BibleAsk Malayalam

പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഒരു ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതയല്ലേ?

ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതകൾ

ശാസ്ത്രം നിരീക്ഷണപരമാണ്, അത് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ആവർത്തിക്കാവുന്നതുമായിരിക്കണം. സ്വാഭാവികമായും പരിണാമപരമായ ആശയങ്ങൾ, ചരിത്ര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു, അവ പരിശോധിക്കാൻ പറ്റാത്തതോ വ്യാജമാക്കാവുന്നതോ ആവർത്തിക്കാവുന്നതോ അല്ല, കാരണം അവ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല.

ബൃഹത്തായ OXFORD ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു നൽകിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു നിർവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഒന്നുകിൽ പ്രകടമാക്കപ്പെട്ട സത്യങ്ങളുടെ ഒരു ബന്ധിത സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി തരംതിരിച്ചു നിരീക്ഷിച്ച വസ്തുതകളോ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പഠനശാഖ.” അങ്ങനെ, ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ ലഭിച്ച “പ്രദർശിപ്പിച്ച….. നിരീക്ഷിച്ച” വസ്തുതകൾ സയൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രീയമാകുന്നതിന് എന്ത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം?

ഹാർവാർഡിലെ പ്രൊഫസറും ഒരുപക്ഷേ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മുൻനിര എഴുത്തുകാരനുമായ ജോർജ്ജ് ഗെയ്‌ലോർഡ് സിംപ്‌സൺ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിച്ചു: “”നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രസ്താവനകൾ ശാസ്ത്രം.” അല്ല എന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏത് നിർവചനത്തിലും അന്തർലീനമാണ് … ജോർജ് ഗെയ്‌ലോർഡ് സിംപ്‌സൺ, സയൻസ്, വാല്യം 143, പേജ്.769.

പരിണാമം ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ പഠിക്കാനോ പ്രകൃതിയിൽ കാണാനോ കഴിയില്ല, കാരണം പ്രകടമായ ഫലങ്ങൾക്കായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന തരത്തിൽ അതിന്റെ അനുമാന സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പരിണാമം മാഗസിനിൽ ഡേവിഡ് കിറ്റ്‌സ് ഈ വസ്‌തുത സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു: “പരിണാമം, ചുരുങ്ങിയത് ഡാർവിൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും, ഒരു നിരീക്ഷകന്റെ ജീവിതകാലത്ത് കണ്ടെത്താനാവില്ല.”

പരിണാമം ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ പഠിക്കാനോ പ്രകൃതിയിൽ കാണാനോ കഴിയില്ല, കാരണം പ്രകടമായ ഫലങ്ങൾക്കായി ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നതിനാൽ അതിന്റെ അനുമാനമായ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ സാവധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ വസ്‌തുത ഡേവിഡ് കിറ്റ്‌സ് എവലൂഷൻ മാഗസിനിൽ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു: “പരിണാമം, ചുരുങ്ങിയത് ഡാർവിൻ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും, ഒരു നിരീക്ഷകന്റെ ജീവിതകാലത്ത് കണ്ടെത്താനാവില്ല.”

നിയോ-ഡാർവിനിസത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: “ഓസ്ട്രലോപിറ്റെസിനിൽ (രണ്ടോ നാലോ ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന വംശനാശം സംഭവിച്ച വിവിധ ഹോമിനിഡുകളിൽ) (ഓസ്ട്രലോപിത്തേക്കസ്, പാരാന്ത്രോപസ്)) നിന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിണാമം, അല്ലെങ്കിൽ ഇയോഹിപ്പസിൽ നിന്നുള്ള ആധുനിക കുതിര, അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യം പോലെയുള്ള ഒരു പൂർവ്വികനിൽ നിന്നുള്ള കര കശേരുക്കൾ എന്നിവയുടെ പരിണാമം പരീക്ഷണശാലയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അസാധ്യമാണ്. ഈ പരിണാമ സംഭവങ്ങൾ അദ്വിതീയവും ആവർത്തിക്കാനാവാത്തതും മാറ്റാനാവാത്തതുമാണ്” (തിയോഡോഷ്യസ് ഡോബ്‌ജാൻസ്‌കി, അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ഡിസംബർ 1957).

കൂടാതെ, ശ്രദ്ധേയമായ പരിണാമവാദിയായ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ്, 2009-ലെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, “നമുക്ക് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല, കാരണം നമ്മൾ വേണ്ടത്ര കാലം ജീവിക്കില്ല.”

ഉപസംഹാരം

പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഒരു ശാസ്ത്രീയ വസ്തുതയല്ലെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ, ORIGINS എന്ന മുഴുവൻ ചോദ്യവും ശരിക്കും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താണ്, ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വിശകലനത്തിനും വിധേയമല്ല.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: