പള്ളിയിലെ ആരാധന വേളയിൽ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈബിൾ വിലക്കുന്നുണ്ടോ?

BibleAsk Malayalam

സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകി. ആരാധനയുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് സ്തുതി, ബൈബിളിൽ ആരാധനയ്ക്കായി സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് (1 ദിനവൃത്താന്തം 15:16; 2 ദിനവൃത്താന്തം 5:13; നെഹെമ്യാവ് 12:36; യെശയ്യാവ് 38:20; ആമോസ് 6:5; ഹബക്കൂക്ക് 3:19) . സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി പരാമർശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു (സങ്കീർത്തനം 150: 1-5; 49: 4; സങ്കീർത്തനം 57:7; 81:1,2; സങ്കീർത്തനം 98:1-7).

പഴയ നിയമത്തിൽ, വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ ലേവ്യർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മൂന്ന് തരം ഉപകരണങ്ങൾ ബൈബിൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയാണ്: കിന്നരം, വീണ [അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രി വാദ്യം], കൈത്താളം (2 ദിനവൃത്താന്തം 29:25; 1 ദിനവൃത്താന്തം 25:1). ഹാൻഡ് ഡ്രമ്മുകൾ (തംബോറിൻ, ടിംബ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ തപ്പ് ) പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വിശുദ്ധ മന്ദിര ശുശ്രുക്ഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല, എന്നാൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിനു പുറത്തുള്ള ഉത്സവങ്ങളിലും ആഘോഷങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു (1 സാമുവൽ 10:5-6; ഇയ്യോബ് 17:6; ഇയ്യോബ് 21:11-14; സങ്കീർത്തനം 81:2; യെശയ്യാവ് 24:8; യിരെമ്യാവ് 31:4).

പുതിയ നിയമത്തിൽ, പൗലോസ് പാട്ടുകൾ പാടാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: “സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും സ്തുതികളിലും ആത്മീയ ഗാനങ്ങളിലും പരസ്പരം സംസാരിക്കുക, പാടുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുക” (എഫെസ്യർ 5:19). “സങ്കീർത്തനങ്ങളും സ്തുതിഗീതങ്ങളും ആത്മീയ ഗാനങ്ങളും” എന്ന വാക്യം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്തുതികൾ നൽകുന്നു: (1) സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ പാടിയ പഴയ നിയമത്തിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ (2) ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും വ്യക്തികൾ രചിച്ചതും ആലപിച്ചതുമായ ഗാനങ്ങൾ. ഒരു മുഴുവൻ സംഘം. (3) സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ സാമാന്യവും ധ്യാനാത്മകവുമായ സ്വഭാവമുള്ള ആത്മീയ ഗാനങ്ങൾ (മത്തായി 26:30; പ്രവൃത്തികൾ 4:24-30; 1 കൊരി. 14:26; യാക്കോബ് 5:13; കൊലോ. 3: 16). ഗ്രീക്കിൽ “സ്വരമാധുര്യം ഉണ്ടാക്കുക” എന്ന പദപ്രയോഗം psallō ആണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനർത്ഥം “ഒരു തന്ത്രി വാദ്യം വായിക്കുക” അല്ലെങ്കിൽ “ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുക” എന്നാണ്. അതിനാൽ, ചില സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ബൈബിളിലെ ആരാധനാ സേവനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം.

മറ്റൊരു വ്യഖ്യാനത്തിൽ, ആരാധനയിൽ ഏതുതരം വാദ്യങ്ങളും താളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ സംഗീതത്തിലൂടെ ദുരാത്മാക്കളെ ആകർഷിക്കാനോ തുരത്താനോ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ശൗൽ രാജാവിനെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു ദുരാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡേവിഡ് തന്റെ കിന്നരം വായിക്കും, അത് ഒരു നിശ്ചിത സ്പന്ദനത്തിന്റെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രി വാദ്യമാണ്, ഒപ്പം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന ആത്മാവ് ശൗലിനെ വിട്ടുപോകും (1 സാമുവൽ 16:23). വിഷമിപ്പിക്കുന്ന (ദുഷ്ട) ആത്മാക്കളെ അകറ്റാനുള്ള കഴിവ് ചില സംഗീതത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അതിന് അവരെയും ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതിനാൽ, ഏത് തരത്തിലുള്ള സംഗീതമാണ് ശ്രവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരാധനാ ശുശ്രൂഷകളിലെ എല്ലാ സംഗീതവും ദൈവത്തോടുള്ള ബഹുമാനം മാത്രമേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവൂ.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

More Answers: