലി സമ്പ്രദായത്തിനും അതിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കും വിരാമമിട്ടു (എഫേസ്യർ 2:15; കൊലൊസ്സ്യർ 2:14-17).

പഴയനിയമത്തിന്റെ നിയമം ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ല. പകരം അവൻ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു. 18സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുംവരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല” (മത്തായി 5:17,18).

ധാർമ്മിക നിയമം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു പഴയനിയമ നിയമം റദ്ദാക്കി എന്ന ആശയം മത്തായി 5:17,18 ന്റെ സന്ദർഭവുമായി യോജിക്കുന്നില്ല. ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, ക്രിസ്തു അതിനെ “പൂർണ്ണമായി” അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കി. ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ, നിയമത്തോടുള്ള ബാഹ്യമായ അനുസരണം മാത്രം പോരാ, എന്നാൽ വിശ്വാസികൾക്ക് ആന്തരിക അനുസരണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു, അത് സ്നേഹനിർഭരമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ്. അതേ നിയമം “നമ്മിൽ നിറവേറാൻ” (റോമർ 8:3, 4) ക്രിസ്തു തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക നൽകി.

മഹത്തായ നിയമ ദാതാവ് പഴയ നിയമത്തിലെ പത്ത് കൽപ്പനകൾ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികൾക്ക് ബാധകമാണെന്ന് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. അവയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരും “ഒരു സാഹചര്യത്തിലും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല” (മത്തായി 5:20) എന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഉപസംഹാരം

പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 25:4 & 12; സങ്കീർത്തനം 32:8; സങ്കീർത്തനം 40:8; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:5-6; ജെറമിയ 33:3; യാക്കോബ് 1:5). പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങൾ പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കലേക്കു വരാമെന്നും അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുകയും പാപത്തിന്മേൽ വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഇരുവരും പഠിപ്പിക്കുന്നു (ഉല്പത്തി 15:6; എഫെസ്യർ 2:8).

അതിനാൽ, തിരുവെഴുത്തുകളുടെ ശക്തി ദൈവം തന്നെ അവയിൽ നിശ്വസിച്ച ജീവനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാം. “എല്ലാതിരുവെഴുത്തും ദൈവശ്വാസീയമാകയാൽ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ സകല സൽപ്രവൃത്തിക്കും വക പ്രാപിച്ചു തികഞ്ഞവൻ ആകേണ്ടതിന്നു ” (2 തിമോത്തി 3:16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments