പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി പിന്നീട് പാപം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുദാഹരണമാണ് ശൗൽ രാജാവ്, ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു (1 സാമുവൽ 10:11,13) എന്നാൽ പിന്നീട് സ്വന്തം വഴികൾ പിന്തുടരാൻ അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ അയാൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ ദൈവദൂഷണം എന്ന പാപം ചെയ്തു (1 സാമുവൽ 13:14). തൽഫലമായി, “യഹോവയുടെ ആത്മാവ് അവനെ വിട്ടുപോയി” (1 സാമുവൽ 16:14).

തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതിനർത്ഥം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവനെ നിരസിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കാരണം അതില്ലാതെ അവന് നമ്മോട് അർത്ഥവത്തായ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിയില്ല.

ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നടക്കാനുള്ള നിമിഷങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ക്രിസ്തുമതം. നാം അവനിൽ വസിക്കുന്നത് തുടരുക എന്ന വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ 15:4). “ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ തന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ച് അനുദിനം തന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ” (ലൂക്കാ 9:23). ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ദിവസവും മരിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:31).

പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവസാനിക്കുന്നില്ല. “കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം വിട്ടോടിയവർ അതിൽ വീണ്ടും കുടുങ്ങി തോറ്റുപോയാൽ അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനെക്കാൾ അധികം വഷളായിപ്പോയി. 21തങ്ങൾക്കു ഏല്പിച്ചുകിട്ടിയ വിശുദ്ധകല്പനയെ നീതിയുടെ വഴി അറിഞ്ഞശേഷം വിട്ടുകളയുന്നതിനെക്കാൾ അതു അറിയാതിരിക്കുന്നതു അവർക്കു നന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വന്ത ഛർദ്ദിക്കു തിരിഞ്ഞ നായെന്നും കുളിച്ചിട്ടു ചളിയിൽ ഉരളുവാൻ തിരിഞ്ഞ പന്നിയെന്നും ഉള്ള സത്യമായ പഴഞ്ചൊല്ലുപോലെ അവർക്കു സംഭവിച്ചു” (2 പത്രോസ് 2:20-22).

ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ബോധ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: “എന്നാൽ നീതിമാൻ തന്റെ നീതി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതികേടു പ്രവർത്തിച്ചു, ദുഷ്ടൻ ചെയ്യുന്ന സകലമ്ലേച്ഛതകളെയുംപോലെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? അവൻ ചെയ്ത നീതിയൊന്നും കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ ചെയ്ത ദ്രോഹത്താലും അവൻ ചെയ്ത പാപത്താലും അവൻ മരിക്കും ” (യെഹെസ്കേൽ 18:24).

അവസാനമായി, നാം അവനെ അനുഗമിക്കുകയും അവന്റെ പാതയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് യേശു നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു: “നിങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കുക. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാൾവരെ അതു പൂർത്തിയാക്കും” (ഫിലിപ്പിയർ 1:6).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment